Vietnam [vjetnaʹm], stat i Sydöstasien; 331 100 km2, 98,9 miljoner invånare (2023). Vietnam ligger vid Sydkinesiska havets västkust och gränsar i norr

(22 av 149 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Genom större delen av Vietnam sträcker sig i nordväst–sydöstlig riktning Annamitiska bergen, som upptar omkring två tredjedelar av landets areal. Stora slättområden

(22 av 156 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Genom större delen av Vietnam sträcker sig i nordväst–sydöstlig riktning Annamitiska bergen som upptar ca två tredjedelar av landets areal.

(20 av 138 ord)

Klimat

Vietnam har ett tropiskt monsunklimat. Vintrarna är svala i norr, där

(11 av 58 ord)

Växtliv

Låglandsregnskog dominerad av dipterocarpusväxter är den naturliga vegetationen på slätterna i södra Vietnam,

(13 av 90 ord)

Djurliv

Faunan är rik men ofullständigt känd. Så sent som i början av 1990-talet påträffades minst två för vetenskapen nya hovdjur, vuquangoxe och jättemuntjak

(23 av 160 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns det 14 nationalparker. Den största är Yok Don

(11 av 22 ord)

Befolkning

Den genomsnittliga befolkningstätheten är 290 invånare per km2. Men den siffran är kraftigt missvisande eftersom en mycket stor del av befolkningen bor i de två floddalarna och i deltaområdena. Särskilt tättbefolkat är området runt Röda floden i norr, där tätheten i vissa delar kan uppgå till närmare 1 000 invånare per km2. Trots en avsevärd utflyttning i slutet av 1970-talet och under 1980-talet, främst av etniska kineser (båtfolk), var folkökningen då 2,4 procent per år. Bland annat som följd

(79 av 714 ord)

Språk

Officiellt språk är vietnamesiska, som talas som modersmål av ca 85 %

(12 av 73 ord)

Religion

I det officiellt sekulariserade Vietnam är drygt hälften av befolkningen buddhister. Många vietnameser praktiserar en blandning av mahayanabuddhism, taoism och konfucianism. Regeringsorganet för religionsärenden uppger att uppskattningsvis 12 procent av befolkningen praktiserar mahayanabuddhism. De flesta av dessa tillhör khinfolket (se Befolkning). Theravadabuddhism utövas främst av landets drygt 1 miljon khmerer.

I landet finns också en grupp nya religioner, vilka omfattar drygt 10 procent av befolkningen. En av dessa är den synkretistiska religionsformen Cao đai, som är unik för Vietnam. Enligt regeringen har

(82 av 825 ord)

Utbildning

Utbildning som drivkraft för ekonomisk utveckling liksom jämlikhet i fråga om utbildningsmöjligheter är centrala politiska mål i Vietnam. Läskunnigheten har länge varit högre än i nästan alla andra länder på samma utvecklingsnivå och den ligger

(35 av 244 ord)

Sociala förhållanden

Den snabba ekonomiska utvecklingen har medfört en påtagligt minskad fattigdom. Mätt med landets egna kriterier minskade andelen fattiga från 40–50 procent i början av 1980-talet till drygt 12 procent år 2009. Samtidigt har skillnaderna ökat mellan stad och landsbygd, mellan olika yrken och olika etniska grupper. Generellt är inkomsterna på landsbygden lägre än i städerna. Högst är de

(58 av 399 ord)

Näringsliv

Efter Vietnamkrigets slut och Nordvietnams och Sydvietnams återförening var landet ytterst fattigt med förstörda industrier och transportleder och därtill svårt skadade jordbruksområden och skogar. Näringslivet socialiserades också i söder, men privata småindustrier levde fortfarande kvar där. År 1986 tog reformister över den politiska makten. ”Renoveringspolitiken” Đôi Mói innebar en stegvis övergång från centralt planerad ekonomi till marknadsekonomi. Landet öppnades för utländska investerare och inflödet av kapital ökade kraftigt, framför allt under

(71 av 505 ord)

Jordbruk

Kring mitten av 1950-talet kollektiviserades jordbruket i Nordvietnam, och efter 1975 påbörjades motsvarande omvandling i södra Vietnam. Kollektiven kunde dock inte prestera den nödvändiga produktionsökningen, och redan 1979 lades delar av arbetet på kollektiven ut på kontrakt.

(37 av 263 ord)

Skogsbruk

Under Vietnamkriget förstördes stora skogsområden av kemiska vapen och bränder. Omfattande nyodlingar och utökat svedjejordbruk på sluttningarna reducerade därefter skogsarealen ännu mer.

