Polen, stat i mellersta Europa; 312 680 km2, 38,4 miljoner invånare (2020). Polen gränsar i

(15 av 102 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Bortsett från de bergiga gränstrakterna i söder utgörs Polen till övervägande del av ett låglandsområde. Klimatet är omväxlande, med en maritim

(21 av 149 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Polen är ett låglandsområde, bortsett från de bergiga gränstrakterna i söder. Mer än tre fjärdedelar av landytan ligger lägre än 200 m ö.h. och utgör den centraleuropeiska slättens östra del. Terrängformerna i norr präglas av den senaste

(37 av 254 ord)

Klimat

Polen har ett varmtempererat klimat med relativt små skillnader över landet. Vädret har en maritim prägel i väster med något mildare vintrar och svalare somrar än i öster och i de södra bergstrakterna,

(33 av 229 ord)

Växt- och djurliv

Från en bergskedja bestående av Karpaterna/Beskiderna och Sudeterna i söder sluttar Polen norrut mot den flacka, sandiga Österjökusten i norr och ett skogsdominerat låglandsområde i nordöst. Floder som Wisła och Oder sätter sin speciella prägel på landskap och natur. Stora delar av Polen är uppodlat och domineras av jord- och skogsbruk, ställvis dock av mindre intensiv natur vilket skapar utrymme för många vilda växter och djur.

I nordöstra Polen ligger ett av Polens populäraste turistmål, Masurien som omfattar mer än 2 000

(82 av 746 ord)

Naturskydd

I Polen finns fem huvudsakliga former av naturskydd: nationalparker (samtliga större än 1 000 ha), naturreservat, landskapsparker, särskilt

(18 av 110 ord)

Befolkning

2020 hade Polen en befolkningstäthet av 123 invånare per km2; den största befolkningskoncentrationen finns i de södra delarna. Enligt uppskattningar (någon exakt statistik över minoritetsgrupper existerar ännu inte)

(28 av 205 ord)

Språk

Nationalspråk är polska, som talas av ca 98 % av de polska

(12 av 33 ord)

Religion

Polens historia är nära förbunden med romersk-katolska kyrkan. Under 1500-talet rådde stor religiös tolerans. Kalvinismen och unitarismen hade många anhängare bland adeln. Under Sigismund III genomfördes motreformationen av jesuiterna. Särskilt viktig för förståelsen av kyrkans roll

(36 av 255 ord)

Utbildning

Förändrad utbildning på samtliga nivåer var en nyckelfaktor i den politiska och ekonomiska omvandling som ägde rum från 1989 och framåt i Polen. Den finansiella situationen försvårade genomförandet

(28 av 200 ord)

Sociala förhållanden

Polens väg från planekonomi till marknadsekonomi har på flera sätt varit lyckad. Landet har upplevt en stadig tillväxt sedan 1990-talet och den generella levnadsstandarden har förbättrats på flera plan. Under 1990-talet brottades landet med höga arbetslöshetssiffror, men från 2002 till 2008 sjönk arbetslösheten från nästan 20 % till endast drygt 8 %. Efter 2008 har arbetslösheten åter ökat något men förväntas inte nå

(63 av 434 ord)

Ekonomi och näringsliv

Trots att endast 2 procent av BNP kommer från jordbuket är Polen på många sätt fortfarande ett jordbruksland. Sedan övergången till marknadsekonomi i

(23 av 160 ord)

Bakgrund

Under perioden 1945–49 var den polska ekonomin inriktad på återuppbyggnad av den under kriget nästan helt sönderslagna industrin. Därefter infördes (liksom i samtliga övriga östblocksländer) planekonomin, och efter tidig sovjetisk

(30 av 213 ord)

Jordbruk

Omkring hälften av landets yta är brukbar jord. Polen är bland världens

(12 av 79 ord)

Skogsbruk

Av Polens yta är cirka 1/3 skogklädd. Barrskog dominerar och utnyttjas

(11 av 26 ord)

Fiske

Den polska fiskeflottans totalfångst var 2009 cirka 224 000 ton, främst skarpsill, sill och torsk. Samma år odlades cirka 36 000 ton fisk, främst karp och

