psykologi (nylatin psychologiʹa, av psyke och -logi), vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och

(17 av 115 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Landvinningar

Genom de viktiga teoretiska och empiriska landvinningar som psykologin har gjort under de senaste decennierna har den stärkt sin position som självständig vetenskaplig disciplin. Den har därigenom dels kunnat gå in i fruktbärande samarbete med närliggande discipliner,

(37 av 259 ord)

Tidiga skolbildningar

Psykologin som självständig vetenskap är förhållandevis ung. Som startpunkt brukar Wilhelm Wundts etablerande av det psykologiska laboratoriet i Leipzig 1879 räknas. Det var emellertid det naturliga steget i en historisk process.

När psykologin framträdde med anspråk på egenvärde som vetenskaplig disciplin hade den sina rötter i två äldre vetenskapsområden, filosofin och fysiologin. Inom filosofin hade psykologiska frågeställningar varit centrala under lång tid. I formuleringen av psykologiska frågeställningar spelade Descartes på 1600-talet med sin dualistiska, rationalistiska kunskapssyn en viktig roll, liksom

(80 av 593 ord)

Den moderna psykologins forskningsinriktningar

En individs sätt att tänka, känna och handla är sidor av en större process, som i sin helhet också är beroende av individens biologiska utrustning och av den miljö han eller hon växer upp och lever i. I mycket generella termer kan man urskilja tre huvudlinjer i psykologisk forskning. Få forskare är begränsade till en av dem; det är snarast fråga om tyngdpunkter i forskningen.

Den första huvudlinjen skulle kunna betecknas som den mentalistiska. Huvudintresset är inriktat på mentala processer

(80 av 606 ord)

Vetenskapliga metoder

Psykologi är en empirisk vetenskap. Många metoder för datainsamling har utvecklats för att göra det möjligt att studera den stora variation av frågeställningar som finns inom ämnet. De vanligaste metoderna kan grovt klassificeras som observation, testning, intervju samt utnyttjande av källmaterial. Den bästa undersökningen kan många gånger vara den som utgår från en kombination av de fyra kategorierna. Så gör man exempelvis ofta i longitudinella undersökningar (där individer följs under lång tid).

Inom den första kategorin kan man skilja mellan

(80 av 752 ord)

Psykologins tillämpningar

Klinisk psykologi, skolpsykologi och arbetspsykologi är psykologins traditionella tillämpningsområden. Även om praktiskt verksamma psykologer fortfarande indelas på detta sätt har vart och ett av områdena vidgats åtskilligt under senare år. Generellt kan man säga att det mest utmärkande draget för tillämpningar inom psykologi är en tydlig betoning av

(48 av 342 ord)

Utbildning och organisation

Psykologi blev ett självständigt universitetsämne i Sverige 1948, även om forskning i psykologiska frågeställningar förekommit tidigare vid landets universitet. Redan vid sekelskiftet hade Sydney Alrutz introducerat den experimentella

(28 av 195 ord)

Medverkande

  • David Magnusson
  • Lars-Göran Nilsson

Litteraturanvisning

L.A. Lefton & L. Brannon, Psychology ( 9:e upplagan 2005);
B. Törestad & L. Nystedt (utgivare), Människa–omvärld i samspel ( 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, psykologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykologi