Nigeʹria, stat i Västafrika, vid Guineabukten; 924 000 km2, 206,1 miljoner invånare

(12 av 79 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Nigerias kustslätter med det stora Nigerdeltat består liksom Sokotoområdet i nordväst och Tchadsjöns bäcken i nordöst av vågiga slätter, som ofta är vattendränkta. Norr

(24 av 167 ord)

Administrativ indelning

Nigeria är indelat i 36 delstater och huvudstaden som utgör ett

(11 av 26 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Nigeria ligger på den lägre delen av den afrikanska urbergsplatån. Landet består mest av platåer som är gamla erosionsytor på olika höjd samt av Niger- och Benueflodernas centrala floddalssystem, som upptar

(31 av 215 ord)

Klimat

Nigeria har tropiskt klimat med regntid och torrtid. Det varierar från regnskogsklimat

(12 av 84 ord)

Växtliv

Tre huvudsakliga vegetationstyper kan urskiljas: sumpskogarna i Nigerdeltat och längs kusten, låglandsregnskogen i de fuktiga södra

(16 av 111 ord)

Djurliv

Faunan är, eller har åtminstone varit, mycket rik med både väst- och centralafrikanska inslag. På savannerna i norr finns flera arter antiloper,

(22 av 156 ord)

Naturskydd

Nigeria hade 2010 åtta nationalparker, bl.a. Kainji, skogssavann i nordväst med

(11 av 36 ord)

Befolkning

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat, men uppgifterna om befolkningens storlek varierar starkt. Det beror delvis på att man inte har velat redovisa de olika folkgruppernas verkliga storlek eftersom befolkningstalen har legat till grund för fördelningen av skatteintäkter och parlamentsplatser mellan de olika delstaterna. En annan orsak kan vara den omfattande okontrollerade invandringen från grannländerna. År 2020 beräknades den genomsnittliga befolkningstätheten vara 218 invånare per km2. De största koncentrationerna

(68 av 488 ord)

Språk

I Nigeria talas närmare 500 olika språk. Bland de största språken

(11 av 72 ord)

Religion

I dag (2010) uppskattar man att nästan varannan nigerian är muslim och att de som bekänner sig till någon form av kristendom är ungefär lika många. Ungefär var tionde invånare ägnar sig främst åt inhemsk religion, vilket också är vanligt bland både kristna och muslimer.

Det finns olika uppgifter om när islam kom till Nigeria. En del källor uppger 800-talet, medan andra hävdar att islam kom till området med

(69 av 486 ord)

Utbildning

Ett nytt skolsystem infördes 1982. Ansvaret för skolan delas mellan det nationella utbildningsministeriet och dess regionala motsvarighet i de olika delstaterna. Officiellt råder skolplikt i 9 år från sex års ålder. Av den vuxna befolkningen beräknas

(36 av 253 ord)

Sociala förhållanden

Vid 1980-talets början var Nigeria ett av Afrikas rikaste länder och räknades till jordens medelinkomstländer. Sedan dess har landet stagnerat i den internationella välståndsligan, och i dag finns Nigeria bland de 40 länder

(33 av 229 ord)

Näringsliv och ekonomi

Nigeria har under hela 2000-talet upplevt en stark ekonomisk tillväxt. Landet är med sin stora befolkning och sina rika naturresurser, främst i form av olje- och naturgastillgångar, tillsammans med Sydafrika kontinentens största ekonomi. Förutom råvaruexporten har den växande medelklassens köpkraft och efterfrågan på varor och tjänster en ökande betydelse för den ekonomiska tillväxten, till exempel har den snabbt växande internet- och mobiltelefonmarknaden varit gynnsam för landets ekonomi.

Med en snabbt växande befolkning har landet stor ekonomisk potential. För att kunna förverkliga

(81 av 615 ord)

Jordbruk

Omkring 1/3 av Nigerias yta beräknas vara odlingsbar och landet som helhet har goda förutsättningar för jordbruk.