(26 av 167 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Gruvhanteringen, främst stenkolsbrytningen, spelar sedan århundraden en ledande roll i Polens näringsliv men stod 2010 för endast 2 procent av BNP. Den absoluta merparten av företagen inom gruvindustrin är numera privatägda, även om staten har ett betydande (om än minskande) ägande inom produktionssektorn för fossila

(45 av 316 ord)

Industri

Under 1950-talet gjordes en kraftig satsning på den tunga industrin. En stor del av den polska industrin är i dag

(20 av 137 ord)

Utrikeshandel

Polens utrikeshandel har de senaste åren genomgått stora förändringar. Fram till 1987 var utrikeshandeln ett statligt

(16 av 113 ord)

Turism och gastronomi

Polen har sedan mitten av 1990-talet haft en stabil turisttillströmning av cirka 15 miljoner turister per år. Till följd av den svaga internationella ekonomin minskade dock antalet till knappt 13 miljoner under slutet av 00-talet. Av dessa kom knappt 40 procent från Tyskland, 12 procent från Ukraina och 7

(49 av 345 ord)

Transporter

Både landsvägs- och järnvägsnäten är påtagligt bättre utbyggda i de delar av Polen

(13 av 88 ord)

Massmedier

Det polska medielandskapet har förändrats i grunden sedan kommunismens fall 1989.

(11 av 52 ord)

Internet och mobiltelefoni

Drygt 60 % av hushållen har tillgång till internet, men tillgången ökar

(12 av 66 ord)

TV och radio

Den första radiostationen invigdes 1926. Under andra världskriget var mediet förbjudet.

(11 av 48 ord)

Dagspress och magasin

Den polska tidningsmarknaden domineras av utländska ägare – många av dem

(11 av 51 ord)

Statsskick och politik

Polens nuvarande författning godkändes i en folkomröstning 1997 och gör landet

(11 av 15 ord)

Statsskick

Den lagstiftande församlingen består av ett underhus (sejmen) och ett överhus (senaten). Sejmen har 460 och senaten 100 ledamöter; båda kamrarna väljs vart fjärde år i

(26 av 176 ord)

Politiska partier

På 1990-talet var partiet Unia Demokratyczna ('Demokratiska unionen', UD), senare Unia Wolności ('Frihetsunionen', UW), huvudsakligen ansvarigt för de reformer som följde efter kommunistdiktaturens fall 1989. Under 2000-talet har det politiska dominerats av två partier: det liberala och

(37 av 253 ord)

Politik

Sedan Donald Tusk 2014 utnämnts till ordförande i Europeiska rådet övertogs premiärministerposten av Ewa Kopacz. Efter valsegern 2015 för PiS övertog Beata Szydło premiärministerposten. Hon avgick 2017 och ersattes av Mateusz Morawiecki.

Det konservativa och nationalistiska partiet Lag och

(39 av 266 ord)

Rättsväsen

Efter kommunistregimens fall har rättsordningen i Polen genomgått en radikal anpassning

(11 av 50 ord)

Försvar

Polen ingår sedan 1999 i NATO. Försvaret, som bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om 9 månader, omfattar (2006) 141 500 man med 234 000 i reserv. Den omorganisation som

(32 av 206 ord)

Mänskliga rättigheter

Under 2000-talet ökade antalet främlingsfientliga och rasistiska incidenter liksom diskriminering och våld mot etniska minoriteter. Trots att brott som hets mot folkgrupp, hatbrott som innefattar våld samt antisemitism förekommer i allt högre utsträckning grips få

(35 av 249 ord)

Litteratur

Med kristendomen gjorde den västerländska kulturen 966 sitt intåg i Polen Till de viktigaste av de få bevarade religiösa och profana skrifterna från medeltiden hör ”Kazania Świętokrzyskie” (’Predikningar från Det heliga korset’, ca 1300). På 1100-talet hade en fransk munk, Gallus Anonymus, skapat den första polska krönikan som skildrar Polens historia fram till 1113. Den andra krönikan, som sträckte sig till 1202, är skriven av en biskop i Kraków, Wincenty Kadłubek. Den mest kända och omfattande är dock ”Historia Polonica”,

(80 av 1494 ord)

Drama och teater

Teatern i Polen har alltid haft en stark, symbolisk roll i kampen för nationellt medvetande. En politisk dimension och en avancerad estetik har givit den polska dramatiken dess karaktär.

