Austraʹlien, stat i Oceanien; 7,7 miljoner km2, 26,1 miljoner invånare (2022). Australien omfattar den australiska kontinenten, Tasmanien

(17 av 123 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Australien består huvudsakligen av lågland och platåer, över vilka endast enstaka berg och bergskedjor höjer sig. Det enda större bergskedjeområdet, Great Dividing Range, följer östkusten. Bergskedjorna längst i sydöst benämns ofta Australiska

(32 av 224 ord)

Administrativ indelning

Australien är indelat i sex delstater och två territorier. De sex

(11 av 46 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Låg relief och extrem torka sätter sin prägel på huvuddelen av Australiens landyta. Mindre än 6 % av arealen ligger över 700 m nivå, och större höjdområden saknas, med undantag av en bergskedja längs östkusten. Lågslätter och vidsträckta platåytor dominerar. Det geografiska läget har medfört en lugn utveckling, där erosion och utjämning av landytan kunnat fortgå under mycket lång tid. Tre topografiska huvudområden kan urskiljas: platåområdet i väster, bäckenområdet i centrum och högländerna i öster.

Större

(76 av 524 ord)

Klimat

Läget vid vändkretsen ger landet ett tropiskt och subtropiskt klimat med ringa nederbörd. Två tredjedelar av arealen

(17 av 120 ord)

Växt- och djurliv

Australien är indelat i ett antal ekoregioner (se karta).

Öken och torra busklandskap

Från centrala Australien ända till västkusten sträcker sig den till ytan största ekoregionen med öknar, stäpper och torra buskmarker. Extrema variationer i temperatur och nederbörd skapar svåra betingelser för både växter och djur. Bland däggdjuren märks kaninpunggrävling, mulgara, pungmullvadar och förvildade dromedarer. Trots de extrema förhållandena finner man här flest ödlearter i hela världen.

I söder utbreder sig Great Victoria, Australiens största sammanhängande öken, och i ekoregionens

(80 av 1622 ord)

Naturskydd

Australien har en väl utbyggd och organiserad naturvård. 2010 var cirka

(11 av 34 ord)

Språk

Officiellt språk är engelska, som också är modersmål för det stora

(11 av 50 ord)

Befolkning

Den första bosättningen på den australiska kontinenten skedde för minst 50 000 år sedan (se Förhistoria). Då de första europeerna kom dit 1788 uppgick urbefolkningen troligen till mellan 750 000 och 1 miljon människor som tillhörde omkring 250 olika språkgrupper. De vita invandrarna gav dem beteckningen aboriginal australians, aboriginer. Nästan omgående började antalet minska, främst till följd av epidemier av smittkoppor och andra sjukdomar som urinvånarna inte hade någon immunitet mot, men även

(73 av 507 ord)

Religion

Australien är nominellt kristet med 75 % som identifierar sig med någon kyrka. Runt 15 % av befolkningen bekänner sig inte till någon religion, en siffra

(26 av 167 ord)

Utbildning

Australien är ett av de länder i världen där den genomsnittliga utbildningsnivån är högst. Yrkesutbildning ges i en mängd olika former och Australien är en föregångare inom distansutbildning. Landet har också under det senaste årtiondet blivit ett av de länder som tar emot flest utländska studerande.

Delstaterna och territorierna har var för sig ansvaret för utformning och finansiering av sitt utbildningssystem. Det finns därför påtagliga skillnader dem emellan vad gäller t.ex. uppdelning i stadier, stadiernas beteckning och tid för skolstart.

(80 av 711 ord)

Sociala förhållanden

Australien är ur flera aspekter ett rikt land. Inkomsten per capita är hög, liksom medellivslängden och utbildningsnivån. Internationella jämförelser av

(20 av 137 ord)

Arbetsmarknad

Fackföreningar bildades tidigt i Australien. Tack vare bristen på arbetskraft fick de en stark ställning. Traditionellt har fackföreningarna varit negativa till invandring av icke-europeisk arbetskraft. I början

(27 av 187 ord)

Socialförsäkringar

Grunden till socialförsäkringssystemet lades redan i början av 1900-talet med inkomstprövad pension och sjukbidrag, arbetslöshetsersättning, invaliditetsstöd och liknande. Utformningen skilde sig mellan delstaterna. I början av 00-talet

(27 av 189 ord)