Vid tiden för självständigheten 1960 hade Nigeria en betydande jordbruksexport. Med 1970-talets snabba expansion av oljeindustrin

(33 av 233 ord)

Skogsbruk

Knappt 10 procent av Nigerias landyta täcks av skog, av vilken större delen utgörs

(14 av 96 ord)

Fiske

Med sin långa kuststräcka, det stora Nigerdeltat och flera stora floder, bland dem

(13 av 86 ord)

Mineral

Oljeindustrin har enorm betydelse för Nigerias ekonomi. Landet har sedan 1958 utvunnit olja i Nigerdeltat, och det finns även stora oljefyndigheter längre ut till havs. Nigeria är den största oljeexportören i Afrika; olja, naturgas och petroleumprodukter svarar för cirka 95 procent av exportinkomsterna. Landets olja hör till världens

(48 av 340 ord)

Energi

Trots att landet hör till världens största producenter av olja och naturgas,och dessutom har stora kolfyndigheter och goda förutsättningar för utvinning av vattenenergi är Nigeria ett av de

(28 av 195 ord)

Industri

Industrisektorn, utanför olje- och naturgasindustrin, har en ganska bred produktion, främst inriktad på hemmamarknaden. Tillverkningsindustrin är mest inriktad på textilier, drycker, cigaretter, skor,

(23 av 162 ord)

Utrikeshandel

Utrikeshandeln bestäms i hög grad av världsmarknaden för olja. Oljeexporten svarar för nästan hela exportvärdet och tack vare denna

(19 av 129 ord)

Turism och gastronomi

Nigeria är inte något egentligt turistland utan de flesta besökarna är oftast affärsmän eller akademiker. Hotell av internationell standard finns främst i större städerna som Lagos och Abuja. Flera av de största orterna har museer, med bland annat

(38 av 271 ord)

Transporter

Nigeria har ett förhållandevis väl utbyggt transportsystem, men underhållet är eftersatt. Vägnätet hade tidigare ett tydligt nord–sydligt mönster,

(18 av 125 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Nigeria är förhållandevis liten (24 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns ett tjugofemtal dagstidningar, och pressdebatten har tidvis

(22 av 144 ord)

Statsskick och politik

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och tillsammans med Sydafrika kontinentens största

(11 av 40 ord)

Statsskick

Enligt författningen är Nigeria en federal, demokratisk presidentstyrd stat. Presidenten väljs för fyra år i allmänna val och

(18 av 124 ord)

Politik

Den politiska och militära makten har av tradition varit lokaliserad i norr, medan den ekonomiska makten har sitt centrum i söder. Nigeria är ett extremt heterogent land med svåra etniska, religiösa och regionala spänningar, som 1967–70 medförde ett uppslitande inbördeskrig (se Biafra). De inre konflikterna skärptes dessutom under 1980-talet på grund av en stagnerande ekonomi. Bristen på politisk stabilitet har medfört att Nigeria under en stor delen av tiden efter självständigheten har varit en militärdiktatur. Civila, i demokratiska val utsedda regeringar

(81 av 777 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Nigeria bygger alltjämt på engelska rättstraditioner, i kombination med

(11 av 55 ord)

Mänskliga rättigheter

Nigeria präglas av etniska, religiösa och regionala konflikter och sedan militärdiktaturens fall har konflikter baserade på religion och/eller etnicitet tilltagit. På flera håll i landet förekommer omfattande upplopp med våldsamma sammandrabbningar mellan muslimer och kristna med stora grupper internflyktingar som följd.

Fattigdom och korruption är utbredd, speciellt i det oljerika Nigerdeltat.

(51 av 359 ord)

Försvar

Försvaret omfattar 78 500 man värvad trupp och är (2006) organiserat i en armé om 62 000 man med

(19 av 115 ord)

Litteratur

Nigerias litteratur är en av de mest blomstrande i Afrika. På olika språk lever fortfarande den muntliga traditionen, framför allt i dikt, sång och fabel. På 1800-talet började litteraturen skrivas ned, först på arabiska och hausa. Den förste författaren på

(40 av 285 ord)

Film

Med mer än 50 producerade filmer under perioden 1971–96 hör Nigeria till de ledande filmnationerna i Afrika söder om Sahara. De flesta filmerna görs på engelska, men även

(28 av 194 ord)

Konst

I Nigeria skapade Binifolket under vår medeltid en konstnärlig högkultur. Nigeria är känt

(13 av 88 ord)

Arkitektur

De tidigt av hausafolket anlagda städerna i norra Nigeria, t.ex. Kaduna, Kano och Zaria, hade en avancerad stadsplanering

(18 av 125 ord)

Musik

Nigeria kan med hänsyn till skillnader i musikkultur indelas i tre zoner: nordregionen, mellanbältet och kustregionen. I norr dominerar hausamusiken, som till stor del bärs upp av professionella musiker, vilka specialiserar sig på genrer som ceremoniell musik, hyllningsmusik, besättelsemusik, underhållningsmusik och hovsång. En rad instrument utifrån har integrerats i hausamusiken, t.ex. grannfolket songhais trumpeter (kakaki) och timglastrummor (kalangu), skalmeja (alghaita) och fiddla (gogué) från Nordafrika.

Mellanbältet inrymmer ett stort antal etniska

(71 av 505 ord)

Förhistoria

Äldre stenåldersfynd inkluderar möjliga oldowanförekomster i nordöst samt acheuléen- och kärnredskapsfynd på Josplatån. Vid en grottboplats

(16 av 108 ord)

Historia

I äldre framställningar av Nigerias historia tillskrivs ibland regionens folk långväga ursprung, till exempel att yoruba kommit från Egypten och att hausa är en blandning av folkslag från söder som Sahara och berber från Nordafrika. Nu ses nigerianerna hellre som ättlingar till en gemensam stenåldersbefolkning. Språkliga och

(47 av 334 ord)

Brittisk koloni

Då Storbritannien vid 1800-talets början tog upp kampen mot slavhandeln gick det europeiska inflytandet in i en ny fas. Brittiska krigsfartyg stationerades vid kusten, engelska affärsföretag utvecklade en ny, mer aktiv handel med palmolja och andra skogsprodukter, kristen mission togs upp både vid och innanför kusten. För att stödja dessa

(50 av 352 ord)

Inbördeskrig och militärkupper

Motsättningarna mellan regionerna ledde emellertid till slitningar och oroligheter, särskilt i norr, där invandrade och ofta administrativt och ekonomiskt ledande igbos utsattes för överfall som urartade till pogromer. 1966 iscensatte en grupp officerare, de flesta igbo, en kupp och avrättade bland andra Balewa. De blev i sin tur fängslade av arméchefen Johnson Aguiyi-Ironsi (1924–66), som avskaffade federationen och de politiska partierna. Han blev snart kidnappad och mördad av soldater från norr, och stabschefen Yakubu Gowon tog makten

(77 av 550 ord)

Demokratins återinförande

De val som genomförts under militärstyret ogiltigförklarades, och de fem partierna upplöstes. Nya partier kunde bildas, och lokala val genomfördes 1998. Bara de tre partier som fått flest röster tilläts dock delta i de kommande valen på högre nivå. Som det dominerande partiet framträdde People's Democratic Party (PDP), till vilket bland andra förra presidenten Olusegun Obasanjo anslöt sig. PDP fick en betryggande majoritet i parlamentets båda kamrar i valen 1999, och en vecka senare valdes Obasanjo till president.

Under Obasanjos

(80 av 766 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Bengt Nilson
 • Björn Ranung
 • Britta Olinder
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Hartmut Schmetzer
 • Jan L Teghammer
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
Abner Cohen, Custom and Politics in Urban Africa (1969);
V.C. Uchendu, The Igbo of Southeast Nigeria (1965).
Historia:
M. Crowder, The Story of Nigeria (4:e upplagan 1978);
E.C. Ejiogu, The Roots of Political Instability in Nigeria: Political Evolution and Development in the Niger Basin (2011);
E. Isichei, A History of Nigeria (1983);
A.A. Nwankwo, On the Brink of Disaster (1997);
B.A. Ojo (utgivare), Nigeria’s Third Republic: The Problems and Prospects of Political Transition to Civil Rule (1998);
A. Oyewole, Historical Dictionary of Nigeria (2:a upplagan 1997);
M. Watts, Silent Violence: Food, Famine and Peasantry in Northern Nigeria (1983);
H. Weiss, Babban yunwa: Hunger und Gesellschaft in Nord-Nigeria und den Nachbarregionen in den frühen Kolonialzeit (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nigeria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nigeria