vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten

(11 av 29 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vattenförsörjning allmänt

Vattenförsörjning med dricksvatten rör hushållen, djurhållningen och övriga delar och verksamheter i samhället. Människan har ett minimibehov av ca 2 l vatten per dygn. Via urin, svettning och andning förlorar kroppen vätska som måste ersättas. I varmare klimat och med

(40 av 268 ord)

Vattenförsörjning i Sverige

Statistiska centralbyrån tar fram statistik för Sveriges vattenuttag och vattenanvändning med 5 års intervall. År 2010 fick Sveriges befolkning sitt dricksvatten till 85 % från kommunala vattenverk, 13 % från egna brunnar och knappt 2 % från fritidshusens brunnar. Totalt användes 2,7 miljarder m3 vatten vilket är en ökning med ca 2 % jämfört med 2005. Drygt 83 % av det förbrukade vattnet var ytvatten, dvs. vatten från sjöar och vattendrag, medan grundvatten stod för 11 % (för de återstående 6 % kunde källan inte identifieras). Industrin

(87 av 709 ord)

Lagstiftning i Sverige

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna vattenförsörjningen i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljö. Med vattenförsörjning menas enligt lagen vatten lämpat för normal hushållsanvändning. Det finns drygt 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och ca 400 000–500 000 enskilda brunnar för fritidsboende. Detta innebär att det finns nästan

(61 av 410 ord)

Hushållens vattenanvändning

Under perioden 2005–2010 använde svenska hushåll i genomsnitt 160 l vatten per person och dygn. En viss skillnad i vattenanvändningen föreligger mellan

(22 av 144 ord)

Var finns vattnet?

Av Sveriges befolkning bor ca 85 % söder om Dalälven. Vattentillgångar som ytvatten (sjöar och vattendrag) finns däremot till ca 85 % norr om Dalälven. Det mesta vattnet som rinner i vattendragen har varit grundvatten som strömmar ut i vattendraget. Vi kan antingen ta ut vattnet i en grundvattenbrunn innan det når vattendraget eller vänta och ta ut

(58 av 397 ord)

Bristområden i Sverige

Vattenuttag ur sjöar eller vattendrag måste ske så att vattennivåerna inte sjunker. Det innebär att uttagen måste ske i en omfattning som motsvarar lågvattenflödet. Vi har inte byggt vattenmagasin för dricksvattenförsörjning. Under sommaren kan algblomning förekomma i ytvattnet, och vid snösmältning och kraftiga regn sprids humusämnen ut till vattnet och ger en gul–brun färg. Dricksvattenföreskrifterna anger att vattnet ska vara färglöst i våra kranar. Det fordras kemisk rening och filtreringar för att göra vattnet färglöst. Det är en kostsam process

(80 av 572 ord)

Vattenförsörjning internationellt

Vatten är för många samhällen i världen en kritisk naturresurs till både kvantitet och kvalitet. FN har uppskattat att endast 75 % av världens stadsbefolkning och 30 % av landsbygdens befolkning har tillgång till rent vatten på rimligt avstånd. Dessa procenttal beräknas dessutom minska i framtiden på grund av den snabba folkökningen.

Människan har i alla tider tagit vatten från sjöar, floder och flödande källor. Regnvatten har också samlats in direkt i behållare. Man gräver och borrar brunnar för att få grundvatten,

(82 av 1406 ord)

Historik

Förekomsten av drickbart sötvatten har i alla tider varit en av de viktigaste faktorerna vid människans val av boplats. Äldre gårdar, byar och städer är som regel placerade i närheten av vattendrag. I andra fall har bebyggelsen lokaliserats där det fanns god tillgång till grundvatten i form av källsprång, t.ex. i fråga om radbyarna nedanför Ölands landborg. Grävda brunnar med timrade brunnskar fanns redan i förhistorisk tid. I  städerna, men också i många av de tätt hopbyggda större byarna, blev med

(81 av 603 ord)

Medverkande

  • Anders Nordström
  • Arne Forsman
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Johan Warell
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Tore Stenström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vattenförsörjning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vattenförsörjning