utbildningspolitik omfattar i Sverige statliga och kommunala åtgärder på utbildningens område. Även om statsmakten haft det övergripande ansvaret för utbildningens organisation och

(22 av 153 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Från folkskola till grundskola

Genom 1842 års folkskolestadga, med läroplikt för barnen, skyldighet för kommunerna att inrätta skolor och beslut om lärarutbildning i statlig regi, etablerades ett parallellskolesystem som till viss del kom att bestå i över ett sekel. Frånvaron av anknytning mellan lärdomsskolan och folkskolan betingades främst av den senares bristfälliga beskaffenhet. En skolpolitisk uppgift av central betydelse blev i fortsättningen att bygga upp en fungerande folkskoleorganisation med förbättrade lokaler och utbildade

(69 av 486 ord)

Från gymnasium till gymnasieskola

De gymnasiala skolornas anpassning till nya krav inom näringsliv och högskolestudier krävde möjligheter till ökad specialisering. Genom det s.k. differentierade gymnasiet (1927) skapades ökade valmöjligheter, vilka vidgades ytterligare genom tillkomsten av en tredje linje, allmänna linjen (1953).

Principen om

(39 av 278 ord)

Universitet och högskolor

Utvecklingen på universitets- och högskoleområdet fram till mitten av 1900-talet präglades av en försiktig utbyggnad. Vid sidan av de båda universiteten i Lund och Uppsala inrättades på privat initiativ högskolor i Stockholm (1878) och Göteborg (1891), vilka senare kommit att inlemmas i det

(43 av 306 ord)

Idéer och realiteter i ett föränderligt mönster

Politiska reformer på utbildningens område kan schematiskt sett sägas syfta till att antingen anpassa verksamheten efter nya förutsättningar i samhället eller med utbildningen som instrument söka förändra verkligheten. Som exempel på det förstnämnda förhållandet kan nämnas den ständigt pågående anpassningen av skolans läroplan efter vetenskapens utveckling och yrkeslivets krav. Den senaste tidens kraftfulla satsning på datorundervisning i skolan

(58 av 412 ord)

Medverkande

  • Gunnar Richardson

Litteraturanvisning

Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria ( 5:e upplagan 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, utbildningspolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utbildningspolitik