(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ekonomi

Sedan 1870-talet har Sverige utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett land med högteknologisk industri, mycket omfattande servicesektor och allt större export.

Grunden för den ekonomiska utvecklingen har varit stora naturtillgångar, framför allt av skog, järnmalm och vattenkraft,

(38 av 267 ord)

Ekonomisk tillväxt och sysselsättningsförändringar

Jordbrukets modernisering under första halvan av 1900-talet skedde parallellt med industrialiseringen. Under 1960-talet nådde industrin sin största andel av landets sysselsättning. Därefter har andelen sysselsatta inom industrin minskat och sysselsättningen inom jordbruket fortsatt

(33 av 233 ord)

Ekonomins globalisering

Stora strukturförändringar sker fortfarande inom jordbruket med nedläggning av mindre gårdar och omställning mot antingen vegetabilisk eller animalisk produktion. Det politiska målet var tidigare att Sverige skulle ha en 80-procentig självförsörjningsgrad. Numera finns inget sådant uttalat mål. Sverige är självförsörjande på spannmål men importerar cirka hälften av det kött som

(50 av 355 ord)

Stora och små företag

De största industri- och serviceföretagen spelar en större roll i landets näringsliv än vad

(14 av 100 ord)

Jordbruk

Jordbruksmarken utgör knappt 8 procent av Sveriges hela landareal; 2013 var 2,6 miljoner hektar åkermark och nära 4,5 miljoner hektar betesmark (inklusive slåtteräng).

I början av 2010-talet svarade

(28 av 198 ord)

Jordbrukets förutsättningar och struktur

Förutsättningarna för jordbruk varierar kraftigt mellan norr och söder. Vegetationsperioden är drygt sju

(13 av 92 ord)

Åkerbrukets odlingsinriktning

En stor andel av jordbruksmarken används till odling av vall, grönfoder och spannmål (brödsäd och fodersäd).

image/jpeg

Sverige. Källa: Jordbruksverket.

De vanligaste spannmålsgrödorna är vete och

(26 av 184 ord)

Djurhållning

Antalet nötkreatur och svin har minskat då en stor del av de små familjejordbruken med blandad produktion har

(18 av 124 ord)

Jordbrukets miljöpåverkan

Sverige började tidigt med handlingsprogram för att minska dels användningen av kemiska medel som skydd mot ogräs, svampangrepp och skadedjur, dels riskerna med att använda sådana.

Användning av svamp- och insektsmedel

(31 av 219 ord)

Jordbrukets socioekonomiska situation

Trots storleksrationaliseringen är en majoritet av jordbruken fortfarande för små för att ge tillräcklig levnadsstandard för ett hushåll. I skogsrika trakter

(21 av 148 ord)

Skogsbruk

Sverige är Europas, näst efter Ryska federationen, skogrikaste land. Två tredjedelar av landytan är täckt av skog. Nära en

(19 av 131 ord)

Skogsbestånd

I alla län dominerar barrskogen, men lövskogens andel har ökat under de senaste trettio åren. Av virkesvolymen (virkesförådet), drygt 3 miljarder skogskubikmeter (m³sk)

(23 av 161 ord)

Avverkning

Under senare år har den årliga avverkningen legat på 85–90 miljoner

(11 av 73 ord)

Ägarförhållande

Av skogsarealen ägs 50 procent av privatpersoner och hushåll. I södra Sverige är det vanligast med

(16 av 111 ord)

Fiske

Fisket spelar numera en mycket liten roll för Sveriges BNP; bland

(11 av 70 ord)

Fångster

Fiskefångsterna var som störst 1995 och 1998, då cirka 400 000 ton landades. Därefter följde en minskning som blivit särskilt kraftig efter

(22 av 151 ord)

Fångstmetoder, fångster och fångstområden

image/jpeg

Sverige. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Nära hälften av det totala värdet av svenskt fiske kommer från havsfiske efter fisk som lever i stora stim (så kallat pelagiskt fiske). Främst fångas sill/strömming och skarpsill men även tobisfiskar och makrill.

(39 av 271 ord)

Yrkesfiskets förändring

Fisket har genomgått en kraftig strukturförändring. Yrkesfiskarna minskade från 16 000 i mitten av 1900-talet till 4 000 omkring 2000 och 1 600 i början av 2010-talet. Antalet fiskebåtar har

(30 av 211 ord)

Hållbart fiske

De senaste årtiondenas överfiske har allvarligt reducerat bestånden av sill och torsk i Östersjön, Kattegatt

(15 av 105 ord)

Mineral

Mineralutvinning har under lång tid haft stor betydelse för landets ekonomiska och industriella utveckling och är fortfarande en av de viktiga näringarna. 2013 svarade gruv- och

(26 av 179 ord)

Järnmalm

image/jpeg

Sverige. Källa: Bergverksstatistik 2014.

