skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion

(11 av 50 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det svenska skogsbrukets omfattning och betydelse

Den svenska skogsnäringen står för ca 20 % av landets totala export. Ser man till nettoexporten, dvs. totala exportvärdet minskat med värdet av importen inom samma bransch, svarar skogsprodukterna för

(30 av 206 ord)

Skogsskötsel

I Sverige skall enligt skogsvårdslagen mark som är lämplig för virkesproduktion också användas till detta om den inte i väsentlig utsträckning utnyttjas för annat ändamål. Det innebär bl.a. att den såvitt möjligt skall vara uthålligt skogbevuxen. Skogsbruket kan då i princip bedrivas på två sätt. Antingen skördas virket genom återkommande utgallring av grövre träd, varvid det blir en naturlig återväxt i luckorna, eller låter man skogsbeståndet förbli tämligen likåldrigt och avverkar det i dess helhet, varefter beståndet förnyas genom självsådd

(80 av 769 ord)

Avverkning och transporter

För skörd av skogen, skogsavverkning, finns olika system, som sammanlänkar fällning, upparbetning och transport. Delar av träden utnyttjas till olika sortiment, som ofta fraktas till skilda industrier. Förutom de vanligaste sortimenten sågtimmer, massaved och brännved utnyttjas träden t.ex. till stolpar, pålar, faner, plywood och flis.

Sedan ett träd fällts måste det

(51 av 360 ord)

Skogsskador

Till skogsbruket hör också att undvika eller bekämpa skador som kan

(11 av 37 ord)

Friluftsliv och naturskydd

Det rörliga friluftslivet berör i stor utsträckning också skogsbruket. I och med att Sveriges befolkning

(15 av 105 ord)

Forskning och utbildning

Centrum för forskning och högre utbildning inom skogssektorn sker vid fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

(16 av 108 ord)

Historik

Långt innan skogen utnyttjades industriellt baserades livet på landsbygden i stor utsträckning på vad den gav. Man hämtade material till byggnader och stängsel, brännved för värme och matlagning samt föda genom jakt och bärplockning. Dessutom fanns i skogen sommarbete och vinterfoder till husdjuren. Skogen tuktades av odlaren över stora arealer till hagmarker för sommarbetet och till lövängar för vinterfodret. Därtill kom svedjeodlingarna, som också var ett led i skogens utnyttjande. Stenmurar och odlingsrösen i dagens skogar visar att detta vandrande

(80 av 610 ord)

Det globala skogsbruket

Skog definieras av FAO som områden vilka har en krontäckning av träd på minst 1/10 av arealen och inte utnyttjas för jordbruk. Ofta används också benämningen sluten skog. Denna skall ha en kronslutenhet på mer än 2/10. Normalt utgörs den av skogstyper som i teorin skulle kunna användas för industriellt skogsbruk. Som öppen skog klassificeras savannskog, chaparral, fjällbarrskog m.m. De nationella definitionerna varierar, och det blir ofta fel när nationella siffror sammanställs i internationell statistik.

Norra barrskogsbältet (tajgan) täcker stora

(80 av 1114 ord)

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Göran Rosander
  • Hubertus Eidmann
  • Jöran Fries
  • Pia Barklund
  • Reidar Persson
  • Ulf Sundberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, skogsbruk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skogsbruk