bibliotek (grekiska bibliothēʹkē, av biblio- och grekiska thēʹkē ’förvaringsrum’), en på

(11 av 42 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det svenska biblioteksväsendet

Det svenska allmänna biblioteksväsendet omfattar tre huvudtyper av bibliotek: forsknings-, folk-

(11 av 21 ord)

Nationalbiblioteket

Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm är Sveriges nationalbibliotek med uppgift att bl.a. bevara, registrera och tillgängliggöra allt svenskt tryck som erhålls som pliktexemplar. För böcker på svenska som trycks i utlandet för utgivning i Sverige

(35 av 244 ord)

Forskningsbibliotek

Sveriges forskningsbibliotek omfattar KB, ca 40 universitets- och högskolebibliotek samt ca 35 specialbibliotek. Forskningsbibliotekens primära målgrupp är studenter och forskare vid den egna högskolan, men de är i princip öppna för alla. År 2012 hade forskningsbiblioteken totalt ca 881 700 hyllmeter tryckta böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. Till

(49 av 336 ord)

Folkbibliotek

Bibliotekslagen föreskriver att det ska finnas folkbibliotek i varje kommun med avgiftsfri utlåning av litteratur, vilket uppfylls av samtliga svenska kommuner. År 2008 bestod folkbiblioteken av ca 290 huvudbibliotek, drygt 990 filialer samt bokbussar och övriga utlåningsställen, t.ex. sjukhem. Huvuduppgift för folkbiblioteken är

(43 av 307 ord)

Länsbibliotek

Som ett led i utvecklingen av folkbiblioteksorganisationen inrättades centralbibliotek – sedermera länsbibliotek. Utbyggnaden av länsbiblioteken började under 1930-talet och avslutades

(20 av 138 ord)

Skolbibliotek

Enligt bibliotekslagen ska det vid grund- och gymnasieskolan finnas lämpligt fördelade

(11 av 62 ord)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar tal- och punktskriftsböcker för synskadade

(11 av 39 ord)

Bibliotekens samlingar

Den tidigaste svenska bestämmelsen om pliktexemplar av skrift går tillbaka till 1661 års kansliordning. Nuvarande regler om pliktexemplar regleras i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Spridningen av pliktexemplar garanterar tillgången till ett brett inhemskt material för bl.a. forskning och högre studier.

(42 av 300 ord)

Bibliotekens mål och metoder

De svenska biblioteken tillämpar vissa gemensamma regelverk. Böckerna står i allmänhet uppställda ämnesvis enligt den indelning som gjorts i klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB-systemet. Inom varje ämnesavdelning står böckerna i bokstavsordning efter författare eller motsvarande. Specialbibliotek kan ha behov av andra uppställningsprinciper, t.ex. det internationella klassifikationssystemet, Universella decimalklassifikationssystemet (UDK).

I äldre tider, när

(53 av 373 ord)

Utländska bibliotek

Biblioteksstrukturen i övriga industriländer är i stort sett densamma som i Sverige. Inom folkbiblioteksområdet har Danmark länge ansetts vara föregångsland.

image/jpeg

bibliotek. Det kongelige Bibliotek i Köpenhamn, Danmarks nationalbibliotek. En omfattande utbyggnad stod klar 1999. Ytan uppgår, efter utbyggnaden, till 40 000

(43 av 296 ord)

Internationellt samarbete

UNESCO, som har till uppgift att främja utbildning, information och kultur, har i flera avseenden stött

(16 av 112 ord)

Historik

I Mesopotamien, liksom i flera andra kulturer, skrev man med kilskrift på lertavlor. Det beständiga skrivmaterialet gör att många bibliotek med tusentals lertavlor bevarats till vår tid. Från större bibliotek finns kataloger bevarade över viktigare titlar ordnade ämnesvis. Flera större privatbibliotek från staden Nippur i Babylonien, ca 1800–1600 f.Kr., har bevarat mycket av den sumeriska och babyloniska litteraturen.

Den assyriske kungen Assurbanipal samlade under 600-talet f.Kr. i palatset i Nineve ett bibliotek omfattande flera tusen lertavlor med litteratur från olika

(80 av 1006 ord)

Arkitektur

Boksamlingarnas rum har genom historien många gånger fått en rik och symboliskt betydelsefull utformning. Av den antika världens bibliotek finns ett fåtal utgrävda rester. Bättre kända är medeltidens kloster och universitet med långsträckta, väl

(34 av 240 ord)

Medverkande

  • Barbro Thomas
  • Dicte Helmersson
  • Johan Mårtelius
  • Lars-Erik Sanner
  • Olof Pedersén
  • Örjan Wikander

Litteraturanvisning

LitteraturAllmänt:
Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (Statens offentliga utredningar 1977:71);
Folkbibliotek i Sverige (Statens offentliga utredningar 1984:23);
Les Bibliothèques publiques en Europe (1992);
M. Gram (utgivare), Bibliotek och arkitektur: Byggnader, rum, samlingar (2002);
L. Lundström, Tryckproduktionen och lagen om pliktexemplar (Kungliga biblioteket, 1987);
V. Nyström & L. Sjögren, Nyttovärdering av bibliotek (2008).
Antiken:
Chr. Callmer, ”Antike Bibliotheken”, Opuscula Archeologica 3 (1944);
T. Kleberg, Bokvänner i den romerska forntiden (1962).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bibliotek. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibliotek