energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov. Under industrialiseringen var kopplingen stark mellan ökat energibehov och den ekonomiska tillväxten mätt som bruttonationalprodukt (BNP). Under de senaste årtiondena har denna koppling försvagats i och med att den

(46 av 322 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Världens energianvändning

Energianvändningen per år i världen uppgick 1973 till cirka 66 000 TWh eller drygt 5 700 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe/år). År 2013 uppgick den till cirka 149 000 TWh eller 12 700 Mtoe/år (BP Statistical Review of World Energy). Sveriges primärenergianvändning motsvarar cirka 0,4 % av världens energianvändning.

Den globala

(50 av 320 ord)

Sveriges energianvändning

I Sverige uppgick den totala energianvändningen 2012 till 598 TWh, medan den slutliga energianvändningen (i vilken bland annat förluster är borträknade) uppgick till 377 TWh enligt Energimyndigheten. Av den slutliga energianvändningen utnyttjade industrin 39 %, transporter

(36 av 242 ord)

Industrin

Den slutliga energianvändningen i industrin 2012 (145 TWh) var mindre än 1970 (154

(13 av 91 ord)

Transporter

Den slutliga energianvändningen i inrikes transportsektor har ökat från 56 TWh

(11 av 37 ord)

Bostäder, service med mera

Den slutliga energianvändningen inom bostäder och service, korrigerad för temperaturskillnader mellan

(11 av 56 ord)

Energianvändningen mer i detalj

En statistisk beskrivning av energianvändningen i samhället ger begränsad information om var och hur energin utnyttjas. Med ett mer detaljerat angreppsätt (energianalys) kan man belysa energiåtgången för olika energitjänster. Man skiljer mellan direkt energiåtgång, till exempel förbrukningen av drivmedel för en viss resa med bil, och indirekt energiåtgång, som anger resans del av den energi som använts för att bygga bilen, vägen och allt annat som tagits i anspråk för

(70 av 499 ord)

Effektivare energianvändning

Effektivare energianvändning, det vill säga lägre energiåtgångstal eller specifik energianvändning, kan erhållas genom förnyelse av de apparater och anläggningar som använder energi samt genom förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar. Åtgångstal kan exempelvis uttryckas som kWh per kvadratmeter och år för uppvärming av en specifik byggnad eller kWh per ton producerat papper i en specifik

(53 av 373 ord)

Kostnader för effektivare energianvändning

Endast en del av den effektivisering som är principiellt (fysikaliskt) möjlig är tekniskt möjlig med den teknik som nu är tillgänglig, och endast en del av denna är i sin tur ekonomiskt lönsam att använda.

Kostnaden för att minska energiåtgången kan beräknas genom att man först uppskattar den årliga kostnaden (för kapital, drift och underhåll) för den aktuella åtgärden och sedan dividerar med den årliga minskningen i använd energi. Enheten blir då kostnad

(73 av 515 ord)

Världens energitillförsel

Den totala energitillförseln i världen uppgick 1990 till cirka 102 500 TWh och 2012 till cirka 155 000 TWh enligt IEA. De fossila bränslena dominerar bland källorna. De utgör enligt Energimyndigheten över 80 % av den tillförda energin. År 2012 var bidraget från olja 31 %, kol 30 % och naturgas 21 %. Utnyttjandet

(54 av 341 ord)

Ny teknik för omvandling

Främst med tanke på de begränsade reserverna av fossila bränslen har icke-fossila energikällor varit föremål för forskning och utvecklingsarbete sedan 1950-talet. Det gäller till exempel satsningarna på kärnenergi. Under 1950- och 60-talen fanns föreställningen att denna skulle ge energi till mycket låga kostnader. Utbyggnaden av kärnelproduktionen var som störst i mitten av 1980-talet men mattades därefter kraftigt av, bland annat på grund av

(63 av 449 ord)

Energi och utveckling

I den traditionella sektorn, det vill säga främst på landsbygden i utvecklingsländerna, utnyttjas huvudsakligen icke-kommersiella lokalt insamlade bränslen, huvudsakligen brännved, kreatursspillning och avfall från jordbruket. I de allra fattigaste länderna kan mer än 90 % av energin

(37 av 238 ord)

Energi och klimat

Energiförsörjningen orsakar utsläpp av växthusgaser, till exempel koldioxid, som påverkar jordens klimat. Förbränning av fossila bränslen står för cirka 75 % av de av människan

(25 av 165 ord)

Energi och miljö

All energianvändning har en miljöpåverkan. Fossil energi har generellt den största miljöpåverkan men förnybar energianvändning påverkar också miljön, speciellt lokala ekosystem. Detta gäller till exempel småskalig vattenkraft som har gamla tillstånd för sin

(33 av 233 ord)

Energi, mänskliga rättigheter och säkerhetspolitik

En stor del av världens olje- och naturgasreserver finns i politiskt instabila länder och länder som inte lever upp till mänskliga rättigheter. Ungefär hälften av

(25 av 173 ord)

Medverkande

  • Lars J. Nilsson
  • Michael Tjernström
  • Thomas B. Johansson
  • Tobias Persson

Litteraturanvisning

Energimyndigheten, Energiläget (2010);
IIASA/WEC, Global Energy Perspectives (1996);
IEA, World Energy Outlook (2009);
IPCC WG III, IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change (2007);
T.B. Johansson med flera (redaktör), Renewable Energy, Sources for Fuels and Electricity (1993);
UNDP, Energy After Rio: Prospects and Challenges (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, energiförsörjning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energiförsörjning