Sloveʹnien, stat i södra Europa; 20 251 km2, 2,1 miljoner invånare (2020). Slovenien, som

(14 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Norra Slovenien är huvudsakligen ett bergslandskap medan det i väster och söder utbreder sig kalkstensplatåer där vattnet eroderat berggrunden och bildat grottor och

(23 av 163 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Slovenien är till stor del ett bergland, i synnerhet i sin norra del med talrika utlöpare från Östalperna. Karawankernas långa kedja

(21 av 145 ord)

Klimat

Slovenien ligger i en övergångszon mellan det varma medelhavsklimatet och det svalare mellaneuropeiska klimatet. Somrarna är varma, vintrarna

(18 av 128 ord)

Växt- och djurliv

Nästan hälften av Sloveniens areal täcks av skog. På bergens lägre sluttningar dominerar ek-

(14 av 95 ord)

Naturskydd

Ca 13 % av Sloveniens landareal står under någon form av naturskydd.

(12 av 20 ord)

Befolkning

Slovenien har en befolkningstäthet av 104 invånare per km2. Den

(10 av 56 ord)

Språk

Officiellt språk är det sydslaviska språket slovenska, som är modersmål för

(11 av 58 ord)

Religion

En övervägande del av befolkningen tillhör romersk-katolska kyrkan (med ärkebiskopssäte i

(11 av 27 ord)

Utbildning

Utbildningen i Slovenien var tidigare starkt influerad av den i Österrike. Man fick tidigt allmän folkskola, först 6-årig och sedan 8-årig. Andelen elever som går vidare till sekundärskolan

(28 av 194 ord)

Sociala förhållanden

Slovenien var det tidigare Jugoslaviens i särklass rikaste delrepublik med en

(11 av 73 ord)

Näringsliv och ekonomi

Sloveniens ekonomi uppvisade under inledningen av 00-talet en stabil tillväxt. Efter 2009 har den dock påverkats negativt av ett snabbt ökande budgetunderskott. Vidare har den internationella finanskrisen fått drastiska följder för de nationella bankerna som under de goda åren ägnat sig

(41 av 288 ord)

Jordbruk

Jordbruket spelar en underordnad roll för landets ekonomi. Fortfarande dominerar de

(11 av 72 ord)

Skogsbruk

Slovenien var det tidigare Jugoslaviens skogrikaste delrepublik, och skogsbruket spelar en

(11 av 36 ord)

Råvarutillgångar och energitillförsel

Gruvindustrin är av liten betydelse i Slovenien. Brunkol bryts i Velenje i

(12 av 79 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin är den viktigaste sektorn inom den slovenska ekonomin. De ledande

(11 av 30 ord)

Utrikeshandel

Med undantag av 1992 har landet haft en negativ handelsbalans sedan

(11 av 38 ord)

Turism och gastronomi

Turismen har ökat markant sedan det jugoslaviska krigets slut, och Slovenien besöks numera årligen av drygt 1,5 miljoner turister. Dessa kommer främst från Italien Österrike

(25 av 172 ord)

Transporter

I likhet med majoriteten av de tidigare jugoslaviska delrepublikerna är Slovenien

(11 av 49 ord)

Massmedier

Fem dagliga tidningar, varav fyra i Ljubljana, utges med en sammanlagd upplaga av ca 390 000 ex. (1997). De största

(20 av 134 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Konstitutionen, som antogs 1991, slår fast att Slovenien är en demokratisk republik, som garanterar invånarna mänskliga och medborgerliga rättigheter. Regeringen har den verkställande makten och är ansvarig inför parlamentet. Premiärministern utses av

(32 av 228 ord)

Politik

Självständigheten gav upphov till en mängd nya politiska partier, ofta bildade kring en stark personlighet. Med tiden har partibilden stabiliserats, bland annat genom att partier gått samman. Många partier har rört sig mot mitten, de ideologiska skillnaderna är för det mesta inte så stora och i många viktiga frågor råder rätt stor enighet. De motsättningar som

(56 av 397 ord)

Rättsväsen

Efter Jugoslaviens sönderfall 1991 anpassas den i huvudsak kodifierade rättsordningen i

(11 av 29 ord)

Försvar

Försvaret, som sedan 2004 bygger på frivillighet, omfattar 6 650 man och är organiserat i en brigad, ett mindre stridsfartyg och åtta

(22 av 143 ord)

Litteratur

Ett isolerat slovenskt litteraturminnesmärke med religiöst innehåll är de s.k. Freisingmonumenten, tre handskrifter som daterats till slutet av 900-talet eller början av 1000-talet. Ett bredare litterärt uppsving fick slovenerna först med reformationen omkring mitten av 1500-talet. Ledande gestalt var Primož Trubar, som översatte Nya Testamentet (1555–82) och bland mycket annat också skrev psalmer. Hela Bibeln översattes av Jurij Dalmatin (1584). Enstaka slovenska skrifter gavs ut av den segrande motreformationen på 1600-talet. Den moderna slovenska litteraturen