Sjukvård och sjukförsäkring

I Australien finns såväl offentlig kostnadsfri sjukvård som privat sjukvård. Det offentliga sjukvårdssystemet Medicare infördes 1984 och fungerar ungefär som svensk landstingsvård. Den ger gratis vård på offentliga

(28 av 193 ord)

Jämställdhet

I de australiska kolonierna fick kvinnor efter hand en relativt stark ställning. Kolonin South Australia hade från 1894 som första politiska enhet i världen kvinnlig rösträtt. I den nya förbundsstaten Australien

(31 av 220 ord)

Brott och straff

Dödsstraffet är avskaffat i alla delstater och territorier. Brottsmönstret i Australien

(11 av 41 ord)

Urbefolkningens levnadsförhållanden

Aboriginerna är i stora drag fördelade över kontinenten som befolkningen i dess helhet. Andelen är dock större i norra och centrala Australien. I det glesbefolkade Northern Territory utgör de ca 30 % av invånarna. De bor i mindre utsträckning i de största städerna och i större utsträckning i mindre och

(50 av 348 ord)

Näringsliv och ekonomi

Landet har alltsedan början av 1990-talet ha haft en hög och stabil ekonomisk tillväxt på drygt 3,5 procent. I motsats till nästan alla andra rika länder drabbades Australien inte av den långa ekonomiska recession som följde efter den globala finanskrisen 2008.

Från början av den koloniala tiden var de australiska samhällenas roll att förse moderlandet Storbritannien med råvaror och att ta emot invandrare därifrån. Den första betydande exportvaran blev ull från merinofår som införts från Västeuropa. Ull var en produkt som

(81 av 875 ord)

Jordbruk och boskapsskötsel

2017 svarade jordbruket för 4 procent av BNP och en något större andel av sysselsättningen. Det har emellertid en större betydelse än så för landet. Australien är i stort sett självförsörjande med livsmedel och exporterar därtill 60 procent av jordbruksproduktionen under år med normala väderförhållanden.

I början av 1900-talet bestod det mesta av Australiens export av jordbruksprodukter, framför allt ull och vete. Efter hand såldes också alltmer kött och mejerivaror till Storbritannien och andra länder i Västeuropa. År 1970 svarade jordbruksvaror fortfarande

(82 av 702 ord)

Skogsbruk

Skogen har aldrig spelat någon större roll i Australiens ekonomi; 2010 svarade skogsbruk och skogsindustri endast för 0,6 procent av landets hela sysselsättning, en halvering sedan 2000.

Australiens skogspolitik handlar om balansen mellan att bevara en unik vegetation och att möta efterfrågan på virke i olika delar av samhället och därigenom begränsa behovet av import. Cirka 70 procent av kontinenten är för torr för att högre vegetation ska kunna växa där. Skog kräver mer än 500 mm årlig nederbörd, och kommersiellt

(81 av 558 ord)

Fiske

Landets ekonomiska zon sträcker sig 200 nautiska mil (370 km) ut från kusterna, och Australien har därmed den tredje största egna fiskezonen i världen. Där

(25 av 176 ord)

Mineral

Australien är ett av världens allra mest mineralrika länder. Omkring 2010 var det också det land där gruvindustrin expanderade allra mest. Mineral och energiråvaror svarade då för drygt hälften av exportinkomsterna. Gruvindustri finns i samtliga delstater men har törst betydelse i Western Australia, där den svarar för närmare en tredjedel av delstatens BNP. Viktig är den också i Northern Territority och Queensland. Två av världens tre största gruvbolag (2012) är helt eller delvis australiska, BHP Billiton och Rio Tinto.

År

(80 av 724 ord)

Energi

Australien har stora tillgångar på de flesta energiråvaror, framför allt på kol, uran och naturgas, och inhemska fossila råvaror svarar för nästan hela landets produktion av primär energi. År 2010 kom 37 procent därav från kol, 35 procent från olja, 23 procent från naturgas och 5 procent från förnyelsebar energi. Dessutom exporteras två tredjedelar av de energiråvaror som utvinns. Produktionen av stenkol och naturgas ökar för varje år, främst till följd av en kraftigt ökad efterfrågan i Östasien, i första hand i Kina.

(83 av 803 ord)

Industri och service

Australien räknas in bland de högt utvecklade industriländerna och tillverkningsindustri tillsammans med gruvindustri och byggindustri svarade 2017 för 25 procent av landets BNP. Dessa tre delar är numera ungefär lika stora och tendensen är att gruvindustrin växer i betydelse medan tillverkningsindustrin krymper. 