2011 pågick järnmalmsbrytning endast i den statligt ägda gruvkoncernen LKAB:s två stora gruvor i malmfälten i Lappland (Norrbottenfälten): Kiruna

(24 av 170 ord)

Koppar, zink och bly

Även vad gäller sulfidmalmerna har utvinningen förskjutits från Mellansverige till norra Sverige. Det har skett i flera steg

(18 av 127 ord)

Silver och guld

Sverige svarar för 20 procent av det silver som produceras inom

(11 av 72 ord)

Industrimineral och natursten

Inom olika industrier används berg som råvara. Störst betydelse har kalksten som är huvudråvaran inom cementindustrin och

(17 av 117 ord)

Energi

Storleken på energianvändningen i Sverige har förändrades lite mellan 1970 och 2013. Eftersom befolkningen ökat under samma period innebär det att energikonsumtionen per capita minskat med 13 procent. Detta beror på en effektivare användning och att näringslivets sammansättning förändrats. Användningen

(40 av 280 ord)

Fossila bränslen

Sveriges beroende av fossila bränslen har minskat, men eftersom de inhemska tillgångarna är obetydliga är Sverige beroende av import för att tillgodose behovet.

image/jpeg

Sverige. Källa: Energimyndigheten.

 

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och används i de kommuner i

(39 av 273 ord)

Vattenenergi

Generering av elektricitet i stor skala utvecklades i slutet av 1800-talet, och därefter byggdes stora vattenkraftverk allt längre norrut i Sverige. Elenergin spelade en framträdande roll för Sveriges moderna

(29 av 205 ord)

Vindenergi

Moderna vindkraftverk producerar energi vid en vindstyrka på mellan 4 och 25 meter per sekund.

(15 av 106 ord)

Bioenergi

Bioenergin får allt större betydelse för energiförsörjningen. Den svarade 2014 för drygt en tredjedel av den totala energitillförseln. Användning av ved för uppvärmning har urgammal tradition, och Sveriges omfattande skogsbruk är en

(32 av 223 ord)

Kärnenergi

I Sverige finns malmer med olika halter av uran, såväl i södra Sverige upp till Närke som i fjällranden i södra Lappland och i Jämtland. Högst är halten i Falbygden med

(31 av 220 ord)

Industri

Industrin är en av de tre huvudnäringarna, och som sådan innefattar den även gruvbrytning, som behandlas under mineral. I denna artikel behandlas endast tillverkningsindustrin.

image/jpeg

 Sverige. Källa: SCB.

Sett till andelen sysselsatta var Sveriges tillverkningsindustri mest omfattande på 1960-talet. Därefter har ökad internationell konkurrens inneburit

(46 av 325 ord)

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin är en av de största industrigrenarna och den geografiskt sett mest spridda branschen i Sverige. Den finns i alla län men har störst omfattning i de tre storstadslänen, där också marknaden är störst.

Branschen har en stor andel

(39 av 276 ord)

Skogsindustri

Skogsindustrin har i mer än hundra år varit en Sveriges viktigaste basindustrier. 2014 svarade den för 17 procent av tillverkningsindustrins omsättning. Sverige låg då på tredje plats bland världens länder vad gällde sammanräknad export av pappersmassa, pappersprodukter och trävaror.

Skogsindustrin är väl

(42 av 298 ord)

Stål- och metallindustri

Järnframställning och export av tackjärn, stångjärn och bearbetade produkter därav var under flera hundra år av största vikt för Sveriges ekonomi. Globalt sett är svensk järn- och stålindustri numera kvantitativt obetydlig och Sverige svarade 2014 för endast 0,3 procent av all handel

(42 av 299 ord)

Mineralvaruindustri

Mineralvaruindustrin tillverkar icke-metalliska, mineraliska produkter såsom cement, betong, glas och keramik. Branschens största företag är de som framställer byggmaterialen cement och betong.

Cementproduktion har funnits i Sverige sedan 1874, sammanlagt på ett

(32 av 224 ord)

Textil- och konfektionsindustri

Svensk textil- och konfektionsindustri var som mest omfattande omkring 1950. Därefter visade sig tillverkningskostnaderna vara lägre i länder i södra Europa och svensk tekoindustri började förlägga sin tillverkning dit. I början av

(32 av 225 ord)

Kemisk industri

Kemisk industri inbegriper här främst delbranscherna framställning av baskemiska produkter, läkemedel och produktion av gummi- och plastvaror.

