etiʹk (av grekiska ēthikoʹs ’som har att göra med karaktären’, ’moralisk’,

(11 av 76 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Etikens problemområden

Beroende på vad för slags frågor (normativa, begreppsliga, teoretiska, deskriptiva) som behandlas, och på hur de behandlas, kan man skilja mellan olika problemområden inom etiken:
1) normativ etik, som undersöker vilken

(31 av 221 ord)

Etikens metoder

Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar. Granskningen av

(11 av 71 ord)

Moralens grunder

Motiveringen för moraliska principer består för det mesta i att moraliska värderingar baseras på, eller återförs till, en eller flera fundamentala principer, t.ex. ”vördnad för livet”

(26 av 180 ord)

Moral och religion

Ibland hävdas att religionen är moralens grund, och moraliska normer och principer kan uppfattas som befallda av Gud (Allah etc.), proklamerade av hans utsända och kodifierade i auktoritativa religiösa urkunder. Om detta uppfattas som att egenskapen att vara befalld av Gud utgör de moraliska principernas giltighetsgrund, förskjuts det moraliska

(49 av 346 ord)

Filosofiska etiktraditioner

Vid en moralisk bedömning kan man lägga tyngdpunkten vid olika aspekter:
1) man kan intressera sig för den handlande personen och fråga vilka karaktärsdrag som är goda och bör odlas;
2) man kan intressera sig för själva det praktiska handlandet och fråga vad som är kriteriet på en rätt handling, på en moralisk plikt eller rättighet;
3) man

(58 av 410 ord)

Teologiska etiktraditioner

De etiktraditioner som utvecklats under anknytning till olika religioner begränsas här till sådana som gått in i dialog med den filosofiska etiktradition som tecknats ovan. Därmed kommer det mesta materialet att uppvisa kristen anknytning. Men även judiska tänkares insatser bör framhävas, så t.ex. under antiken Filon av Alexandria, väl bevandrad i sin samtids hellenistiska filosofi, eller i modern tid Martin Buber, berömd för sina teorier om den personliga jag–du-relationens

(69 av 486 ord)

Moraliska värderingars objektivitet och sanning

Kan moraliska värderingar vara uttryck för kunskap? Kan de vara sanna eller falska? Finns det objektiva metoder med vilkas hjälp de

(21 av 143 ord)

Tillämpad etik

Grundforskningen inom etik är inriktad på de teoretiska och metodiska problem som tidigare nämnts. I tillämpad etik försöker man applicera

(20 av 136 ord)

Etik som universitetsämne i Sverige

Vid svenska universitet kan ämnet etik studeras dels som central del

(11 av 42 ord)

Etik och politik

Etik har som debattämne periodvis spelat en framträdande politisk roll, allra

(11 av 37 ord)

Medverkande

  • Göran Hermerén
  • Hans Albin Larsson
  • Ragnar Holte

Litteraturanvisning

L. Bergström, Grundbok i värdeteori (1990);
G. Bexell, Teologisk etik (1996);
W.K. Frankena, Etik (svensk översättning 1968);
R.M. Hare, Moraliskt tänkande (svensk översättning 1994);
W.D. Hudson, Modern Moral Philosophy (rev. upplaga 1983);
S. Kagan, Normative Ethics (1998);
K.E. Løgstrup, Den etiske fordring (11:e upplagan 1986);
A. MacIntyre, After Virtue (2:a upplagan 1985);
G.E. Moore, Etik (svensk översättning 1962);
T. Nagel, Equality and Partiality (1991);
R. Norman, The Moral Philosophers (1983);
A. Sen, Etik och ekonomi (svensk översättning 1995);
P. Singer (utgivare), A Companion to Ethics (1991);
P. Singer, Praktisk etik (svensk översättning, 2:a upplagan 1996);
M.A. Slote, From Morality to Virtue (1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, etik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etik