Australien industrialiserades relativt sent och först under 1940- och 50-talen växte det fram en bred industrisektor. Företagen var vanligen små och inriktade på att producera för den lilla inhemska marknaden. Industrisysselsättningen var som mest omfattande under 1960-talet, och 1970

(82 av 928 ord)

Utrikeshandel

Under de senaste femton åren har Australiens utrikeshandel förändrats i främst två avseenden. Kinas betydelse har ökat mycket kraftigt och mineralexporten har fått allt större betydelse. Kina var 2000 Australiens sjätte största handelspartner och sedan dess har handeln mellan de två länderna mångdubblats. Kina

(44 av 312 ord)

Turism

Turismen har under senare år fått allt större betydelse för Australiens ekonomi. År 2010 besöktes landet av ca 6 miljoner turister, i första hand från Japan,

(26 av 180 ord)

Transporter

Australien är världens till ytan sjätte största land och har en befolkning som nästan uteslutande finns i landets utkanter. Det krävs långa trafikleder för att knyta samman landets olika delar. Det är också ett land som har en stor export av tunga råvaror och det behövs därför transportleder som tål stor belastning och därtill stora och djupa hamnar.

När transportnäten byggdes under 1800-talet bestod kontinenten av ett antal självständiga kolonier. Varje koloni fick sitt väg- och järnvägsnät, som var centrerat

(80 av 659 ord)

Massmedier

I Australien finns cirka 70 dagstidningar. Rupert Murdoch (The News Corporation) kontrollerar genom arv, förvärv, fusioner och en etablering (riksspridda The Australian, grundad 1964) cirka 60 procent av upplagan.

(29 av 188 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Australien är en förbundsstat. De sex delstaterna har ett långtgående inre självstyre med egna lagstiftande församlingar och regeringar, dock med vissa historiskt betingade skillnader. Territorierna styrs direkt

(27 av 184 ord)

Politiska partier

Australisk politik domineras sedan länge av två politiska krafter: Australian Labor Party (ALP) och en borgerlig koalition. Det

(18 av 119 ord)

Politisk historia

De två stora borgerliga partierna styrde Australien 1949–72, fram till 1966 med Robert Menzies som premiärminister. I valet till representanthuset 1972 fick de se sig besegrade av Labor under ledning av Gough Whitlam. Denne inledde en genomgripande reformpolitik.

(38 av 260 ord)

Politik

Labor, som länge dominerat politiken på delstatsnivå, övertog regeringsmakten efter parlamentsvalet 2007. Ny premiärminister blev Laborledaren Kevin Rudd. Han inledde sin regeringsperiod med

(23 av 163 ord)

Rättsväsen

I konstitutionellt hänseende brukar Australien beskrivas som en demokratisk monarki inom Samväldet. Monarken representeras på förbundsnivå av generalguvernören, på

(19 av 131 ord)

Mänskliga rättigheter

Ett utmärkande drag för det moderna australiska samhället är en bred representation av olika kulturer som härrör från invandringen till kontinenten. Följaktligen har minoriteters rättigheter, mångkultur och frågor

(28 av 195 ord)

Försvar

Försvaret omfattar 53 000 man med ca 21 000 man i reserv och är (2005) organiserat i en armé om 26 000 man uppbyggt av bataljoner/regementsenheter med 100 stridsvagnar och 22

(31 av 196 ord)

Litteratur

Australiens skrivna litteratur är av sent datum. Delar av urbefolkningens – australiernas – myter och sånger som bevarats i muntlig tradition är nu tillgängliga i översättning, tack vare antropologers och språkforskares bearbetningar. Utryckt ur sitt sammanhang av kult, tradition och musik är denna diktning dock svår att förstå. Innehåll och särdrag skiftar från ett geografiskt område till ett annat, men ett återkommande inslag är den s.k. drömtiden, dess hjältar och riter (se australisk religion).

De äldsta skrivna dokumenten tillkom under

(80 av 783 ord)

Film

Den australiska filmproduktionen fick en tidig start. Redan 1896 gjordes de första dokumentära tagningarna, som inledde Australiens starka dokumentärfilmstradition. Charles Taits ”The Story of the Kelly Gang” från 1906 räknas med sina 65 minuter som en av filmhistoriens första långfilmer.

