Syʹrien, stat i Mellanöstern; 185 180 km2. Syrien gränsar i norr till Turkiet, i öster till Irak, i söder till Jordanien

(21 av 143 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Syrien består till stor del av sand och klippöken som genomdras av bergskedjor. Medelhavskusten består omväxlande av klipp- och sandstrand och mot Israel i väster ligger Golanberg. Kustområdet och

(29 av 205 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

En smal kustzon mellan Libanon och Turkiet, ca 140 km lång, har omväxlande sandstränder och klippkust, det senare mest i norr. Bergmassiv börjar omedelbart innanför kustzonen med Jabal

(28 av 199 ord)

Klimat

Kustområdet och de västra bergen har medelhavsklimat med torr, varm sommar och vinter

(13 av 89 ord)

Växtliv

Floran är på sina håll tämligen artrik, speciellt i bergstrakterna. I Eufrats floddal finns tamarisker,

(15 av 103 ord)

Djurliv

Faunan är anpassad till öknar och halvöknar. Det finns bara några få stora däggdjursarter kvar

(15 av 102 ord)

Naturskydd

Syrien har ingen lagstiftning för att naturskydda områden och därför heller

(11 av 28 ord)

Befolkning

Sedan 2011 pågår inbördeskrig i Syrien, och uppgifter om befolkningens storlek och sammansättning är mycket osäkra. Enligt FN:s beräkningar 2012 var Syriens folkmängd 21,9 miljoner, men sedan dess har många flytt landet.

(32 av 222 ord)

Språk

Officiellt språk, som talas av de flesta är högarabiska. I de

(11 av 56 ord)

Religion

Majoriteten av Syriens befolkning bekänner sig till sunnitisk islam medan en betydande

(12 av 85 ord)

Utbildning

All skolgång var före 1981 avgiftsfri men inte obligatorisk. Man har dock länge haft en hög andel av ålderskullarna i

(20 av 138 ord)

Sociala förhållanden

Syrien har under de senaste decennierna upplevt en relativt kraftig ekonomisk tillväxt. Arbetslösheten låg under 00-talet officiellt relativt konstant på omkring 10 procent, men en överdimensionerad offentlig sektor och långa värnpliktstider kamouflerar en

(33 av 225 ord)

Näringsliv

Under 2011 utvecklades de interna protesterna i landet till regelrätt inbördeskrig (se vidare syriska inbördeskriget). Som en följd av detta har landets

(22 av 152 ord)

Jordbruk

Topografi och klimatförhållanden har haft avgörande betydelse för jordbruket. Ett viktigt odlingsområde är den smala landremsan längs medelhavskusten mellan

(19 av 130 ord)

Naturresurser och energi

Syriens viktigaste råvaror är olja och gas, men fyndigheterna anses små. Utvinning av tung, svavelhaltig olja påbörjades

(17 av 116 ord)

Industri

Efter en snabb industrialisering under 1950-talet, främst inom textilproduktion, stagnerade Syriens industriproduktion

(12 av 83 ord)

Utrikeshandel

Syriens utrikeshandel uppvisade ett överskott från mitten av 1990-talet fram till mitten av 00-talet.

(14 av 94 ord)

Kommunikationer

Väg- och järnvägsnäten är relativt väl utbyggda, framför allt i det

(11 av 50 ord)

Massmedier

Syrien har ett tiotal dagstidningar med liten spridning (20 tidningsex. per 1 000 invånare,

(14 av 88 ord)

Statsskick och politik

Under al-Asadfamiljens styre har Syrien sedan 1970-talet utvecklats i alltmer auktoritär

(11 av 56 ord)

Statsskick

Enligt 1973 års författning är Syrien en socialistisk folkrepublik med den exekutiva makten hos presidenten, som måste

(17 av 118 ord)

Politik

President sedan 2000 är Bashar al-Asad, son till Hafiz al-Asad som regerade landet 1971–2000.

I valet 2007 hade Bashar al-Asad ingen motkandidat och valdes med 97,6 procent av de avgivna rösterna. Det officiella valdeltagandet var endast 56 procent men oppositionen uppskattade den faktiska siffran till 10 procent. Valet 2014 kunde, under pågående inbördeskrig, genomföras endast i regimkontrollerade delar av Syrien. Enligt det officiella valresultatet omvaldes al-Asad med 88,7 procent av rösterna.

Efter Bashar al-Asads makttillträde 2000 krävde

(77 av 515 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Syrien är i huvudsak kodifierad enligt franskt och egyptiskt

(11 av 39 ord)

Mänskliga rättigheter

Familjen al-Asads auktoritära styre (se Historia) utmanades våren 2011 av grupper av politiska motståndare som, inspirerade av den arabiska våren, påbörjade en revolt med krav på regimskifte.

