Thailand [taʹj-], före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön; 513 115 km2, 66,5 miljoner invånare

(17 av 121 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Norra Thailand är bergigt, i öster utbreder sig Koratplatån, och längst i söder finns öst–västliga höjdryggar med en del höga toppar. De centrala slätterna är Thailands

(26 av 185 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Norra Thailand är bergigt med långsträckta, parallella bergskedjor i Himalayas förlängning åt söder. Högsta toppen, Doi Inthanon, är

(18 av 124 ord)

Klimat

Thailand har ett tropiskt monsunklimat utom på Malackahalvön i söder, där det är

(13 av 92 ord)

Växtliv

Tre floraområden möts i Thailand, vilket har gett landet en artrik flora med 10 000–15 000 arter. Antalet endemiska arter är emellertid relativt lågt. Det centrala slättlandet kring floden

(29 av 188 ord)

Djurliv

Djurlivet är artrikt med 270 arter däggdjur (varav 110 arter fladdermöss), 300 arter kräldjur, 110 arter groddjur, ca 600 arter sötvattensfiskar och mer än

(24 av 168 ord)

Naturskydd

Ca 16 % av landets areal åtnjuter naturskydd; på denna areal finns

(12 av 26 ord)

Befolkning

År 2000–08 ökade befolkningen med i genomsnitt 1 procent per år, men efter det har ökningstakten minskat. 2010 fanns 144 000 burmeser i nio flyktingläger nära gränsen i väster och ytterligare 2 miljoner burmeser tros befinna sig i Thailand, de flesta illegalt. Dessutom finns där åtskilliga hundratusentals gästarbetare och illegala invandrare från andra grannländer. I norra Thailand lever sedan generationer tillbaka ungefär 1 miljon ”bergsfolk”, dvs. etniska minoriteter.

Thailand är ett av Sydöstasiens minst urbaniserade länder; nästan 50 procent bor fortfarande

(81 av 644 ord)

Språk

Officiellt språk är thai. Det talas som modersmål av över 80 % av befolkningen. De fyra

(16 av 101 ord)

Religion

I Thailand bekänner sig drygt 85 % av befolkningen till buddhismen. Den dominerande varianten av buddhism i landet är theravada som kom till landet på 200-talet f.Kr.

Det buddhistiska prästerskapet (sangha) är delat i de två skolorna Maha Nikaya och Dhammayuttika Nikaya. Maha Nikaya är den äldsta av dessa och den dominerande skolan inom klosterväsendet. Dhammayuttika framträdde på 1800-talet som en mer ortodox reformrörelse som leddes av kung Mongkut (Rama IV).

Knappt 6 % av thailändarna är muslimer. Islam etablerades

(80 av 554 ord)

Utbildning

Sedan 2003 finns en avgiftsfri, obligatorisk nioårig grundutbildning i Thailand. Alla under 14 år är garanterade en kostnadsfri utbildning. I den inräknas bl.a. en tvåårig förskola, i vilken 92 % av barnen i den aktuella åldern var inskrivna 2009. Vid sex års ålder börjar barnen i grundskolan. Den

(48 av 328 ord)

Sociala förhållanden

Den snabba ekonomiska utvecklingen har gjort att majoriteten av thailändarna fått bättre levnadsvillkor och att andelen fattiga har minskat markant; 2010 levde färre än 2 procent under fattigdomsgränsen (1,25 US dollar om dagen). Eftersom tillväxten koncentrerats till Bangkokregionen och dess närmaste omgivning har dock skillnaderna i välstånd mellan olika delar av landet ökat. De sociala förmånerna har förbättrats, men dessa gäller endast thailändska medborgare. Närmare en halv

(67 av 467 ord)

Näringsliv

Thailand var länge ett låglöneland som drog till sig arbetskraftskrävande verksamheter från Sydkorea, Hongkong och Taiwan. I slutet av 1980-talet var Thailand det land i Sydöstasien som med sitt goda läge och sin politiska och ekonomiska stabilitet hade den största dragningskraften på utländska investeringar. I mitten av 1990-talet omstrukturerades näringslivet

(50 av 351 ord)

Jordbruk

Enligt uppskattningar 2017 bidrog jordbruk, skogsbruk och fiske tillsammans med 8 procent av BNP och cirka 42 procent av sysselsättningen. Thailand är självförsörjande med mat och är jämte Vietnam det enda land i Asien som är nettoexportör av livsmedel.

Fram till 1990 berodde jordbrukets produktionsökning på att arealen ökade genom att skogsområden odlades upp. Då

(55 av 392 ord)

Skogsbruk

År 1965 var 65 procent av landet täckt med skog, huvudsakligen tropisk regnskog. Under de följande 25 åren reducerades skogsarealen i rask takt till följd av avverkning av timmer dels för export, dels till den framväxande inhemska skogsindustrin. Avverkningen följdes sällan av återplantering. Dessutom ökade landsbygdsbefolkningen snabbt och alltmer jordbruksmark behövdes. Skog röjdes

(53 av 374 ord)

Fiske

Fisk är den viktigaste källan till animaliskt protein i kosten för de flesta thailändare. Fisket svarade 2008 för 1,2 procent av landets BNP och sysselsatte cirka 2 miljoner människor. Som fiskenation låg landet tidigare bland de främsta i världen, men fisket har ökat mer i en

(46 av 323 ord)

Mineral

Endast ett fåtal mineral finns i brytvärd omfattning. Tenn var tidigare en viktig råvara, men den utvinningen har upphört.