Efter en pionjärverksamhet i början av 1900-talet var det länge tyst om den australiska spelfilmen. Under 1920-talet, och speciellt efter talfilmens introducerande, övertogs marknaden av Hollywoodprodukter. Dokumentärfilmer av hög kvalitet dominerade

(71 av 506 ord)

Konst

Australiens ursprungsbefolkning har levt på kontinenten som jägare och samlare i över 30 000 år. Tillsammans utgör de 145 000 australierna ca 500 etniska grupper, åtskilda vad gäller språk, kultur och territoriell organisation. Varje kulturområde har sina specifika konsttraditioner, nära relaterade till gruppens rituella liv och filosofisk-religiösa världsbild.

Ett framträdande inslag i Australiens traditionella konst är de minnespålar (pukamani) som restes över döda i Arnhem Land och bland tiwi på Melvilleön. Från Arnhem Land kommer också de konstverk som går under beteckningarna

(82 av 588 ord)

Arkitektur

Australiens urinvånare, australierna, har i årtusenden varit vandrande jägare som byggt enkla skärmhyddor av bark och grenar. Kontinentens äldsta kända permanenta byggnader skapades av européer, främst engelsmän, under kolonialperioden 1788–ca 1850. God tillgång på lämpliga landområden samt brittisk kolonialtradition från andra världsdelar var faktorer som ledde till anläggande av stora farmer med rymliga, envåniga bostadshus. Dessa var ofta försedda med ståtliga portiker och de för australisk arkitektur så karakteristiska breda verandorna under stora tak, vanligen uppburna av slanka, doriska kolonner.

(80 av 762 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Folkmusik

De australiska urinvånarnas musik visar en stor variation av typer och stilar. Dock har endast en mindre del av de många etniska gruppernas musik dokumenterats och studerats av västerlänningar. Vissa gemensamma drag tycks finnas i mångfalden. Musiken är nära sammanflätad med dans, drama och bildkonst i rituella och

(48 av 336 ord)

Klassisk musik

Under 1800-talet dominerade militär- och salongsmusik. Från mitten av århundradet bildades även operasällskap och symfoniorkestrar.

(15 av 107 ord)

Populärmusik

De brittiska straffångar som deporterades till Australien i slutet av 1700-talet medförde ballader, sea shanties och andra folkliga visor. Denna musik lade grunden till den inhemska tradition som kom att kallas bush music och bush ballads, med texter som speglade nybyggarnas umbäranden, hemlängtan och laglöshet. Under andra hälften av 1800-talet, i samband med guldruschen och framväxten av nöjesetablissemang, fick bushmusiken influenser från turnerande music hall-sällskap och amerikanska minstreltrupper. ”Banjo” Patersons (1864–1941) samling ”Old Bush Songs” (1905) kom att bli kanonisk.

(80 av 876 ord)

Dans

Australien besöktes redan på 1830-talet av europeiska dansare. Danslärare följde efter och öppnade skolor. Länge var det endast genom gästspel som publiken fick ta del av balettkonstens utveckling. Först 1942 grundade Edouard Borovansky en inhemsk

(35 av 244 ord)

Förhistoria

Australiens förhistoria ansågs länge ha varit kort, kanske några tusen år. Systematisk arkeologisk forskning tog fart först på 1960-talet, men ändrade snabbt vår uppfattning om kontinentens förhistoria. Vi vet nu att den börjar för minst 50 000 (kanske mer än 80 000) år sedan. Befolkningens samlar- och jägarekonomi utvecklade med tiden varianter väl anpassade till resurser och villkor typiska för så extremt olika områden som sten- och sandöknar i inlandet och fruktbara men ofta skogtäckta kustområden. När formella antropologiska studier påbörjades under

(82 av 899 ord)

Historia

Australien fick sin första befolkning från Sydöstasien under senaste istiden för cirka 50 000 år sedan. De första européerna tros ha kommit till Australien för drygt 400 år sedan, men redan dessförinnan hade man kontakter med folk i

(38 av 262 ord)

Koloniseringen

Storbritannien hade efter de nordamerikanska koloniernas frigörelse 1776 behov av ett nytt område dit man kunde skeppa straffångar. Britterna behövde också stödjepunkter för flottan och för att bevaka vägen till Indien och Kina. Dessutom led man brist på strategiska råvaror för flottan, såsom lin, hampa och masttimmer.