De tidigaste styckena på polska var folkliga mysteriespel och humanistiska renässanspjäser. Kringresande trupper blev under 1600-talet populära med satiriska sedekomedier om medelklassens

(51 av 363 ord)

Film

Först sedan Polen blivit självständigt 1918 började filmen utvecklas, men fram till 1950-talet var Polens mest kända filmexport den internationella stumfilmsstjärnan Pola Negri. År 1929 grundades avantgardefilmförbundet START, som fick stort inflytande. Under andra världskriget förbjöd de nazistiska ockupanterna all inrikes filmproduktion. I den nya socialistiska staten nationaliserades filmindustrin under en enda central myndighet, Film Polski. Den från Sovjetunionen påbjudna socialistiska realismens rigida normer höll polsk film i

(68 av 485 ord)

Konst

Polsk konst har alltifrån tidig medeltid undergått en rik utveckling under påverkan främst från Väst- och Sydeuropa men med klara egna särdrag. Centrala monument inom romansk skulptur utgör bronsportarna till katedralen i Gniezno (ca 1170), reliefkolonnen i Treenighetskyrkan i Strzelno (ca 1180) och rikt dekorerade portaler till kyrkor i Schlesien (Śłąsk) och Kujavien. Sten­skulpturen bygger främst på franska förebilder. Av gotisk stenskulptur kan framhållas gravmonumenten till Piastfurstarna i Wrocław samt kungagravarna i Wawelkatedralen i Kraków. Den sengotiska träskulpturen nådde sin

(80 av 1119 ord)

Konsthantverk

1900-talets polska konsthantverk domineras av den experimenterande, fria textilkonsten. Den moderna polska textilen föddes 1960, då Jolanta

(17 av 115 ord)

Arkitektur

Med kristendomen kom stenarkitekturen till Polen, även om trä långt in på 1900-talet varit ett viktigt byggnadsmaterial på landsbygden. Till medeltiden hörde en rik cisterciensisk tegelarkitektur och städer med ofta regelbundet gatunät, stora hallkyrkor av tegel samt rådhus med

(39 av 274 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Skriftliga skildringar av polskt musikliv finns sedan 900-talet, gregorianska melodier i notskrift sedan tidigt 1100-tal. Fler­stämmig musik är känd sedan 1200-talet, då den förste till namnet kände polske tonsättaren, Wincenty från Kielce, var verksam. Det medeltida musiklivet florerade särskilt kring hovet och universitetet i Kraków, med Mikołaj från Radom som främsta namn. Hovet flyttade 1596 till Warszawa, och hovmusiken dominerades, liksom polsk barockmusik i övrigt, av italienska

(67 av 477 ord)

Folkmusik

Polens folkmusik har spelat en viktig roll fram till vår tid.

(11 av 60 ord)

Populärmusik

Den polska jazzen blev internationellt känd från mitten av 1950-talet, bl.a. genom pianisterna Krzysztof Komeda (1931–69) och Adam Makowicz (född 1940), trumpetaren Tomasz Stańko (född 1942), violinisten och saxofonisten Michał Urbaniak (född 1943) samt sångerskan Urszula Dudziak (född 1943). Jazzen

(40 av 283 ord)

Dans

Den kanske mest omtalade dansen i Polen är processionsdansen polonäs, vilken finns omnämnd redan på 1500-talet. Även mazurkan, en dans med lika gamla anor, från Masovien, har liksom polonäsen påverkat dansen

(31 av 216 ord)

Folkkultur

Polens folkkultur har bakgrund i åtskilliga, delvis motsatta förutsättningar. Samtidigt som sambanden med ett gammalt, gemensamt slaviskt kulturarv är uppenbara, har de historiska omständigheterna medfört att västslaverna i allmänhet och de inom det till sin geografiska utsträckning genom tiderna starkt växlande polska riket i synnerhet gått egna vägar.

