Serbien betraktas som ett övre medelinkomstland. Jordbruket spelar fortfarande en viktig roll i näringslivet och svarar de flesta år för 8–10 procent av BNP. Tjänstenäringarna har vuxit kraftigt under de senaste tio åren och deras BNP-andel uppskattades 2017 vara 49 procent. Landets ekonomi genomgick en ytterst besvärlig kris på 1990-talet och är fortfarande instabil, och näringslivet, särskilt industrin som svarar för 41 procent av BNP, är mycket sårbart vid kriser i omvärlden.

Näringslivet i slutet av 1900-talet. I den serbiska

(80 av 718 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Jordbruket har större betydelse i Serbien än i de flesta andra europeiska länder. År 2015 svarade jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske för 22 procent av sysselsättningen. Två tredjedelar av landets areal används för någon form av jordbruk.

Serbiskt jordbruk och serbisk livsmedelsindustri var framträdande redan i det forna Jugoslavien och producerade då för andra delar av det landet. Efter Jugoslaviens uppdelning blev Serbien en nettoexportör av spannmål, frukt och grönsaker och produkter därav, framför allt till grannländerna men även till

(80 av 593 ord)

Skogsbruk

Vid skogsinventeringen 2008 var drygt 29 procent av landet skogsmark och ytterligare 5 procent bevuxet med en blandad vegetation av buskar och träd. Drygt 90 procent av skogen utgjordes av lövskog, främst bok men även ek

(36 av 253 ord)

Mineral och gruvindustri

Gruvnäringen bidrar med drygt 1 procent till både BNP och sysselsättning. Brytning av brunkol svarade för merparten, medan utvinning och smältning av metaller hade liten betydelse. De hittills brytvärda förekomsterna har varit små och i verksamheterna har man varit tvungen att använda helt föråldrad teknik. Brist

(46 av 327 ord)

Energi

Råvarorna för den primära energiproduktionen utgjordes 2010 av brunkol (68 procent), olja (9 procent), naturgas (3 procent), vattenkraft (10 procent) och ved (10 procent). Brunkol utvinns inom landet, medan en stor och växande andel av råoljan och naturgasen importeras, huvudsakligen från Ryssland. Elektriciteten kom till 62 procent från kraftverk som eldades med brunkol och till 34 procent från vattenkraftverk. Även naturgas används för att generera elkraft.

Tre fjärdedelar av brunkolsproduktionen sker i dagbrott i Kolubarafältet 70

(76 av 541 ord)

Industri och service

Industrin svarar för drygt 26 procent av sysselsättningen. Industriproduktionen ökade under 00-talet med endast 1,5 procent per år och hade stora fluktuationer mellan olika år. Sektorns andel av BNP minskade då, samtidigt som servicenäringarnas betydelse växte.

Tillverkningsindustrin svarade 2014 för 16 procent av sysselsättningen. På olika sätt söker regeringen stimulera industriföretagandet: bolagsskatten är bland de lägsta i Europa och en rad lättnader har införts för utländska investerare. Korruption och tidsödande byråkrati är dock allvarliga problem för företagandet.

Av det tidigare Jugoslaviens

(81 av 809 ord)

Utrikeshandel

Sedan Jugoslavien upplösts hade det självständiga Serbien extremt svårt att bygga upp sin utrikeshandel. Inbördeskrig och EU- och FN-sanktioner under första hälften av 1990-talet och inte minst NATO-bombningarna 1999 innebar att handeln omorienterades och förändrades till sitt innehåll. Sanktionerna innebar att

(41 av 292 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/serbien/näringsliv-och-ekonomi