(22 av 157 ord)

Fiske

Fisk spelar sedan gammalt en viktig roll i den vietnamesiska kosten och utgör en stor del av proteinintaget. Fram till och med

(22 av 151 ord)

Energi och mineral

Ved, spannmålsavfall och energi från små vattenkraftverk har traditionellt täckt det mesta av landets energibehov. Fortfarande har Vietnam internationellt sett låg percapitakonsumtion av kommersiell energi från fossila bränslen. Under 00-talet har dock behovet av energi till industrier och hushåll och för transporter årligen ökat med cirka 15 procent.

Förutsättningarna för energiproduktion skiljer sig mycket mellan norra och södra Vietnam, och

(60 av 422 ord)

Industri

Sedan gammalt har det funnits tung industri i norra Vietnam, inriktad på att använda regionens mineral- och energiråvaror. I söder fanns livsmedels- och textilindustri som förädlade råvarorna från jordbruksområdet kring nedre Mekong.

De nationella planerna efter återföreningen 1975 betonade en satsning på tung industri, men efter hand kom de

(49 av 349 ord)

Utrikeshandel

Under 1980-talet dominerade öststaterna i Vietnams utrikeshandel; Sovjetunionen svarade för 50–65 procent. Under senare delen av 1980-talet liberaliserades landets ekonomiska politik. Utrikeshandeln fick allt

(24 av 169 ord)

Turism och gastronomi

Turismen är en snabbt växande näring i Vietnam. År 2016 hade landet 10 miljoner besökare, de flesta kom från Kina, Sydkorea, USA och Japan.

Vietnams landskap är ståtligt med tätbevuxna risfält och ofta dramatiska bergs- och klippformationer. Turisternas vanligaste anhalter är Hanoi, Hô Chi Minh-staden och Huê.

Hanoi är en traditionell förvaltningsstad med miljöer från olika epoker. Stadskärnan har gammaldags charm. Staden hyser dessutom ett

(65 av 464 ord)

Kommunikationer

Den snabba ekonomiska utvecklingen har satt stor press på infrastrukturen; i mitten av 00-talet ökade person- och godstrafiken med 10 procent per år. Både produktion och utrikeshandel drabbas av flaskhalsar i godstransportnäten, och i de mycket tättbefolkade

(37 av 264 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Vietnam är liten. Det finns sex dagstidningar, samtliga statsägda men med

(13 av 90 ord)

Statsskick och politik

Vietnams författning antogs 1992. Den var resultatet av en förnyelseprocess inom det vietnamesiska samhället som officiellt initierades vid kommunistpartiets sjätte nationalkongress 1986 under beteckningen Đôi Moūi. Denna förnyelseprocess kan tydligt skönjas även i de ekonomiska reformer som därefter genomförts.

Statens

(40 av 282 ord)

Rättsväsen

Efter Vietnams återförening kom rättsordningen i landet att domineras av den

(11 av 69 ord)

Mänskliga rättigheter

I Vietnam är kulturskillnaderna mellan landets regioner stora. Den egna kulturella identiteten spelar stor roll i det dagliga livet. Starka familjevärderingar är emellertid genomgående i hela landet.

Familjens struktur är i huvudsak patriarkal. Vietnamesiska

(34 av 237 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2006) 455 000 man stående styrkor och bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om två

(19 av 127 ord)

Litteratur, drama och teater

En muntligt traderad folkdiktning i form av visor, sagor och ordstäv var den äldsta litteraturen på vietnamesiska. Under det kinesiska väldet var kinesiskan litteraturspråk, och först på 1200-talet började en skriftlig vietnamesisk diktning växa fram.

(35 av 249 ord)

Film

På 1920-talet producerade det Hanoibaserade filmbolaget Huong Ky Film Company dokumentärer och journalfilmer, och under 1930-talet startade Asia Film Group en kontinuerlig spelfilmsproduktion. Med kriget mot det franska kolonialväldet, delningen av landet och kriget mot de USA-stödda regimerna i Sydvietnam dominerades produktionen i både nord och syd av propagandafilm.

