teknikens historia är lika lång som människans historia. Den skulle till och med kunna sägas vara ännu äldre, eftersom det finns exempel på djur som

(25 av 178 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruket

För ca 10 000 år sedan inleddes den första verkligt genomgripande tekniska förändringen i människans historia när hon började byta livsmönster och övergå till ett mer bofast liv som åkerbrukare och boskapsskötare. Uppkomsten av jordbruk var ingen plötslig förändring. Men den kan

(42 av 286 ord)

Skriftspråket

De första högkulturerna, t.ex. i Egypten eller Kina, som växte fram på denna grund har lämnat minnesmärken som i

(19 av 133 ord)

Medeltidens Europa

Det har hävdats att om vi i jordbrukets uppkomst ser inledningen till den första stora epoken av teknisk förändring kan vi i högmedeltidens Europa se inledningen till den andra stora epoken av

(32 av 228 ord)

Det tryckta ordet

En uppfinning från mitten av 1400-talet, boktryckarkonsten, måste särskilt framhållas. Tack vare boktrycket kunde texter spridas på ett ditintills otänkbart sätt. En tryckare

(23 av 161 ord)

Skog och trä

Det medeltida europeiska samhället byggde i stor utsträckning på de resurser skogen erbjöd. Trä har alltid varit ett av människans viktigaste material, och under medeltiden var det fortfarande det överlägset viktigaste konstruktionsmaterialet. De flesta maskiner var så gott som helt tillverkade

(41 av 286 ord)

Stenkol

Det var känt sedan gammalt att stenkol kunde användas som bränsle. Under 1100- och 1200-talen, då tillgången på ved och träkol minskade, började stenkol användas mer allmänt i Europa. Det framgår bland annat av att London

(36 av 252 ord)

Ångmaskinen

Till följd av den snabbt ökande användningen av stenkol blev gruvorna allt djupare. Det skapade många tekniska problem – problem som i och för sig inte var nya med kolgruvorna. Redan under 1400- och 1500-talen hade järn-, koppar- och silvergruvor nått ansenliga djup. Det gällde att finna metoder att frakta upp malmen

(52 av 368 ord)

Den kemiska industrin

Med växande textilproduktion ökade också behovet av blekmedel, tvättmedel och färgämnen. I äldre tid blektes tyget genom att omväxlande kokas i asklut och sur- eller kärnmjölk. Även urin användes som blekmedel. Mellan kokningarna låg tyget vecko-

(36 av 253 ord)

Järn och stål

I början av 1800-talet hade järn blivit det självklara materialet när det gällde att konstruera maskiner, byggnadsstrukturer, transportmedel m.m. Det var en lång rad samverkande innovationer och

(27 av 190 ord)

Massproduktion

Samtidigt med den begynnande kemikaliseringen av jordbruket skedde en mekanisering genom de tröskverk, skördemaskiner, såningsmaskiner, hövändare, hackelsemaskiner, vältor, hästräfsor, sädesrensare och andra maskiner som tillverkades i stor skala av den

(30 av 212 ord)

Järnvägarna

Ett väsentligt drag i utvecklingen under 1800-talet var framväxten av nya tekniska system. Det självklara exemplet är järnvägen, som vid mitten av 1800-talet hade nått en betydande utbyggnad

(28 av 198 ord)

Gas, olja och el

Under 1800-talets andra hälft började även andra stora system ta form, främst för energiförsörjning och energidistribution. De var ursprungligen avsedda att tillgodose behovet av bättre belysning. I städerna revolutionerades belysningstekniken först av gasen. Gas, som bildas genom torrdestillation av

(39 av 273 ord)

1900-talet

Att i korthet teckna huvuddragen i 1900-talets teknikhistoria är ogörligt, inte minst eftersom vi ännu saknar det perspektiv som gör det möjligt att betrakta den senaste utvecklingen med distans. Några tendenser och utvecklingslinjer kan dock framhållas.

En av de starkaste drivkrafterna bakom teknisk utveckling under 1900-talet har varit militära behov. Det är i och för sig inget nytt. Den mest avancerade tekniken och de

(64 av 457 ord)

Medverkande

  • Bosse Sundin

Litteraturanvisning

Staffan Hansson, Teknikhistoria (1996);
S. Rydberg (utgivare), Svensk teknikhistoria (1989);
B. Sundin, Den kupade handen (1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, teknikens historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teknikens-historia