naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas (jämför tyska Erdgas), blandning av huvudsakligen

(11 av 43 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bildning och förekomst

Naturgas betraktas som ett fossilt bränsle och förmodas i huvudsak vara av biogent (organiskt) ursprung. Den bildas vid nedbrytning och omvandling av organiskt material i vissa sedimentära bergarter, s.k. moderbergarter. Dessa är i regel finkorniga och har hög halt av organiskt material. Från moderbergarten har gas långsamt vandrat ut till porösare bergarter, till exempel sandstenar. Genom dessa vandrar (migrerar) gasen vidare, antingen tills

(63 av 443 ord)

Sammansättning

Sammansättningen av naturgas (rågas) varierar mellan olika förekomster. Det dominerande ämnet är metan, som är det lättaste

(17 av 116 ord)

Egenskaper

Den bearbetade naturgasen är färglös och saknar lukt. Innan den distribueras för energianvändning tillsätts därför ett luktämne för att eventuella läckage ska uppmärksammas. Den är

(25 av 172 ord)

Produktion och konsumtion

Naturgas har sedan andra världskrigets slut utvecklats till en allt viktigare energikälla. Under perioden 1970–2012 tredubblades såväl produktion som konsumtion. År 2012 stod naturgas för 33 procent av den totala energikonsumtionen i världen. Trots att utvinning av naturgas förekommer i ett stort antal länder

(44 av 311 ord)

Priset på naturgas

Priset på naturgas styrs framförallt av utbud och efterfrågan. Den europeiska och asiatiska naturgasmarknaden har varit oljeprisindexerade och därför haft

(20 av 137 ord)

Naturgas som politiskt maktmedel

Överföringen av naturgas genom pipelines har använts som politiskt påtryckningsmedel vid kriser och krig. Historiskt har värdet på naturgas gjort att handel med

(23 av 164 ord)

Användningsområden

Naturgas används i alla samhällssektorer och industribranscher. Förbränningen är lätt att reglera, och den utnyttjas därför i till exempel värmepannor. Reglerbarheten utnyttjas också i industriella processer, där även renheten har stor betydelse. Rökgaserna är fria från sot, svaveldioxid och

(39 av 273 ord)

Distribution

Merparten av all naturgas (67 procent 2015) transporteras i rörledningar, varvid gasen behåller sin gasform, och marknaden för LNG är stadigt ökande. Gasen kan också genom nedkylning kondenseras till vätska, LNG (liquefied natural gas), som transporteras i välisolerade behållare, såväl på järnväg och landsväg som till havs. De största

(49 av 350 ord)

Naturgasen i Europa

I Europa är användningen av naturgas jämfört med USA en ganska ung företeelse. Starten för en mycket expansiv utveckling kan dateras till mitten av 1960-talet. Då exploaterades det 1959 upptäckta stora Groningenfältet i norra Nederländerna, och från detta byggdes stora exportledningar till Tyskland, Belgien och Frankrike. Med Groningen i centrum har

(51 av 354 ord)

Naturgas i Sverige

I Sverige startade naturgasanvändningen 1985, då ett nyanlagt ledningsnät i sydvästra Skåne kopplades samman

(14 av 88 ord)

Miljöaspekter

Naturgasen har jämfört med de flesta andra bränslen goda miljöegenskaper. Den innehåller praktiskt taget inga föroreningar i form av till exempel svavel eller partiklar och ger därför inte upphov till svaveloxider eller

(32 av 226 ord)

Historik

På många håll i världen har sedan urminnes tider naturgas trängt upp ur marken. Det är belagt bl.a. från områdena söder om Kaspiska havet. Ofta har gasen antänts av naturliga fenomen

(31 av 219 ord)

Medverkande

  • Tobias Persson
  • Ulf Erlandsson
  • Ulf Norhammar
Källangivelse
Nationalencyklopedin, naturgas. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturgas