testameʹnte (latin testameʹntum, av teʹstor ’åberopa som vittne’, ’intyga’), en persons

(11 av 42 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Upprättande och återkallelse

Testamente får enligt huvudregeln upprättas endast av den som fyllt 18 år. Eftersom fideikommiss inte får inrättas gäller vidare, enligt en annan huvudregel, att testamentsförordnande kan göras endast till förmån för den som är född

(35 av 246 ord)

Olika typer av testamentariska förordnanden

Ett testamente är en ensidig rättshandling varigenom testator förfogar över sin kvarlåtenskap. Inte desto mindre förekommer s.k. inbördes testamenten; i ett sådant har två personer gjort förordnanden till förmån för varandra. Det inbördes testamentet består

(35 av 249 ord)

Ogiltighet och jämkning av testamente

Ett testamente kan förklaras ogiltigt om det inte upprättats i laga form, om testator inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap

(22 av 151 ord)

Tolkning av testamente

Som huvudregel gäller att ett testamente, som motsvarar en avliden persons ”yttersta vilja”, ska tolkas subjektivt, dvs. på ett sätt som kan antas överensstämma med testators vilja i det enskilda fallet. Framgår det

(33 av 231 ord)

Historik

Testamentet som juridiskt begrepp har sitt ursprung i den romerska rätten. För det sociala överskiktet i det romerska

(18 av 123 ord)

Medverkande

  • Anders Agell

Litteraturanvisning

A. Agell, Testamentsrätt ( 3:e upplagan 2003);
G. Walin (utgivare), Kommentar till ärvdabalken ( 5:e upplagan 2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, testamente. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/testamente