Pakistan, stat i södra Asien; 796 095 km2, 225,4 miljoner invånare (2021). I siffrorna ingår inte befolkningen (cirka

(18 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Pakistan domineras av Indusslätten. Dess norra del avvattnas av Indus och dess bifloder och har genom konstbevattning gjorts till en bördig jordbruksregion. Slättens södra del, Sind, är

(27 av 190 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Den centrala naturregionen i Pakistan är Indusslätten, som också är den viktigaste ur ekonomisk synpunkt. Den är huvudsakligen uppbyggd av bördiga flodavlagringar

(22 av 156 ord)

Klimat

Pakistan har ett torrt, kontinentalt präglat klimat med stora, främst höjdbetingade regionala

(12 av 83 ord)

Växtliv

Floran har många s.k. saharo-sindiska inslag, dvs. arter som finns i hela torr­området från Nordafrika till Indiska

(17 av 118 ord)

Djurliv

Faunan är fattigare än i Indien, mycket till följd av torrare klimat utan tropiska skogar. Det finns ca 140

(19 av 130 ord)

Naturskydd

År 2009 hade Pakistan 14 nationalparker; de största var Kirthar (3 087

(12 av 23 ord)

Befolkning och etnografi

Befolkningstätheten är 287 invånare per km2 (2020), men befolkningen är ojämnt fördelad. Störst är tätheten på slättlandet längs Indus och i Punjab. De västra delarna av landet är glest befolkade. 

2019 beräknades 37 procent av befolkningen bo i städer, av vilka

(42 av 297 ord)

Språk

I Pakistan finns ca 70 olika språk registrerade. Officiellt språk är, förutom engelska, det indoariska språket urdu, som i stort

(20 av 136 ord)

Religion

Religionens förhållande till staten har en särskild karaktär, eftersom staten från sin tillkomst har karakteriserats som muslimsk. Moslem League, som från 1930-talet förde fram kravet på Indiens delning vid ett brittiskt tillbakadragande, hävdade att hinduer och muslimer utgjorde två olika ”nationer”. Detta innebar dock inte att

(46 av 323 ord)

Utbildning

Pakistans skolsystem är till struktur och huvudsakligt innehåll ett arv från kolonialtiden. Det består av ett primärstadium om 5 årskurser (5–9 år), ett mellanstadium om 3 årskurser och ett sekundärstadium

(30 av 205 ord)

Sociala förhållanden

Sociala handlingsprogram har på sikt blivit tämligen verkningslösa allteftersom statsfinanserna har försämrats av maktstrider, korruption, miljontals flyktingar från Afghanistan, höga rustningskostnader och nära nog inbördeskrig mellan olika etniska grupper. Ojämlikheten befolkningsskikten emellan är enorm.

(34 av 240 ord)

Näringsliv

Pakistans näringsliv är starkt beroende av jordbruket, där drygt 40 procent av den ekonomiskt

(14 av 100 ord)

Jordbruk

Ungefär en fjärdedel av Pakistans areal är odlingsmark. Vete, ris, sockerrör och bomull är de viktigaste grödorna. Vete och

(19 av 135 ord)

Skogsbruk

Skogsbruket har ingen större kommersiell betydelse i Pakistan. Den helt dominerande

(11 av 30 ord)

Mineral

Pakistan har goda tillgångar på endast vissa mineral. Viktigaste brytvärda metallmineral

(11 av 40 ord)

Energi

De viktigaste kommersiella energikällorna i Pakistan är naturgas och olja, vilka 2008 stod för 51 respektive 28

(17 av 117 ord)

Industri

Det industriella arvet från kolonialtiden var en svagt utvecklad livsmedels- och textilindustri. Efter självständigheten 1947 har båda dessa

(18 av 124 ord)

Utrikeshandel

Pakistans export domineras av textilprodukter, främst bomull, bomullsprodukter, kläder och mattor,

(11 av 32 ord)

Turism och gastronomi

Pakistan har goda förutsättningar för en utvecklad turistnäring, men politisk oro och konkurrens från mer lättillgängliga grannländer i Sydasien gör att turistbesöken fortfarande ligger på en låg nivå. 2012 besöktes landet av knappt 1 miljon turister.