(48 av 337 ord)

Sport

Fotboll är den främsta idrotten i Polen sett till både antalet utövare och publikintresse. Herrlandslaget tillhörde de bästa i världen under 1970- och 80-talen och tog bl.a.

(27 av 187 ord)

Förhistoria

Mellan istiderna mindel och riss, kanske för mer än 350 000 år sedan, levde neandertalmänniskor i södra Polen. Från ca 130 000 år tillbaka finns flera spår av bosättning i grottor bl.a. vid Kraków, och från en grotta nära Zakopane härrör en bumerang av mammutben, daterad till 25 000 f.Kr. Under senpaleolitikum (ca 40 000–10 000 f.Kr.) befolkades mellersta Polens dåvarande tundralandskap; från ca 14 000 f.Kr.

(67 av 431 ord)

Historia

Den polska staten har genom tiderna undergått stora förändringar, och gränserna har många gånger

(14 av 98 ord)

Piast-dynastin (960-tal–1370)

Namnet Polska (Polen) togs i bruk på 900-talet på ett område kring nuvarande Poznań. Det beboddes av de västslaviska polanerna, som var en av de många slaviska, keltiska, baltiska och germanska stammar som levde inom det vidsträckta slättland öster om Oder (Storpolen) som utgör den centrala delen av det moderna Polen. Hur polanerna tillkämpade sig

(55 av 391 ord)

Jagellonerna och personalunionen (1370–1572)

Efter Kasimir III:s död övergick kungamakten till systersonen, den ungerske kungen Ludvig I, därefter och med den polska aristokratins medgivande till dennes dotter Hedvig (polska Jadwiga), krönt i Kraków 1384. Inför utsikten att utvidga det polska territoriet och skydda det mot invasioner från mongoler och Tyska orden var adeln likaså välvilligt inställd

(52 av 378 ord)

Adelsrepubliken (1569–1795)

Polska och litauiska adelsmän, som fruktade tilltagande inre splittring och yttre hot, beslöt i Lublin 1569 att förvandla personalunionen mellan Polen och Litauen till en realunion, där varje del skulle behålla sina respektive lagar och administrationer men styras av en gemensam, vald kung och sejm. För att markera kungens underkastelse under den samlade adeln, szlachta, namngavs realunionen Rzeczpospolita (’Republiken’), och Warszawa blev ny huvudstad. Efter den siste jagellonkungens död 1572 blev Polen ett valkungadöme, i vilken kungen snarast

(78 av 554 ord)

Polen från delningarna till första världskriget (1772–1914)

Under 1700-talets lopp ökade den ryska, preussiska och österrikiska inblandningen i Polens inre affärer, vilket bl.a. resulterade i polska tronföljdskriget. Den inre splittringen vidmakthölls aktivt, särskilt av Katarina II av Ryssland, som ville bibehålla Polen som en svag buffertzon gentemot konkurrerande europeiska stormakter. En turkiskstödd polsk upprorsrörelse mot det ryska förtrycket 1768–72, Bar-konfederationen, gav Ryssland, Preussen och Österrike förevändning att 1772 intervenera enligt en preussisk delningsplan. Preussen under Fredrik II tog Västpreussen med dess ekonomiskt viktiga handelsstäder, Österrike under Maria

(80 av 633 ord)

Första världskriget, återfödelsen och mellankrigstiden (1914–39)

Vid första världskrigets utbrott 1914 stod polackerna splittrade. De krigförande staterna överbjöd varandra för att få polskt militärt bistånd. Antiryska polska legioner ledda av Piłsudski kämpade aktivt på centralmakternas sida och tog, sedan tyska trupper erövrat hela Polen, formellt över makten i ett nyupprättat så kallade polskt kungadöme 1916. Reellt styrdes området av tyska militärer.