Kemisk industri är en av de viktigaste näringsgrenarna i Sverige, framför allt sett till exportens omfattning. 2014 svarade den för cirka 12 procent av varuexportens intäkter. Produktiviteten är hög och förädlingsvärdet likaså; 2014 svarade kemisk industri för cirka 20 procent av hela industrins förädlingsvärde.

(61 av 435 ord)

Verkstadsindustri

Verkstadsindustrin svarade 2015 för hälften av tillverkningsindustrins produktion och drygt 40 procent av värdet av Sveriges hela export. Import och export av verkstadsprodukter är nästan lika stora, något som karakteriserar länder med högt utvecklad industri.

Den viktigaste delen inom svensk verkstadsindustri, vad gäller både produktion och export, är maskinindustrin (inräknat tillverkningen av elektriska maskiner). Under 2000-talet har främst tele-, elektronik- och instrumentbranschen visat kraftig tillväxt.

Svensk verkstadsindustri karakteriseras av tillverkning av tekniskt avancerade produkter för en internationell marknad. Dit hör

(80 av 716 ord)

Fordonsindustri

Fordonsindustrin är en väsentlig del av verkstadsindustrin.

I mitten av 1900-talet kunde de flesta slag av transportmedel tillverkas inom landet. Modellerna konstruerades här, de flesta komponenter tillverkades här, ibland på licens från ett utländskt företag, och delarna monterades här. Sedan dess har transportmedelsindustrin varit en av de mest expansiva branscherna men samtidigt har den också genomgått mycket stora förändringar. Flera delbranscher har i stort sett försvunnit.

I Sverige kom bilindustrin i gång på 1910- och 20-talen, då främst inriktad på

(80 av 834 ord)

Service

Servicenäringarna är en av de tre huvudnäringarna. Då industrins andel av BNP och

(13 av 92 ord)

Affärstjänster

Näringslivets internationalisering, stora industriföretags policy att fokusera på kärnverksamheter och deras behov av forskning och utveckling (FoU) för att klara växande utländsk konkurrens har

(24 av 171 ord)

Handel

Varuhandeln har i stort sett ökat kontinuerligt under många år. Samtidigt är det även en del av näringslivet där konkurrensen hårdnat under 2000-talet. Handeln som helhet svarade

(27 av 173 ord)

Parti- och detaljhandel

Under 2000-talet har partihandelsföretag blivit större och färre samtidigt som företagens omsättning fortsatt att växa och behovet av personal med hög kompetens ökat. Ny teknik minskar hanteringskostnaderna och snabb IT-utveckling förkortar kontakt-, flödes- och lagringstider.

Inom detaljhandeln ingår de flesta dagligvarubutiker med fullt sortiment i någon av de stora butikskedjorna eller samverkansgrupperna: 

  • ICA-handlarnas förbund, som omfattar ägarna till drygt 1 300 butiker i Sverige. Förbundet är majoritetsägare till ICA AB, som är det näst största
(75 av 532 ord)

Mode, musik och spel

Modebranschen kallas ibland modeindustrin, men den omfattar en rad sammanlänkade verksamheter där själva den industriella tillverkningen utgör en liten del.

Modedesigners med egna märken och eget företag

(27 av 186 ord)

Turistnäringen

Turismens andel av BNP varierade 2000–14 mellan 2,6 och 2,8 procent, vilket är en

(14 av 93 ord)

Utrikeshandel

Sverige är starkt beroende av utrikeshandel.  Eftersom hemmamarknaden är liten är det nödvändigt med en stor utländsk marknad för att kunna fortsätta

(23 av 147 ord)

Handelsbalansen

Sedan början av 1990-talet har exportintäkterna varit större än importkostnaderna och handelsbalansen har varit positiv. Överskottet växte fram till 2006 men har därefter krympt.

Verkstadsvaror är den viktigaste varugruppen i utrikeshandelen. De svarar för cirka 45 procent

(37 av 264 ord)

Tjänstebalansen

Tjänstebalansen var negativ fram till 2005 och omfattade huvudsakligen resor. Men redan åren

(13 av 91 ord)

Handelspartner

Utrikes varuhandel sker till största delen med länder i Europa, framför

(11 av 72 ord)

Medverkande

  • Claes-Göran Alvstam
  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/näringsliv