Protesterna möttes med kraftigt våld från regimen, vilket förvärrade spänningarna till ett regelrätt inbördeskrig. Det redan undermåliga läget gällande mänskliga rättigheter i Syrien, där säkerhetstjänsten i praktiken stod utanför rättsystemet och där korruptionen

(60 av 425 ord)

Försvar

Försvaret, som (2006) omfattar 310 000 man, bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om 30 månader. Armén omfattar 200 000 man och är

(25 av 159 ord)

Litteratur

Efter tidiga försök till författande alltifrån slutet av 1800-talet blev den skönlitterära prosan först på

(15 av 102 ord)

Film

Syrisk filmproduktion daterar sig till stumfilmstiden. Rasheed Jalals ”The Innocent Suspect (1928) lär vara den första långfilmen, men det dröjde ända tills efter Syriens

(24 av 169 ord)

Konst och konsthantverk

Den äldsta islamiska konsten i Syrien utvecklades ur ett rikt främreorientaliskt, senantikt och bysantinskt arv i nära samband med utvecklingen i såväl Iran och Irak som Egypten. Den tidiga glastillverkningen av främst nyttoglas fortsatte de

(35 av 245 ord)

Musik

Damaskus och Aleppo var redan under tidig islamisk tid viktiga centra för arabisk konstmusik.

(14 av 98 ord)

Förhistoria

Från den mellersta acheuléenkulturen härrör ca 900 000 år gamla spår av tidigpaleolitiska jägare och samlare vid floden Nahr al-Asi (Orontes) och i

(23 av 157 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Tidig bronsålder: protosyrisk tid (ca 3000–2100 f.Kr.)

Den urbana kulturen var nu fast etablerad, och efter 2500 f.Kr.

(11 av 76 ord)

Mellersta bronsåldern: gammalsyrisk tid (2100–1600 f.Kr.)

Syrien var nu uppdelat i flera mäktiga stater, styrda av amoriter och i

(13 av 86 ord)

Sen bronsålder: mellansyriska perioden (ca 1600–1200 f.Kr.)

Efter hettiternas tillbakadragande bildade olika hurritiska stater riket Mitanni. Dess huvudstad har inte grävts ut, men en viktig kunskapskälla utgör Alalakh

(21 av 143 ord)

Tidig järnålder: nysyriska perioden (ca 1200–745 f.Kr.)

Under Tiglatpileser I expanderade assyrierna ca 1100 f.Kr. mot Medelhavet. Från denna tid hade araméerna blivit en

(17 av 111 ord)

Sen järnålder (ca 745–333 f.Kr.)

Assyriens kung Tiglatpileser III eftersträvade att fullständigt inkorporera Syrien, och araméerstaterna i norr

(13 av 90 ord)

Det hellenistiska Syrien (333–64 f.Kr.)

Sedan Alexander den store 333 f.Kr. erövrat Syrien blev området ett tvisteäpple mellan hans

(14 av 99 ord)

Syrien under Rom och Bysans (64 f.Kr.–636 e.Kr.)

Sedan Syrien 83 f.Kr. ockuperats av den armeniske kungen Tigranes gjordes det under namnet Syria till romersk provins av Pompejus 64 f.Kr.

(22 av 157 ord)

Syrien under umayyadisk, egyptisk och osmansk överhöghet

Under åren efter slaget vid Yarmuk 636 blev Syrien en del av det snabbt växande islamiska imperiet, och Damaskus blev 661 centrum i det umayyadiska kalifatet, som varade till 750. Största delen av befolkningen

(34 av 239 ord)

Syrien under franskt styre

Delningen bekräftades på en konferens i San Remo 1920, där Syrien tillföll Frankrike som mandat under Nationernas förbund och där även Libanon, som utökats på Syriens

(26 av 180 ord)

Syrien efter självständigheten

Syrien deltog i det arabiska angreppet på den nya staten Israel 1948 och har sedan dess stått i spetsen för kampen mot Israel och för ”Palestinas befrielse”. Efter kriget följde en lång period av instabilitet, kupper och kuppförsök. Syrien och Egypten bildade 1958 en union, Förenade Arabrepubliken, som dock redan 1961 upplöstes på grund av syriskt missnöje med Egyptens dominans. År 1963 kom Bathpartiet till makten och genomförde en rad nationaliseringar, och en

(73 av 518 ord)

Inbördeskrig och kaos

I början av 2011 utbröt folkliga protester mot president Bashar al-Asads regering, inspirerade av händelserna i Tunisien, Egypten och flera andra länder i arabvärlden under arabiska våren. Den syriska regeringen slog ned protesterna med våld men gjorde även en del symboliska eftergifter för att lugna demonstranterna. al-Asad avvisade dock mer djupgående reformer liksom ett regimskifte, vilket var ett krav som fördes fram av demonstranterna. Konflikten trappades snabbt upp.

Många väst- och arabländer stöttade oppositionen och i augusti 2011 krävde även USA, EU

(82 av 597 ord)

Medverkande

 • Anders Hammarlund
 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Arne Anderberg
 • Aron Lund
 • Astrid Ottosson
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karin Ådahl
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Olof Pedersén
 • Paavo Roos
 • Ragnar Hall
 • Sune Persson
 • Sven Behrens
 • Tomas Gerholm
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
D. Pipes, Greater Syria: The History of an Ambition (1990).
Förhistoria och historia:
Nikolaos van Dam, The Struggle for Power in Syria: Politics and Society Under Asad and the Ba’th Party (4:e upplagan 2011);
J.F. Devlin, Syria: Modern State in an Ancient Land (1983);
R.A. Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in Ba˙thist Syria (1990);
H. Klengel, Syria 3000 to 300 B.C. (1992);
H. Weiss (utgivare), Ebla to Damascus: Art and Archaeology of Ancient Syria (1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Syrien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/syrien