Redan 1946

(51 av 362 ord)

Konst

Från ca 500 f.Kr. till 100 e.Kr. blomstrade en rik bronsålderkultur i Vietnam, kallad Đông-so’n efter fyndplatsen. Under lång tid dominerade det politiska och kulturella inflytandet från

(27 av 186 ord)

Musik

Musiktraditionen i Vietnam är starkt påverkad av den kinesiska. Detta gäller citterinstrumentet đan tranh, lutan ty ba samt musikdramatiska genrer som hat tuông

(23 av 162 ord)

Populärmusik

Vietnams populärmusik formades dels av fransk chanson under tiden som landet var fransk koloni, dels av amerikansk musik genom USA:s militära närvaro i Sydvietnam under Vietnamkriget. Ett speciellt fenomen med Vietnams populärmusik är att sångkompositörer haft en mer framskjuten position som hjältar

(42 av 298 ord)

Förhistoria

Fynd från Thanh Hoa-regionen i norr påvisar närvaron av Homo erectus för mellan ca 500 000 och 300 000 år sedan. Från ca 10 000 f.Kr.

(26 av 164 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Tidiga riken

Inom nuvarande Vietnams gränser har det funnits olika etniska riksbildningar, knutna till folkgrupperna khmerer, cham och vieter. Mekongdeltat var centrum för Funan, ett rike som gick under på 500-talet e.Kr. och senare blev en del av khmerriket Angkor. Det av cham uppburna Champariket, som var beläget i dagens centrala Vietnam, omnämns i kinesiska källor från ca 200 e.Kr. och var en betydande maktfaktor

(63 av 444 ord)

Under franskt välde

Đai Nam kom i konflikt med Frankrike, som sökte stödjepunkter för handel, mission och militära expeditioner till Kina. En rad franska anfall mellan 1847 och 1884 tvingade Nguyên-dynastin att avstå från suveräniteten över sitt land och 1887 ingå i en ny statsbildning: Franska Indokina. Norra och centrala Vietnam (Tonkin och Annam) blev franska protektorat, och handplockade tronarvingar fick fortsätta att regera i Huê. Mekongdeltat hade erövrats redan 1859–62 och 1864 gjorts till en direktstyrd fransk koloni, Kochinkina.

En kommersiellt

(79 av 561 ord)

Det delade Vietnam

År 1949 hade fransmännen övertalat Bao Đai att vända tillbaka som ledare för en kontrarevolutionär stat med Saigon som huvudstad. Den erkändes 1950 av västmakterna. Vid en stormaktskonferens i Genève 1954 delades Vietnam provisoriskt vid

(35 av 245 ord)

Vietnam efter 1975

Efter det att kriget tagit slut i och med Saigons fall 30 april 1975 introducerades en politik som syftade till att lösa de stora sociala och ekonomiska problem som fanns i den krigshärjade södra delen av landet. Syftet var att lösa de stora flyktingproblemen, öka matproduktionen, bl.a. genom kollektiviseringar, och att få ekonomin att fortsätta att fungera trots att det betydande inflödet av amerikanska investeringar upphört. Man strävade även efter en socialisering av ekonomin genom en politik

(77 av 549 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Hellner
 • Anna Herslow-Fex
 • Arne Anderberg
 • Birgitta Hellmark Lindgren
 • Curt Dahlgren
 • Göran Andersson
 • Håkan Lundström
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Jessica Christoffersen
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lars Berglund
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Pontus Reimers
 • Ragnar Hall
 • Ramses Amer
 • Solveig Mårtensson
 • Stein Tønnesson
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Allmänt:
N.L. Jamieson, Understanding Vietnam (1993);
D. Marr (utgivare), Vietnam (engelska 1992;
bibliografi med inledande historisk översikt).
Växt- och djurliv:
G.B. Corbet & J.E. Hill, The Mammals of the Indomalayan Region (1992);
Ben F. King m.fl., A Field Guide to the Birds of South-East Asia (1975).
Statsskick & Politik:
Eva Hansson, Growth Without Democracy: Challenges to Authoritarianism in Vietnam (2011).
Musik:
Pham Duy, Musics of Vietnam (1975);
Trân Van Khé, Einführung in die Musik Vietnams (1982).
Förhistoria:
D.T. Bayard (utgivare), The Origins of Agriculture, Metallurgy and the State in Mainland Southeast Asia (1984);
C. Higham, The Archaeology of Mainland Southeast Asia: From 10 000 B.C. to the Fall of Angkor (1989).
Historia:
W.J. Duiker, Vietnam: Revolution in Transition (1995);
M.A. Lawrence, The Vietnam War: A Concise International History (2008);
Lê Thân Khoi hôi, Histoire du Viêt Nam des origines à 1858 (1987);
K.W. Taylor, The Birth of Vietnam (1983);
Robert S. McNamara, The Tragedy and Lessons of Vietnam(1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vietnam. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vietnam