Industrin är en av de tre huvudnäringarna, och som sådan innefattar den även gruvbrytning, som behandlas under mineral. I denna artikel behandlas endast tillverkningsindustrin.

Sett till andelen sysselsatta var Sveriges tillverkningsindustri mest omfattande på 1960-talet. Därefter har ökad internationell konkurrens inneburit att flera svenska

(44 av 312 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin är en av de största industrigrenarna och den geografiskt sett mest spridda branschen i Sverige. Den finns i alla län men har störst omfattning i de tre storstadslänen, där också marknaden är störst.

Branschen har en stor andel

(39 av 275 ord)

Skogsindustri

Skogsindustrin har i mer än hundra år varit en Sveriges viktigaste basindustrier, och den svarar oftast för 17–20 procent av tillverkningsindustrins omsättning, förädlingsvärde och antalet anställda. Sverige ligger på tredje plats bland världens länder vad gällde sammanräknad export av pappersmassa, pappersprodukter och trävaror.

(43 av 302 ord)

Stål- och metallindustri

Järnframställning och export av tackjärn, stångjärn och bearbetade produkter därav var under flera hundra år av största vikt för Sveriges ekonomi. Globalt sett är svensk järn- och stålindustri numera kvantitativt obetydlig och Sverige svarar för endast 0,3 procent av all handel

(41 av 290 ord)

Mineralvaruindustri

Mineralvaruindustrin tillverkar icke-metalliska, mineraliska produkter såsom cement, betong, glas och keramik. Branschens största företag är de som framställer byggmaterialen cement och betong.

Cementproduktion har funnits i Sverige sedan 1874, sammanlagt på

(31 av 221 ord)

Textil- och konfektionsindustri

Svensk textil- och konfektionsindustri var som mest omfattande omkring 1950. Därefter visade sig tillverkningskostnaderna vara lägre i länder i södra Europa och svensk tekoindustri började förlägga sin tillverkning dit. I

(30 av 213 ord)

Kemisk industri

Kemisk industri inbegriper här främst delbranscherna framställning av baskemiska produkter, läkemedel och produktion av gummi- och plastvaror.

Kemisk industri är en av de viktigaste näringsgrenarna i Sverige, framför allt sett till exportens omfattning. 2018 svarade den för cirka 12 procent av varuexportens intäkter. Produktiviteten är hög och förädlingsvärdet likaså; 2016 svarade kemisk industri för drygt 15 procent av hela industrins förädlingsvärde.

(61 av 435 ord)

Verkstadsindustri

Verkstadsindustrin svarade 2018 för hälften av tillverkningsindustrins produktion och drygt 45 procent av värdet av Sveriges hela export. Import och export av verkstadsprodukter är nästan lika stora, något som karakteriserar länder med högt utvecklad industri.

Den viktigaste delen inom svensk verkstadsindustri, vad gäller både produktion och export, är maskinindustrin (inräknat tillverkningen av elektriska maskiner). Under 2000-talet har främst tele-, elektronik- och instrumentbranschen visat kraftig tillväxt.

Svensk verkstadsindustri karakteriseras av tillverkning av tekniskt avancerade produkter för en internationell marknad. Dit hör

(80 av 711 ord)

Fordonsindustri

Fordonsindustrin är en väsentlig del av verkstadsindustrin.

I mitten av 1900-talet kunde de flesta slag av transportmedel tillverkas inom landet. Modellerna konstruerades här, de flesta komponenter tillverkades här, ibland på licens från ett utländskt företag, och delarna monterades här. Sedan dess har transportmedelsindustrin varit en av de mest expansiva branscherna men samtidigt har den också genomgått mycket stora förändringar. Flera delbranscher har i stort sett försvunnit.

I Sverige kom bilindustrin i gång på 1910- och 20-talen, då främst inriktad på

(80 av 825 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Industri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/näringsliv/industri