språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation. I denna artikel behandlas

(11 av 34 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det mänskliga språkets natur

Den viktigaste förutsättningen för det mänskliga språket ligger i hjärnan, som har flera genetiskt bestämda strukturer som specifikt betjänar språket. Se Brocas centrum, Wernickes centrum och talcentrum. Talet bygger i hög grad på ett utvecklat samspel mellan främst struphuvud, tunga och läppar. Ändå är den mänskliga språkförmågan ingalunda bunden till talapparaten. Detta framgår av att personer som fötts döva, och som därför aldrig hört hur talat språk låter, trots detta kan lära sig dövas teckenspråk med jämförbar uttrycksfullhet.

Talet skall

(80 av 1248 ord)

Språken i världen

På jorden i dag finns åtskilliga tusen talade språk. Somliga av

(11 av 71 ord)

Språk och dialekter

I vardagslivet använder vi orden ”språk” och ”dialekt” utan att finna dem särskilt problematiska. Vi anser t.ex. att engelska och svenska är olika språk och att skånska och dalmål är dialekter av svenska. Men det

(35 av 249 ord)

Hur många språk finns det på jorden?

Av det föregående framgår att svaret på frågan om vad som är ett ”språk” ofta måste bli ganska godtyckligt. Det betyder också att det är mycket vanskligt att ge statistik om antalet språk som talas i ett visst område. Många delar av världen är dessutom ännu dåligt kartlagda

(48 av 336 ord)

Klassificering av språk

Den traditionella grundvalen för att klassificera språk är språksläktskap – man för ihop språk som kan antas ha utvecklats ur ett gemensamt urspråk till språkfamiljer. Vid fastställandet av språksläktskap har man stor

(32 av 227 ord)

De viktigaste språkfamiljerna och deras utbredning

De europeiska folkens kolonisering av övriga världsdelar har lett till att ursprungsbefolkningarnas språk på många ställen bara finns kvar i mindre, isolerade områden. När man beskriver språkfamiljernas utbredning i världen får man därför en klarare bild om man utgår från den situation som rådde före den europeiska kolonisationen, vilket görs i det följande.

Eurasien. Ur språkgeografisk synvinkel är det praktiskt att betrakta Europa och den asiatiska kontinenten som en enhet, eftersom alla de större språkfamiljerna

(75 av 532 ord)

Likheter och olikheter mellan språk

Under olika perioder i språkvetenskapens historia har språkforskare tenderat att betona antingen likheterna eller olikheterna mellan mänskliga språk. Fram till 1700-talet såg man ofta språket som en direkt spegelbild av den för alla människor gemensamma tankeförmågan, och man betraktade därför gärna de olikheter man fann mellan olika språk som ”tillfälliga”. När europeiska forskare så småningom kom i kontakt med utomeuropeiska språk blev de starkt medvetna om svårigheterna att tillämpa den traditionella, latinbaserade grammatikens begrepp på dem, vilket ledde till att

(80 av 1529 ord)

Medverkande

  • Alvar Ellegård
  • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Det mänskliga språkets natur:
D. Bickerton, Language and Species (1990);
A. Ellegård, Språket och hjärnan (1982);
P. Linell, Människans språk (1978);
B. Malmberg, Språket och människan (1964);
S. Pinker, The Language Instinct (1994).
Språken i världen:
R.E. Asher (utgivare), The Encyclopedia of Language and Linguistics 1–10 (1994);
G.L. Campbell, Compendium of the World’s Languages 1–2 (1991);
W. Croft, Typology and Universals (1990);
J.H. Greenberg (utgivare), Universals of Language (1963);
B.F. Grimes, Ethnologue: Languages of the World (1992);
C. Moseley & R.E. Asher, Atlas of the World’s Languages (1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, språk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/språk