För den arkeologiskt intresserade finns några av mänsklighetens äldsta stadsbildningar i Pakistan. Mohenjo-Daro i Sind uppvisar, liksom Harappa längre norrut, lämningar av en

(59 av 418 ord)

Kommunikationer

Kommunikationerna i Pakistan är av mycket skift­ande karaktär; samtidigt som vissa områden endast kan

(14 av 96 ord)

Massmedier

Även om dagstidningsspridningen är låg (30 tidningsex. per 1 000 inv., 2000) finns det i Pakistan omkring 270 dagstidningar.

(19 av 125 ord)

Statsskick och politik

Staten Pakistan uppstod genom det brittiska kolonialväldets delning 1947 som en

(11 av 51 ord)

Statsskick

Landet består huvudsakligen av fyra provinser: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa och Baluchistan. Därutöver finns den federalt administrerade huvudstaden Islamabad, ett antal provinsadministrerade klanområden samt sju federalt administrerade klanområden, Federally Administered Tribal Areas (FATA), längs gränsen mot Afghanistan.

FATA-området upprättades av britterna som en buffertzon i kolonialväldets västra utkant och är fortfarande delvis självstyrande. Gränsen kallas Durandlinjen efter den brittiske diplomat som upprättade den, ursprungligen som ett provisorium. Gränsen är således inte internationellt fastställd och erkänns inte av regeringen i Kabul.

(80 av 672 ord)

Politik

Inför valet sommaren 2018 hade armén och säkerhetstjänsten återigen stärkt sitt inflytande över såväl massmedierna som Högsta domstolen. Valet vanns av Imran Khan, före detta cricketstjärna, och hans konservativa parti Pakistan Tehrik-e Insaf (PTI, 'Pakistanska rättviserörelsen'), som erövrade 149 av 342 mandat i nationalförsamlingen. Khan tillträdde som premiärminister i augusti 2018. PTI, som stod för förändring av det traditionella politiska spelet och kamp mot korruptionen, samlade många röster i framför allt den mycket stora ungdomsgenerationen.

Med hänvisning till korruptionsanklagelser avsatte

(80 av 571 ord)

Rättsväsen

Den officiella rättsordningen i Pakistan grundar sig på brittisk rättstradition, utökad med inslag av islamisk rätt (sharia). Landets högsta domstol (Supreme Court of Pakistan) är högsta rättsliga instans och kan också på eget initiativ föra upp frågor som rör mänskliga rättigheter. Särskilt under perioder av militärt styre har Högsta domstolen framstått som motvikt mot arméns maktutövning; under andra perioder har den närmat sig armén och snarare gått dess ärenden.

Vid sidan

(71 av 494 ord)

Försvar

Spänningen i regionen mellan främst Indien och Pakistan och i ökande grad även mellan dessa länder och Iran, Irak och Afghanistan är drivkrafter i utformningen av såväl de strategiska kärnvapnen som de konventionella stridskrafterna. Den segslitna konflikten i Kashmir fortgår, men konflikten har sedan våren 2003 dämpats genom tillbakadragande av trupper, fulla diplomatiska förbindelser med Indien och andra spänningsminskande åtgärder.

Formellt har Pakistan inga

(64 av 454 ord)

Mänskliga rättigheter

Landet brister på en rad punkter när det gäller mänskliga rättigheter. Ofrivilliga försvinnanden, tortyr och utomrättsliga mord sker i stor omfattning. Det sekteristiska

(23 av 153 ord)

Litteratur

Pakistan har tagit över en rik litterär tradition på alla sina huvudspråk, t.ex. urdu, panjabi, sindhi, baluchi, pashto, samt engelska. Urdu har under århundraden varit framför allt muslimernas

(28 av 195 ord)

Film

Redan före självständigheten 1947 fanns det sex filmstudior i Lahore. Dawood Chands ”Teri Yaad” (1948) räknas som den första pakistanska filmen. På 1950-talet var Anwar Kemal Pasha den ledande filmskaparen, och på 1960-talet hörde

(34 av 239 ord)

