(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordarternas bildningssätt och jordartsgenetisk klassifikation

Genom vittring och erosion sönderdelas den fasta berggrunden till partiklar, vars storlek kan variera från gigantiska block till mikroskopiskt små kolloidala lerpartiklar. Dessa partiklar kommer att bilda olika genetiska typer av minerogena jordarter antingen direkt på bildningsplatsen (vittringsjordarter) eller genom transport och omlagring enbart under gravitationens inverkan eller via medierna vatten, luft och is (sedimentära jordarter eller klastiska sediment).

image/jpeg

jordarter. Vinden har genom luftens låga densitet och låga viskositet svårt att transportera

(74 av 524 ord)

Klassificering efter kornstorlekssammansättning

De flesta av jordarternas fysikaliska egenskaper är knutna till partikelstorlekarna, och detta är tillsammans med den mineralogiska sammansättningen den viktigaste faktorn vid bedömning av jordarter som industriell och byggnadsteknisk råvaruresurs och som jordbruks- och skogsbruksmark. Kornstorlekssammansättningen ger också viktig

(39 av 278 ord)

Jordarternas geotekniska egenskaper

Många geotekniska egenskaper som permeabilitet, kapillaritet, vattenhållande förmåga, kompressibilitet, skjuvhållfasthet och ras- och skredbenägenhet är direkt eller indirekt avhängiga av jordarternas kornstorleksinnehåll. De flesta egenskaperna har samband med jordarternas reaktion tillsammans med markvatten. Mineraljordarnas fasta partiklar bildar jordmassans skelett. Hålrummen (porerna) är fyllda av markvatten och av markluft. Kornstorlekssammansättningen avgör de individuella porernas storlek. Större hålrum, som i sten-, grus- och sandjordar, tillåter vatten att fritt röra sig i

(69 av 490 ord)

Medverkande

  • Lena Adrielsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Minerogena jordarter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordarter/minerogena-jordarter