(19 av 132 ord)

Energi

Thailands ekonomiska utveckling har medfört ett ständigt ökat behov av energiråvaror och el, och de inhemska tillgångarna täcker inte alls efterfrågan. I början av 1990-talet importerades 90 procent av allt bränsle och då var oljeberoendet mycket stort.

(37 av 254 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin har fått allt större betydelse i Thailands ekonomi. 2017 svarade industrin för 36 procent av BNP och 13,8 procent av sysselsättningen. Industriproduktionen ökade 2000–08 årligen med 6 procent. Från tillverkningsindustrin kommer nu närmare 90 procent av exportinkomsterna.

Textilindustrin var den bransch som först växte fram och den har varit viktig alltsedan

(52 av 367 ord)

Utrikeshandel

Mellan 1986 och 1995 ökade Thailands exportinkomster med 18,5 procent per år. Det följdes av en sjuårsperiod med långsamare tillväxt, främst på grund av ökad konkurrens från andra länder i Sydöstasien men även som

(34 av 237 ord)

Turism

Thailand var det land i Sydöstasien som tidigast utvecklade turism i stor skala, och alltsedan 1982 har turism varit Thailands viktigaste källa för utländsk valuta. De långväga turistströmmarna ökade för varje år, bortsett från korta perioder av stagnation efter internationella terroristattacker 2000 och 2001, efter tsunamin 2004 och i samband med influensaepidemier. År 2007 besöktes Thailand av drygt 14 miljoner turister. Nära

(62 av 437 ord)

Kommunikationer

Den snabba ekonomiska tillväxten i landet har alltsedan 1980-talet inneburit att utbyggnaden av trafikleder och annan infrastruktur inte skett i den takt som behövts. Det medförde allvarliga kriser för de olika transportsystemen i Bangkokregionen framför allt i början av 00-talet.

(40 av 282 ord)

Massmedier

Thailand har ett trettiotal dagstidningar, de flesta i Bangkok; viktigast är Matichon (180 000 ex.) och Siam Rath (120 000

(20 av 124 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Thailand är en konstitutionell monarki. Landets nuvarande kung och statschef Maha Vajiralongkorn (Rama X) tillträdde tronen 1 december 2016; den officiella kröningen ägde rum 4 maj 2019. Sedan

(28 av 194 ord)

Politik

I maj 2014 avsattes premiärministern Yingluck Shinawatra (född 1967), syster till Thaksin Shinawatra (premiärminister 2001–06) av författningsdomstolen sedan hon befunnits skyldig till maktmissbruk. Efter stora demonstrationer i Bangkok mot Yingluck Shinawatras regering införde armén undantagstillstånd och militären tog sedan regeringsmakten genom en statskupp i

(44 av 314 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Thailand kodifierades under första halvan av 1900-talet i enlighet

(11 av 50 ord)

Mänskliga rättigheter

Sedan införandet av en konstitutionell monarki 1932 har Thailand dominerats av militärt styre. En längre period av demokrati inleddes med allmänna val 1992 efter folkliga protester mot dåvarande militärmakt. 2006 genomförde militären en statskupp mot en folkvald regering, vilket återupprepades 2014 efter ett par år av politiska strider. Efter militärkuppen 2014 infördes särskilda förordningar som kringskurit politiska fri- och rättigheter allvarligt (se Historia).

Undantagslagar har

(65 av 454 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om 24 månader, omfattar (2010) ca 305 000 man. Reserverna uppgår till 200 000 man. Armén (190 000 man) är

(30 av 192 ord)

Litteratur

Bland äldre litteratur märks kung Ramkhamhaengs steninskription från Sukhothaiperioden (1238–1419) samt ”Suphasit Phraruang” (’Kung Ruangs tänkespråk’), ett av de mest kända exemplen på lärodiktformen suphasit. ”Traiphum Phraruang” är ett prosaverk, som förmodas ha skrivits 1345 av kung

(37 av 259 ord)

Film

Den första filmen i dåvarande Siam gjordes redan 1900 av en yngre bror till kung Rama V, den första långfilmen kom 1927 och den första ljudfilmen 1932. Någon filmindustri att tala om fanns inte förrän på 1930-talet, då Sri Krung Talkie Film

(42 av 297 ord)

Konst

Thailand har varit en smältdegel för influenser från kringliggande länder, särskilt

(11 av 46 ord)

Skulptur

Dvaravatistilens (500 f.Kr.–100 e.Kr) Buddhabilder har starkt påverkats av den indiska konsten, framför allt Gupta- och Palastilen. Senare fick Buddhabilderna en starkt inhemsk prägel, karakteriserade av bl.a. den flata ansiktsformen med