(75 av 529 ord)

Drama och teater

I Slovenien var teatern länge till största delen tyskspråkig. Ett slovenskt

(11 av 74 ord)

Film

Först efter nationaliseringen av filmindustrin efter andra världskriget kom en regelbunden filmproduktion till stånd i Slovenien liksom i andra delstater i f.d. förbundsrepubliken Jugoslavien. Det 1947 grundade Triglav Films svarade under en följd av

(34 av 236 ord)

Konst

Den medeltida bildkonsten i Slovenien framträdde under 1100- och 1200-talen genom dekorativa element på kyrkorna längs Istriens kust. Skulpturen under 1200-talets andra hälft representeras av Gudaföderskan i Krakovo, Ljubljana och Solčava. Gotiken i Slovenien var djupt rotad och överlevde i de

(41 av 287 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Folkmusik

Folkmusiken i Slovenien är mycket varierad; den har ålderdomliga slaviska drag och är samtidigt besläktad med centraleuropeisk folkmusik (främst tysk, österrikisk-alpin och ungersk). Durtonarter är vanliga,

(26 av 179 ord)

Klassisk musik

Spår av katolsk, kyrklig musikodling finns från 400-talet. I avsaknad av rika hov och större kyrkliga institutioner sökte sig slovenska musiker länge utomlands, som Jacob Handl (Jacobus Gallus). Barockmusik i italiensk stil komponerades

(33 av 222 ord)

Populärmusik

Under 1950-talet uppstod en vital populärmusik över hela Jugoslavien, påverkad av nya

(12 av 81 ord)

Folkkultur

Folkkulturen i Slovenien har till stor del bestämts av landets geografiska läge, som – jämfört med övriga sydslaviska folkgrupper – inneburit

(21 av 145 ord)

Förhistoria

Både grottboplatser och öppna boplatser från äldre stenåldern (mellan- och senpaleolitikum) har undersökts,

(13 av 88 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Antiken

När romarna kom i kontakt med området under de två sista

(11 av 70 ord)

Medeltiden

Även under folkvandringstiden genomkorsades Slovenien av flera arméer och stammar, av vilka ingen ockuperade landet varaktigt. Sedan langobarderna brutit upp på

(21 av 145 ord)

Från 1500-tal till nutid

Med stöd av den lokala adeln genomfördes reformationen under 1500-talet, och Bibeln gavs 1584 ut på slovenska. Den hårda motreformationen under 1600-talet använde sig också av det slovenska språket, varför dess ställning stärktes. Adelns makt underminerades

(36 av 253 ord)

Det självständiga Slovenien

Sovjetsystemets kollaps 1989–90 ledde till en demokratiseringsvåg på alla områden i Slovenien, och som den första av de sex delrepublikerna tog Slovenien initiativ till att bryta sig ut ur Jugoslavien. En viktig anledning till detta var Serbiens försök, under sin nye president Slobodan Milošević, att ytterligare centralisera den politiska makten i Jugoslavien till Belgrad. Jämfört med övriga delrepubliker hade Slovenien en fördel genom sin relativt stora etniska homogenitet och industriella utveckling. En folkomröstning hölls i december 1990, och i juni

(80 av 573 ord)

Politisk turbulens

Parlamentet antog 2015 en lag om samkönade äktenskap, men det väckte starka protester bland konservativa politiker som med stöd av katolska kyrkan samlade in underskrifter med krav på en folkomröstning. Författningsdomstolen gav klartecken för att låta väljarna ta ställning i frågan och i december röstades förslaget ned.

I samband med den så kallade flyktingkrisen började människor på väg mot Nordeuropa anlända till Slovenien sedan Ungern stängt sina gränser. Slovenien

(69 av 485 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Hellner
 • Anders Jönsson
 • Bengt A. Lundberg
 • Dick Harrison
 • Enes Levic
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Johan Callmer
 • Johan Warell
 • Kenneth Nyström
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Mátyás Szabó
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Owe Ronström
 • Per Beskow
 • Ragnar Hall
 • Sanna Trygg
 • Sven Behrens
 • Sven Gustavsson
 • Tommy Book
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Örjan Wikander

Litteraturanvisning

Historia:
J. Benderly & E. Kraft (utgivare), Independent Slovenia: Origins, Movements, Prospects (1994);
James Gow & Cathie Carmichael, Slovenia and the Slovenes: A Small State and the New Europe (2000);
S. Mønnesland, Før Jugoslavia og etter (4:e upplagan 1999);
C. Rogel, The Slovenes and Yugoslavism 1890–1914 (1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Slovenien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/slovenien