Kosovo [kɔʹsɔvɔ], albanska Kosova, land på Balkanhalvön; 10 887 km2, 1,8 miljoner invånare (2020). År

(15 av 101 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Befolkning

2011 genomfördes den första folkräkningen sedan 1993. Invånarna var då cirka 20 procent färre än i tidigare använda uppskattningar och uppgick till cirka 1,8 miljoner. Därav bodde cirka 72 500

(30 av 207 ord)

Språk

I Kosovo är albanska och serbiska officiella språk. Serbiska används emellertid

(11 av 27 ord)

Utbildning

När Kosovo fram till 1989 var en autonom region inom den jugoslaviska delstaten Serbien var de allra flesta barn inskrivna i en primärskola och läskunnigheten var god bland kosovoalbaner och kosovoserber. Under 1990-talet, då autonomin hade upphört, försämrades förhållandena radikalt för kosovoalbanerna. Lärarna förföljdes, den albanskspråkiga lärarutbildningen stängdes och skolor förstördes. Inbördeskriget 1998–99 innebar ännu ett dråpslag för utbildningen. Sedan dess har Kosovo prioriterat rehabilitering av skolväsendet och en stor del av biståndet från internationella organisationer har använts till det.

(80 av 740 ord)

Sociala förhållanden

(1 av 1 ord)

Välfärd och fattigdom

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Sett till HDI-värde hade 2012

(12 av 84 ord)

Arbetsmarknad

År 2012 var arbetslösheten ca 45 procent, högre än i något annat land i Europa. Kosovo är där det land som har den yngsta befolkningen; hälften av alla invånare är yngre än 23 år. Antalet

(35 av 249 ord)

Socialförsäkringar

Det fattiga Kosovo har hittills haft mycket små möjligheter att bygga upp system för social välfärd. Samhällets skyddsnät räcker inte långt och

(22 av 153 ord)

Sjukvård

De etniska motsättningarna på 1990-talet och kriget 1998–99 var förödande för sjukvården i Kosovo. De kosovoalbanska läkarna försvann, den kosovoalbanska läkarutbildningen

(21 av 143 ord)

Diskriminering och etniska motsättningar

Kosovo har en ambitiös lagstiftning mot diskriminering, men det finns brister i tillämpningen, eftersom traditionella attityder dröjer kvar i samhället.

(20 av 138 ord)

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Enligt vallagen ska 30 procent av de 120 parlamentarikerna vara kvinnor och så var det också 2012. Hittills är dock bara ett par av ministrarna i regeringen kvinnor. År 2011 valdes en kvinna

(33 av 234 ord)

Brott och straff

En rad ambitiösa antivåldsprogram har utarbetats till skydd för kvinnor och barn, men fortfarande kan kulturellt stigma vara

(18 av 127 ord)

Ekonomi och näringsliv

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Detta trots att landet har gott om naturtillgångar, framför allt mineral men också bördig mark. Krig och etniska konflikter, främst under 1990-talet och åren närmast därefter, skadade allvarligt en redan dessförinnan svag ekonomi. Återhämtningen och övergången från Jugoslavientidens planekonomi till en marknadsekonomi har gått långsamt. Fortfarande har landets ekonomi inte nått upp till 1990 års nivå. Ett mycket stort problem är den extremt höga arbetslösheten.

Gruv- och metallindustri har länge varit basen för

(80 av 606 ord)

Jordbruk

Fortfarande bor 60 procent av Kosovos befolkning på landsbygden och mer än hälften av alla hushåll i landet lever av jordbruk. En stor del av dem driver huvudsakligen självhushåll och de räknas in i den informella ekonomin. Jordbrukets andel av landets näringsliv är därför svår att bedöma. Jordbruksprodukter svarar för mellan 15 och 18 procent av det totala exportvärdet; andelen beror främst på hur andra varugruppers produktion varierar mellan olika år.

Jordbruksmark utgör

(73 av 518 ord)

Skogsbruk

Drygt 40 procent av landet är täckt av skog. Därav är nio tiondelar lövskog, främst bok och ek. En tredjedel tillhör små privata skogsägare medan två tredjedelar ägs av staten. Kvaliteten på skog och skogsbruk

(35 av 244 ord)

Mineral

Gruv- och metallindustri är basen för landets ekonomi. Metaller och metallvaror svarade 2011 för 61 procent av hela exportvärdet, och inräknas också malmer samt kalksten och annan industrimineral var andelen 74 procent. Den hade då ökat under flera år till följd av dels ökad produktion, dels stigande världsmarknadspriser. Bly- och zinkkoncentrat är viktiga exportvaror och tillgångarna på bly, zink och silver bedöms vara mycket

(64 av 457 ord)

Energi

Energiförsörjningen tillgodoses till drygt 60 procent med brunkol och till 30 procent med importerad olja. Av återstoden utgörs det mesta av ved och en liten del av vattenenergi.

Kosovo har, näst efter Tyskland, Polen och Serbien, de största tillgångarna på brunkol i Europa. De finns i

(46 av 324 ord)

Industri och service

Det går bara att få en vag bild av de olika industribranschernas produktion och sysselsättning, och detsamma gäller för servicenäringarna. Många verksamheter finns inom den informella sektorn och saknas i officiell statistik. Totaluppgifterna blir därför uppskattningar.