Andra polska grupper fäste förhoppningar vid ryska autonomilöften och stred på tsararméns

(67 av 477 ord)

Polen under andra världskriget (1939–45)

Den tyska arméns attack på det militärt svaga Polen. 1 september 1939 innebar att andra världskriget bröt ut. Anfallet föregicks av ett icke-angreppsavtal mellan Sovjetunionen och Tyskland, den så kallade Molotov–Ribbentrop-pakten, vilken också innefattade en överenskommelse om en delning av Polen. I enlighet med avtalet anföll också Sovjetunionen Polen 17 september. Stora områden inkorporerades direkt i angriparstaterna, vilka båda begick ofattbara grymheter mot befolkningen.

image/jpeg

Polen. I Polens försvar ingick vid invasionen i september 1939 även nio kavalleribrigader. De

(80 av 553 ord)

Efterkrigstiden

Efter kriget satte en sovjetisering in med Bierut som drivande kraft. Mönstret känns igen från övriga Östeuropa: styrda val förde ”det förenade arbetarpartiet” till makten, sovjetideologin, sovjetkulturen och en sovjetliknande konstitution drevs igenom, säkerhetstjänsten byggdes ut, utrikes- och handelspolitiken samordnades med den sovjetiska, planhushållning reglerade det ekonomiska livet och hård industrialisering förändrade dramatiskt samhällets hela infrastruktur. Många polacker flydde till väst.

Ett unikt drag i den

(66 av 470 ord)

Polen efter kommunismens fall

År 1989 bildades Polens första icke-kommunistiska regering sedan kriget, med solidaritetsmedlemmen Tadeusz Mazowiecki som premiärminister. I januari 1990 upplöste kommunistpartiet sig, och i december valdes Lech Wałęsa till president för ett ekonomiskt pressat och politiskt splittrat Polen. De första helt fria parlamentsvalen ägde rum 1991. Valet 1993 förde det före detta kommunistpartiet, nu under namnet Demokratiska vänsteralliansen (SLD), till makten.

Vänstervinden stod sig även 1995. Socialisten Aleksander Kwaśniewski besegrade Wałęsa i presidentvalet. År 1997 tog en icke-socialistisk koalition makten under ledning

(81 av 597 ord)

Medverkande

 • Anders Hellner
 • Anders Jönsson
 • Anders Åman
 • Arne Bengtsson
 • Bozena Werbart
 • Emilia Ström
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Henry Sjöberg
 • Jakub Swiecicki
 • Jan Aghed
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Warell
 • Jonas Gruvö
 • Klas-Göran Karlsson
 • Li Bennich-Björkman
 • Låtta Skogh
 • Magnus Sylvén
 • Malgorzata Anna Packalén
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Monica Boman
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Olof Paulsson
 • Per Arne Tjäder
 • Per Beskow
 • Per Söderberg
 • Per-Anders Hellqvist
 • Peter Bohlin
 • Sara Jonasson
 • Sven Behrens
 • Ted Bjarme
 • Tommy Book
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Religion:
B. Törnquist Plewa, The Wheel of Polish Fortune (1992).
Litteratur:
J. Krzyżanowski, A History of Polish Literature (engelsk översättning 1978);
C. Miłosz, The History of Polish Literature (engelsk översättning 1969).
Drama och teater:
J. Ludawska (utgivare), Poetisk politisk teater (1980).
Film:
D.J. Goulding (utgivare), Post New Wave Cinema in the Soviet Union and Eastern Europe (1988).
Konst:
Z. Gasiewicz, Polish Art (1991);
I. Piotrowska, The Art of Poland (1947).
Konsthantverk:
Polen väver fritt, utst.kat., Nationalmuseum (1970).
Arkitektur:
J. Zachwatowicz, Polish Architecture (1967).
Historia:
N. Davies, God’s Playground: A History of Poland 1–2 (1981);
N. Davies, Heart of Europe: A Short History of Poland (1984);
K. Gerner, The Soviet Union and Central Europe in the Post-War Era (1984);
K. Gerner, Centraleuropas återkomst (2:a upplagan 1992);
K. Gerner, Centraleuropas historia (1997);
O. Halecki & A. Polonsky, A History of Poland (engelsk översättning, 3:e upplagan 1992);
A. Szczerbiak, Poland Within the European Union: New Awkward Partner or New Heart of Europe? (2012).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Polen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polen