vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O. I naturligt vatten finns även molekyler av tungt vatten; se deuterium och tritium. Vatten kan förekomma i fast form (is), flytande form och gasform (vattenånga).

(35 av 262 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vattnets kemiska och fysikaliska egenskaper

Rent vatten är färglöst, luktlöst och smaklöst. Det har neutral reaktion. Genom att vattenmolekylen kan reagera både som syra och bas (den är en amfolyt) bildas lika många oxoniumjoner, H3O+, som hydroxidjoner, OH, genom autoprotolysen

H2O + H2O ⇄ H3O+ + OH

Se även protolys. Koncentrationen av såväl H3O+ som OH

(51 av 440 ord)

Vattnets struktur

Vattnets egenskaper sammanhänger med geometri och elektronfördelning hos vattenmolekylen, H2O.

Väteatomerna binds till syreatomen med kovalenta bindningar, dvs. varje väteatom delar ett elektronpar med syreatomen. En fri syreatom har sex elektroner i sitt yttersta skal. I vattenmolekylen har syreatomen också del i de två väteatomernas elektroner och omges alltså av en elektronoktett.

Vattenmolekylen har två fria och två bindande elektronpar. Eftersom syre är mer elektronegativt än väte dras elektronerna något mot syreatomen, väteatomerna får en viss positiv nettoladdning

(78 av 723 ord)

Kemihistoria

Vatten utgjorde tillsammans med jord, luft och eld Aristoteles fyra universella element och betraktades fram till 1780-talet av de flesta naturforskare som ett element. J.B. van Helmont och

(28 av 194 ord)

Vattenbeskaffenhet

Vattnets kvalitet har betydelse för dess användbarhet. Bl.a. innehåller allt naturligt vatten lösta ämnen, främst salter. Sötvatten (färskvatten) har en salthalt på ca 0,3 ‰, brackvatten (bräckt vatten) en salthalt mellan 0,5 och 30 ‰, medan salthalten i haven (saltvatten) är ca 35 ‰.

Vattnets hårdhet

(46 av 302 ord)

Vatten och hälsa

Såväl dricksvatten som badvatten är smittvägar för infektionssjukdomar. I industrialiserade länder

(11 av 46 ord)

Dricksvatten

I samband med tekniska brister i kommunal vattenförsörjning förekommer fortfarande enstaka större utbrott av vattenburen magsjuka även i Sverige. Dessa har sedan början av 1970-talet orsakats av

(27 av 188 ord)

Badvatten

Vattenkvaliteten i strand- och bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas

(13 av 90 ord)

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp, den hydrologiska cykeln, utgörs av vattnets ständiga cirkulation mellan hav, atmosfär och land genom avdunstning, kondensation, nederbörd och avrinning. Det drivs av solenergi, som överför vatten till vattenånga, och gravitationen, som dränerar vattnet från land tillbaka till haven. Avdunstningen från haven utgör 86 % av den totala avdunstningen, men 91 % därav faller tillbaka som regn. Resterande 9 % förs med

(63 av 423 ord)

Biologisk roll

Vatten är den kemiska förening som det finns mest av i nästan alla levande organismer, både viktsmässigt och med avseende på antalet molekyler. Så utgörs t.ex. människokroppens vikt av vatten

(30 av 213 ord)

Vattenresurser

Med vattenresurser menas det sötvatten som rör sig genom landskapet, över och under mark, och som kan användas för skilda ändamål då det passerar från vattendelaren i ett avrinningsområde ner mot

(31 av 215 ord)

Den totala tillgången på sötvatten

Den sammanlagda vattentillgången som kan användas av människan är svår att uppskatta men ligger omkring 40 000 km3/år. Detta motsvarar det totala vattenflödet genom de bebodda kontinenterna. Tillgången varierar geografiskt mellan kalla och varma och mellan våta och torra klimat. Medelvärden för hela kontinenter är missvisande i den mån där finns både torra och våta regioner.

(56 av 407 ord)

Vattenföroreningar

Föroreningskällor finns i riklig mängd i atmosfären och i landskapet. Även när vattnets strömningsvägar ändras genom påverkan på mark och vegetation förändras vattnets sammansättning. Påverkan på vattnets kretslopp kan få olika resultat. Saltvatten kan tränga in i grundvattenformationer då man gör överuttag av grundvatten i kustområden,

(46 av 327 ord)

Vattenhushållning

Vattenhushållning syftar i princip till att bemästra rådande miljöförutsättningar under tillgodoseende av samhällets vattenbehov utan oacceptabla sidoeffekter. Den innefattar fördelning av

(21 av 145 ord)

Vattenprospektering och vattentäkt

Vattenprospektering innebär i huvudsak att man letar efter grundvatten med avsikten att avgränsa lovande områden för borrning av vattentäkt. En vattentäkt är en vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning. I termen brukar även innefattas de anordningar som behövs för vattnets insamling, t.ex. brunnar vid grundvattentäkter och intagsanordningar vid ytvattentäkter; se brunn.

När man letar vatten studerar man ett områdes topografi och vattnets möjliga flödesriktningar. För noggrannare lokalisering av en vattenförekomst kan bl.a. elektrisk kartering och refraktionsseismik användas

(76 av 542 ord)

Vattenlagstiftning

Vattenlagstiftningen reglerar utnyttjandet av yt- och grundvatten samt avvärjande av skadlig inverkan av vatten. De vattenrättsliga frågorna reglerades tidigare i särskilda vattenlagar. Numera omfattas de väsentligen av miljöbalkens bestämmelser, dock med viss särreglering. Även annan lagstiftning kan bli tillämplig, t.ex. plan- och byggnadslagstiftningen samt lagstiftningen om

(46 av 325 ord)

Mytologi och folklore

Vattnet har spelat en oerhört mångsidig roll i mytiska, rituella och folkligt traditionella sammanhang.

Åtskilliga mytologier låter skapelsen föregås av ett världshav, en urocean, så t.ex. den bibliska framställningen i 1 Mosebok. I bl.a. indianska och sydöstasiatiska kulturer hämtar en fågel upp

(42 av 299 ord)

Medverkande

 • Bo Ursing
 • Dattatray S. Parasnis
 • Harald Grip
 • Ivar Olovsson
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Lars Olof Björn
 • Levi Tansjö
 • Malin Falkenmark
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Rolf Strömberg
 • Sophia Lundquist
 • Sten Hillert
 • Tore Stenström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vatten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vatten