Under befäl av

(50 av 352 ord)

Valfångst och fåravel

Sydney och Hobart blev i början av 1800-talet baser för valfångst i Södra ishavet. Särskilt sökte

(16 av 109 ord)

Guld

År 1842 gjorde man fynd av kopparmalm, men den stora förändringen i Australiens situation

(14 av 100 ord)

Kommunikationer

Fartygstrafiken på Australien fick med guldrushen en växande betydelse. Genom att följa den så kallade storcirkelbågen söder om Afrika fick man en sydligare, kortare och snabbare färd till Australien. Den snabbaste färden med

(33 av 231 ord)

Australiska statsförbundet

Allt fler frågor krävde under 1800-talets senare del ett samlat uppträdande utåt av kolonierna i Australien. Den tyska koloniseringen av Nya Guinea och den franska annekteringen av Nya Hebriderna oroade befolkningen i Australien. Samtidigt önskade sockerrörsodlarna i Queensland införa arbetskraft från öarna i Oceanien. 1876 arbetade 11 000 kanaker från Nya Kaledonien på sockerplantagerna. Genom en rad lagar motarbetades invandringen av kanaker, och flertalet fick återvända till sina hemöar. Uppfattningen att man borde reservera Australien för den vita rasen befästes. Australiska

(81 av 821 ord)

Politiska strider inom och mellan partierna

2008 bad Australiens premiärminister Kevin Rudd landets urinvånare om ursäkt för de oförrätter som begåtts mot dem. Flera länder, däribland Sverige, har återlämnat skelettdelar som en gång stals från urinvånarnas gravar.

Under 2000-talet har inrikespolitiken präglats av maktstrider även inom partierna. 1996 förlorade Labor makten till en

(47 av 329 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Anna Greta Ståhle
 • Anna Karin Ståhle-Varney
 • Bertel Tingström
 • Björn Ranung
 • Bosse Temnéus
 • Göran Andersson
 • Hans Ponnert
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Johanna Broman Åkesson
 • Karin Hansson
 • Karl Erik Gustafsson
 • Knut Norborg
 • Krister Malm
 • Laila Haglund
 • Lena Karlsson
 • Magnus Sylvén
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per Söderberg
 • Solveig Mårtensson
 • Stig Strömholm
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Allmänt:
Redaktionen för Time-Life Books (utgivare), Australien (svensk översättning 1988).
Litteratur:
G. Dutton (utgivare), The Literature of Australia (2:a upplagan 1976);
K. Goodwin, A History of Australian Literature (1986);
L. Kramer (utgivare), The Oxford History of Australian Literature (1981);
W.S. Ramson (utgivare), The Australian Experience: Critical Essays on Australian Novels (1974);
W.H. Wilde m.fl. (utgivare), The Oxford Companion to Australian Literature (1985).
Film:
B. McFarlane & G. Mayer, New Australian Cinema (1992);
T. O’Regan, Australian National Cinema (1994);
Jonathan Rayner, Contemporary Australian Cinema (2001);
G. Shirley & B. Adams, Australian Cinema: The First 80 Years (1984).
Konst:
R.M. Berndt (utgivare), Australian Aboriginal Art (1964);
R. Edwards, Australian Aboriginal Art (1979);
R. Hughes, The Art of Australia (1986);
N. Munn, Walbiri Iconography (1973);
B.W. Smith, The Antipodean Manifesto (1976).
Arkitektur:
”Australien”, Arkitektur 1989;
A. Bradley & T. Smith, Australian Art and Architecture (1980);
M. Herman, The Early Australian Architects and their Work (2:a upplagan 1970);
D.L. Johnson, Australian Architecture 1901–1951: Sources of Modernism (1980);
Jennifer Taylor, Australian Architecture Since 1960 (1986).
Musik:
T. Jones, ”The Traditional Music of the Australian Aborigines”, i E. May (utgivare), Music of Many Cultures: An Introduction (1977).
Förhistoria:
D.J. Mulvaney, The Prehistory of Australia (1969);
D.J. Mulvaney & J.P. White, Australians to 1788 (1988);
J.P. White & J.F. O’Connell, A Prehistory of Australia, New Guinea and Sahul (1982).
Historia:
G. Blainey, The Tyranny of Distance (1983);
C.M.H. Clark, A Short History of Australia (3:e upplagan 1987);
L. Gavin, The Six Years War: A Concise History of Australia in the 1939–45 War (1973);
D.M. Horner, High Command: Australia and Allied Strategy, 1939–1945 (1982);
D. Pike, Paradise of Dissent: South Australia 1829–1857 (2:a upplagan 1967);
John Rickard, Australia: A Cultural History (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Australien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/australien