Konst

I Harappa och Mohenjo-Daro har återfunnits rika lämningar efter induskulturen (ca 2500–1700 f.Kr.), i vilka ingår bl.a. sigill med främst djurframställningar

(21 av 149 ord)

Arkitektur

I Taxila, liksom i bergen runt omkring, finns buddhistiska stupor från 100–600-talen, tillhöriga Gandharakulturen. På 700-talet introducerades den islamiska arkitekturen i Pakistan, först

(23 av 158 ord)

Musik

Pakistan ingår i den kultur av musicerande baserat på melodiska och rytmiska modi som i olika utformningar (t.ex. raga och tala) sträcker

(22 av 151 ord)

Förhistoria

Den bördiga Indusdalen har varit en viktig förutsättning för kulturbildningen i norra delen av den indiska

(16 av 110 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Tiden före det brittiska väldet

Från 600-talet f.Kr. omtalas regionerna Gandhara och Kamboja i historiska källor. Delar av nuvarande Pakistan ingick också i perserrikets östligaste satrapier (provinser). Efter Alexander den

(25 av 173 ord)

Det brittiska väldet

Punjab och Sind erövrades på 1840-talet av britterna, som gjorde Indien till kronkoloni 1858. Många muslimer kände sig åsidosatta i det hindudominerade Brittiska Indien, medan andra, till exempel ledarna för Moslem League i början av

(35 av 246 ord)

Det självständiga Pakistan (från 1947)

Hat, massakrer och flera miljoner muslimer på flykt från blivande indiska områden skapade mänskliga tragedier men också ett starkt nationellt medvetande i den nya staten. Pakistan enades genom islam, tilltron till Quaid-i-Azam (’den store ledaren’) Jinnah, som var landets generalguvernör, och det första kriget mot Indien om Kashmir 1947–48 (se Kashmirfrågan).

Gränsdragningen var ekonomiskt sett olycklig för Pakistan. Råvaror fanns, men fabriker saknades – de hade hamnat i Indien. Industri, liksom huvudstad, byråkrati och

(74 av 526 ord)

Efter splittringen 1971

Yahya Khan avgick i december 1971 och efterträddes som president av Zulfikar Ali Bhutto, den förste civile statschefen på 13 år. Sedan en parlamentarisk författning införts 1973 blev Bhutto premiärminister. PPP, vars motto var ”bröd, kläder och tak över huvudet”, ansåg sig företräda den fattiga majoriteten och förespråkade en modernisering av landet, bland annat genom jordreformer och nationaliseringar. Reformerna blev dock halvhjärtade och storgodsägarna, till vilka familjen Bhutto själv hörde, behöll en politisk och ekonomisk maktställning av närmast feodal karaktär.

(80 av 613 ord)

Demokrati återinförs

Under hösten 2007 tilläts oppositionsledarna Benazir Bhutto och Nawaz Sharif återvända från exil för att delta i det val som, efter mordet på Benazir Bhutto i december, sköts upp till februari 2008. PPP vann valet och Bhuttos änkling, Asif Ali Zardari, utsågs till president. Medan det extremistiska, sekteristiska och separatistiska våldet fortsatte att prägla landet lyckades PPP genomföra endast en del av sin reformagenda. Som framgångar noterades de konstitutionella reformer som återställde den parlamentariska demokratin och delegerade en större del

(80 av 672 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Arne Anderberg
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Gösta Johnsen
 • Ingemar Grandin
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karin Ådahl
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ragnar Hall
 • Sten Åke Nilsson
 • Sven Behrens
 • Tomas Germundsson
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund

Litteraturanvisning

Litteratur:
M. Sadiq, Twentieth Century Urdu Literature (1983);
A. Schimmel, Sindhi Literature (1974).
Arkitektur:
Kamil K. Mumtaz, Architecture in Pakistan (1985).
Historia:
Michel Boivin, Pakistan (svensk översättning 2005);
S.S. Harrison m.fl. (utgivare), India & Pakistan: The First Fifty Years (1999);
A. Low (utgivare), The Political Inheritance of Pakistan (1991);
I. Talbot, Pakistan: A Modern History (1998);
L. Ziring, Pakistan in the Twentieth Century (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Pakistan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pakistan