(31 av 216 ord)

Måleri

Det thailändska måleriet är huvudsakligen – liksom skulpturen – religiöst. Bilder

(11 av 54 ord)

Arkitektur

Till de äldsta arkitektoniska minnesmärkena i Thailand hör templet Phra Prang Sam Yot i Lopburi, uppfört i

(17 av 120 ord)

Musik

I ensembler, som ofta i samband med dans har sin funktion vid hovet, finns drag som även

(17 av 115 ord)

Populärmusik

Kompositören Phra Chenduriyang (1883–1968) skapade den första västerländska orkestern för Siams hov 1917. Chenduriyang skrev senare Thailands nationalsång och utbildade musikstudenter vid Bangkoks universitet. En av dessa var den inflytelserika och produktiva kompositören Eua Sunthornsanan (1910–81) som på 1930-talet startade den första jazzorkestern och senare orkestern Suntharaporn som blandade thailändska och västerländska drag (jazz och klassiskt). Denna

(57 av 404 ord)

Dans och teater

Hinduismens expansion i Sydöstasien nådde tidigt Thailand och lämnade spår i det klassiska dansdramats två former, lakhon och khon, som

(20 av 140 ord)

Mat

För Thailands mattraditioner, se thailändsk mat.

(6 av 6 ord)

Förhistoria

Vid Lang Rong Rien i norra Thailand har de äldsta bosättningslagren beräknats vara ca 40 000 år gamla. Fynden från grottan Spirit

(22 av 147 ord)

Historia

Thailands nuvarande utsträckning är resultatet av de europeiska kolonialmakternas gränsdragning vid sekelskiftet 1900, även om Thailand självt som enda land i Sydöstasien aldrig koloniserades. Thailands historia brukar indelas efter kungarikena Sukhothai (1238–1419), Ayutthaya (1351–1767) och Bangkok (från 1767), varav de båda sistnämnda är mera kända under namnet Siam. Med undantag för perioden 1945–49 har Thailand sedan 1939 varit det officiella namnet.

Det är ovisst när invandringen av taifolk till nuvarande Thailand började, men under 1000-talet bodde många thai i denna

(80 av 631 ord)

Politiska och ekonomiska kriser

År 1973 kulminerade en längre tids missnöje med militärstyret i studentdemonstrationer, som ledde till en period med civila regeringar och politiskt inflytande för fackföreningar och bonderörelser. En blodig militärkupp 1976 satte stopp för detta demokratiska experiment. Trots kuppförsök spelade civila regeringar en ständigt ökande roll under 1980-talet,

(47 av 331 ord)

Gulskjortor och rödskjortor

Den nya författningen tillsammans med ett utbrett missnöje med de etablerade politiska partierna banade inför parlamentsvalet 2001 väg för det nybildade partiet Thai Rak Thai ('Thailändare älskar thailändare'), lett av storföretagaren Thaksin Shinawatra. Denne fick starkt stöd framför allt på den fattiga landsbygden i nordöstra och norra Thailand genom att bland annat bevilja skuldlättnader för jordbrukare och införa allmän sjukvård.

Thai Rak Thai behöll makten i valet 2005, delvis på grund av en hårdför polisinsats mot narkotikahandel och organiserad brottslighet

(80 av 692 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anna Greta Ståhle
 • Arne Anderberg
 • Bo Gyllensvärd
 • Bundhit Pien-Ampai
 • Curt Dahlgren
 • Elin Bjarnegård
 • Frans af Schmidt
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Håkan Lundström
 • Ing-Britt Trankell
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Jessica Christoffersen
 • Johanna Broman Åkesson
 • Karin Zackari
 • Lars Berglund
 • Lars Åhlander
 • Lena Höglund
 • Lena Örnberg
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Pontus Reimers
 • Shu-Chin Hysing
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Søren Ivarsson
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
H.-U. Bernhard & M. Brooke (utgivare), South East Asia Wildlife, Insight Guides (1991);
B. Lekagul & J.A. McNeely, Mammals of Thailand (1977);
B. Lekagul & P.D. Round, A Guide to the Birds of Thailand (1991).
Befolkning och etnografi:
J. MacKinnon & B. Vienne, Hill Tribes Today (1989);
L. Sharp & L.M. Hanks, Bang Chang: Social History of a Rural Community in Thailand (1989).
Litteratur:
Herbert P. Phillips, Modern Thai Literature (1987);
M.M. Rutnin, Modern Thai Literature (1988).
Arkitektur:
P. Rawson, The Art of Southeast Asia (1967).
Historia:
C. Dixon, The Thai Economy: Uneven Development and Internationalisation (1999);
Kevin Hewison (utgivare), Political Change in Thailand (1997);
Duncan McCargo, Politics and the Press in Thailand: Media Machinations (2000);
T. Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (1994);
D.K. Wyatt, Thailand: A Short History (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Thailand. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/thailand