De viktiga industribranscherna i början av 2010-talet är gruvindustri, produktion av byggmaterial och basmetaller samt livsmedels-, maskin-,

(53 av 378 ord)

Utrikeshandel

Sedan självständigheten 2008 har Kosovos utrikeshandel ökat kontinuerligt, men från en mycket låg nivå. Underskottet i handelsbalansen växer för varje år. År 2017 uppgick importvärdet till 3 223 miljoner US dollar medan exporten

(33 av 226 ord)

Transporter

Det mesta av Kosovos transportnät byggdes under 1960-talet. Bristande underhåll och kriget i slutet av 90-talet medförde att det var i dåligt skick när freden kom. Då började en återuppbyggnad av huvudvägar, järnvägar, broar

(34 av 239 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Den 17 februari 2008 utropade Kosovo ensidigt sin självständighet från Serbien. För bakgrund till relationerna med Serbien och självständighetsprocessen, se Historia. Kosovos självständighet har dock förbehåll. I slutet av 2010-talet hade 114 länder, däribland

(34 av 241 ord)

Politiska partier

Det finns ett stort antal politiska partier i Kosovo. De flesta är bildade kring en viss personlighet eller med anknytning till ett visst område snarare än kring en särskild ideologi.

Det har varit svårt för något parti att

(38 av 265 ord)

Politik

Vid parlamentsvalet 2010 fick Hashim Thaçi (född 1968) som ledare för det största partiet PDK fortsatt förtroende som premiärminister. Han bildade regering med AKR samt några småpartier som stöd. De viktigaste oppositionspartierna var LDK och AAK men också Vetëvendosje. Oenighet inom regering och parlament ledde till att nyval fick hållas i juni 2014. Åter blev PDK största parti och det såg ut som att Thaçi på nytt skulle kunna bli regeringschef.

Då tre oppositionspartier med LDK i spetsen gick samman och

(81 av 895 ord)

Serbien och Kosovo

Vid självständigheten 2008 upprättade EU en rättsmission, EULEX, som skulle hjälpa Kosovo att skapa ett fungerande rätts-, polis- och tullväsen. Meningen var att EULEX, vars mandat efter flera förlängningar löper fram till sommaren 2020, sedan 2018 dock med ett mer begränsat uppdrag, skulle ersätta det provisoriska styret UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) som upprättats av FN:s säkerhetsråd 1999 (resolution nummer 1244). Då Serbien och kosovoserberna inte accepterade EULEX, som saknar stöd i en FN-resolution, har ett nerbantat UNMIK fått

(80 av 582 ord)

Historia

Kosovo, som från Augustus tid tillhörde romerska riket, beboddes under antiken av illyriska stammar. Albanerna, som såg sig som ättlingar till illyrerna, trängdes på 500-talet undan från låglandet av invandrande slaver. Under släkten Nemanjić blev på 1200-talet Prizren huvudstad i ett serbiskt rike och Peć huvudort för den serbiske patriarken. Därför anlades i Kosovo under medeltiden många ortodoxa kyrkor och kloster, och till dessa hörde omfattande jordegendomar. Ekonomiskt hade Kosovo stor betydelse med sin produktion av ull, vin och silke.

(80 av 647 ord)

Kriget och självständighetsprocessen

Sedan OSSE-observatörerna dragits tillbaka och de diplomatiska ansträngningarna misslyckats inledde NATO i mars 1999 en serie bombanfall mot militära mål i Jugoslavien för att tvinga fram ett avtal. Samtidigt intensifierades det jugoslaviska våldet mot civilbefolkningen i Kosovo och hundratusentals kosovoalbaner tvingades fly, inom Kosovo eller till grannstaterna Albanien, nuvarande Nordmakedonien och Montenegro, samtidigt som över tiotusen människor dödades.

I juni gav dock Slobodan Milošević upp och den jugoslaviska krigsmakten drog sig tillbaka. Den ersattes

(74 av 526 ord)

Självständigheten

I februari 2008 lät därför Kosovo ensidigt utropa sin självständighet, i enlighet med ett löfte från den före detta gerillaledaren Hashim Thaçi sedan han och hans parti PDK kommit till makten efter parlamentsvalet i november 2007. Även om Kosovo snabbt erkändes av bland annat USA och flertalet EU-länder (däribland Sverige), ställde sig många länder, såsom Ryska federationen och Kina, utanför.

I slutet av 2010-talet hade 114 länder, däribland 23 av EU:s medlemmar, erkänt Kosovos självständighet. Kosovo har dock haft svårt

(80 av 1299 ord)

Medverkande

  • Kenneth Nyström
  • Solveig Mårtensson
  • Sven Gustavsson
  • Tommy Book
  • Ulla Nordlöf-Lagerkranz

Litteraturanvisning

The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned, utgiven av the Independent International Commission on Kosovo, (2000);
N. Malcolm, Kosovo: A Short History (1998);
Ö. Sturesjö, Kosovo – ett jugoslaviskt dilemma (1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kosovo. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosovo