Norrbotten, landskap i Norrland. Norrbotten gränsar i söder till Västerbotten, i väster till Lappland

(14 av 98 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Norrbottens landyta har en mycket svag lutning från väster och ut mot Bottenviken, vilket bl.a. gett upphov till en betydligt rikare skärgård, upp till 40 km i bredd, än utmed norrlandskusten i övrigt. Ett antal stora älvdalar korsar landskapet vinkelrätt mot dess längdutsträckning

(43 av 306 ord)

Klimat

Trots närheten till havet har Norrbotten ett kalltempererat klimat av kontinental

(11 av 62 ord)

Växtliv

Norrbotten ligger helt inom norra barrskogsregionen. Den vanligaste skogstypen är tallskog (tallhed) på torr sandmark och granskog där marken är fuktigare. Inom Norrbotten

(23 av 164 ord)

Djurliv

Djurlivet är förvånansvärt artrikt, vilket hänger samman med dels att Norrbotten rymmer många olika naturtyper, dels att ett flertal östliga arter invandrat från Finland. Exempel på

(26 av 184 ord)

Kulturlandskap

Jordbruksbebyggelsen i Norrbotten är knuten till kusten och till de stora älvarna. Vid Pite- och Råneälven ligger den äldre bebyggelsen samlad

(21 av 148 ord)

Dialekter

Se Norrbottens län (Dialekter) samt tornedalsfinska och samiska.

(8 av 8 ord)

Ortnamn

Se Norrbottens län (Ortnamn).

(4 av 4 ord)

Näringsliv (i ekonomisk-historiskt perspektiv)

Norrbotten som ekonomisk region är känt sedan medeltiden, då en viss fisk- och pälshandel med Stockholm ägde rum. Den ursprungliga jakt- och

(22 av 156 ord)

Konst

Norrbottens äldsta bildfynd är en liten sälformad lerfigurin från ca 3900 f.Kr., funnen nära Överkalix 1994. I kyrkorna i Nederluleå och Övertorneå har bevarats unika medeltida konstverk, i den förra

(30 av 212 ord)

Arkitektur

Norrbottens kustbygd präglas av stora oregelbundna radbyar och ängslador i storlinjiga älvdalslandskap. Gårdsformerna utgår från den nordsvenska gårdstypen och bostadshusen från parstugan. I Tornedalen möter finska rökpörten.

(27 av 187 ord)

Musik

I ett historiskt perspektiv har musiklivet i Norrbotten främst vilat på de folkliga traditionerna. De första kända notbilderna nedtecknades av den italienske

(22 av 157 ord)

Folkkultur

I Norrbotten möts samisk, finsk och svensk kultur. Under tidig medeltid bosatte sig västfinnar och kareler i Tornedalen och utvecklade en jordbrukskultur. På 1300-talet fick kustlandet större fast svensk bosättning med

(31 av 215 ord)

Norrbotten i litteraturen

Som den första författaren i Norrbotten får man räkna Antti Keksi (1622–1705), som skrev en stor realistisk dikt om Torne älvs våldsamma framfart

(23 av 164 ord)

Förhistoria

När inlandsisen släppte sitt grepp för ca 9 000 år sedan låg Norrbotten till större delen under Ancylussjöns yta. Kustland och skärgårdar har därefter kontinuerligt nyskapats av landhöjningen. I stort sett har kustbosättningar förekommit alltsedan

(35 av 237 ord)

Historia

Övergången till medeltid är dunkel i Norrbottens historia; de första skrivna dokumenten är från 1300-talet, men indikationer på fast bosättning finns från äldre medeltid. Enligt freden i Nöteborg 1323 kunde området norr om Skellefteälven lika gärna uppfattas som ett rysk-karelskt intresseområde som ett svenskt. Motdraget från svensk sida blev att Lule älvdal 1327 uppläts

(54 av 385 ord)

Medverkande

 • Barbro Werkmäster
 • Carl Olov Sommar
 • Eva Vikström
 • Gunnar Ternhag
 • Kjell Lundholm
 • Lennart Klang
 • Martin Fritz
 • Mats Widgren
 • Olle G. Olsson
 • Olov Isaksson
 • Sven Behrens
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Natur:
Norrbottens Natur 1944–;
Fåglar i Norrbotten 1982–;
F. Ebeling & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Västerbotten och Norrbotten (1956).
Kulturlandskap:
G. Enequist, ”Övre Norrlands storbyar i äldre tid”, Ymer 1935;
G. Enequist, Nedre Luledalens byar (1937).
Konst:
Britt Isaksson, Norrbottenskonstnärer (1963);
R. Tham, Lappland och Tornedalen i konsten (1989).
Musik:
Folkmusik och folkliga danser i Norrbottens län 1–2, utgiven av Norrbottens museum och Luleå hembygdsgille (1968);
L. Hedström & S. Lindqvist, ”Folkmusiken i Norrbotten”, Norrbotten 1990.
Förhistoria:
E. Baudou, Norrlands forntid: Ett historiskt perspektiv (1992).
Historia:
Ö. Groth, Ur Norrbottens historia (1984);
K. Lundholm, Norrbotten i den svenska historien (1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Norrbotten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norrbotten