Vitryssland, Belarus, stat i östra Europa; 207 600 km2, 9,5 miljoner invånare (2018). Vitryssland gränsar

(14 av 105 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Vitryssland utgör en del av Östeuropeiska låglandet och är i stort sett flackt. Den vidsträckta centrala slätten är väldränerad och har bördig jordmån. Längre

(24 av 170 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Vitrysslands berggrund tillhör den ryska plattformen, där urberget täcks av ostörda lager av sedimentära bergarter avsatta under devon, krita och tertiär. Vitryssland utgör en del av Östeuropeiska låglandet och är i stort sett flackt.

(34 av 238 ord)

Klimat

Vitryssland har i likhet med hela det östeuropeiska låglandet ett kalltempererat fuktigt klimat. Närheten

(14 av 100 ord)

Växtliv

Vitryssland ligger söder om tajgabältet och ingår i den mellaneuropeiska lövskogsregionen.

(11 av 60 ord)

Djurliv

I nationalparken Belavezjskaja Pusjtja finns en god stam av visent. Här,

(11 av 68 ord)

Naturskydd

Vitryssland har (2012) fyra nationalparker, Braslavskije Ozera, Belavezjskaja Pusjtja, vilken hänger

(11 av 35 ord)

Befolkning

Vitryssland har en befolkningstäthet av 46 invånare per km2. Högst är tätheten på

(13 av 100 ord)

Språk

Officiellt språk är vitryska. Även ryska har en stark ställning. Andra

(11 av 17 ord)

Religion

Läget på gränsen mellan Europas ortodoxa och katolska delar har präglat

(11 av 72 ord)

Utbildning

Fram till självständigheten 1991 var ryska huvudspråk i skolorna. I strävan att stärka en nationell vitrysk kultur har myndigheterna sedan

(20 av 140 ord)

Sociala förhållanden

Efter självständigheten är klyftan mellan myndigheternas strävan att förbättra levnadsvillkoren och vad som är möjligt att uppnå alltjämt stor. Privatiseringen har gått långsamt; motståndet beror bl.a. på att myndigheterna vill dämpa de negativa

(33 av 231 ord)

Näringsliv och ekonomi

Det vitryska näringslivet var en av hörnstenarna i den sovjetiska ekonomin, och tydliga spår av sovjetperiodens centralplanering ger sig fortfarande till känna. Under sovjetperioden var Vitrysslands produktions- och inkomstnivåer per capita högre än det allunionella genomsnittet. Nominellt delades kontrollen av

(40 av 283 ord)

Jordbruk

Liksom i de flesta tidigare centralplanerade ekonomier spelar den primära sektorn en större roll i den vitryska ekonomin än vad som är brukligt i industrialiserade länder. Jordbruket, som ännu 1993 var

(31 av 217 ord)

Skogsbruk

Skogen är en av Vitrysslands största naturtillgångar. Omkring 34 procent av

(11 av 75 ord)

Råvarutillgångar

Vitryssland är fattigt på utvinningsbara råvaror. Det gäller även fossila bränslen, där landet till övervägande del är beroende av import. Små

(21 av 144 ord)

Energiförsörjning

Vitryssland är ett viktigt transitland för olja och gas från Ryska federationen till Västeuropa och har även en betydande oljeraffineringsindustri. Cirka 90 procent av landets energibehov täcks genom import av olja och gas, främst från

(35 av 250 ord)

Industri

Under sovjetperioden medförde den relativt höga industrialiseringsgraden, kombinerad med avsaknaden av viktiga råvarukällor, att Vitryssland var mycket beroende av övriga republiker inom Sovjetunionen. Merparten av industrin, bland annat viktiga branscher som maskintillverkning och elektronik, kontrollerades dessutom

(36 av 255 ord)

Utrikeshandel

Vitrysslands utrikeshandel sker till övervägande delen med Ryska federationen, Ukraina, EU-länder

(11 av 48 ord)

Turism

Effekterna i landets sydöstra del från Tjernobylolyckan samt anklagelser om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna har inneburit att turismen sedan mitten av 1980-talet minskat. Ändå är det

(27 av 186 ord)

Transporter

Den fysiska infrastrukturen i Vitryssland hör till de bästa inom det forna Sovjetunionen. Totalt

(14 av 98 ord)

Massmedier

De första tidningarna på vitryska, Polesskij listok och Nasja chata, utkom underjordiskt 1872–76, inspirerade av den ryska narodnikrörelsen. Dziannitsa grundades i

(21 av 150 ord)

Statsskick och politik

Vitryssland förklarade sig självständigt 25 augusti 1991. Fram till 1994 styrdes landet av det parlament, Högsta sovjet, som valts 1990 medan Vitryssland ännu var en del av Sovjetunionen. Aljaksandr Lukasjenka skapade sig då på kort tid en profil genom att leda en antikorruptionskommission i parlamentet och anklaga ett 70-tal framstående personer, bl.a. den förste statschefen, Högsta Sovjets ordförande Stanislav Sjusjkevitj (denne

(61 av 433 ord)

Rättsväsen

Efter Sovjetunionens sönderfall fick Vitryssland möjlighet att självständigt utforma sin rätt

(11 av 43 ord)

Mänskliga rättigheter

Vitryssland är den forna sovjetrepublik som har behållit de närmaste banden till Ryssland. President Aljaksandr Lukasjenkas politik har kommit att isolera landet från Västeuropa på flera plan och regimen anses vara den mest repressiva i Europa i modern tid. Förbindelserna med EU är

(43 av 301 ord)

Försvar

Försvaret bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om 9–12 månader och uppgår (2007) efter

(16 av 114 ord)

Litteratur

Litteraturen på vitryskt område utvecklades ur den gemensamma östslaviska ordkonsten i Kievstaten. I storfurstendömet Litauen blev sedermera vitryska statsspråk: lagar, krönikor och diplomatiska handlingar avfattades därför på en tidig form av vitryska. Georgij Frantisjek Skaryna (född ca 1490, död 1541

(40 av 282 ord)

Film

I början av 1920-talet startades en vitrysk studio för filmproduktion baserad i

(12 av 79 ord)

Musik

Folkmusiken i Vitryssland är besläktad med rysk, ukrainsk och litauisk folkmusik och är huvudsakligen diatonisk, byggd på dur- och mollskalor. Ett äldre skikt, knutet till rituella sammanhang, har formelartade melodier och litet omfång. Nyare melodier har större omfång och lyriska texter.

Vanliga instrument är tsymbaly (hackbräde), dragspel, fiol, flöjter och buben (trumma), ofta spelade tillsammans i ensemble, troista

(58 av 414 ord)

Folkkultur

De vitryska byarna har i förhållande till storryssarnas och ukrainarnas varit tämligen små och inte lika slutna. De

(18 av 128 ord)

Förhistoria

De äldsta fynden härrör från mellanpaleolitikum (ca 300 000–40 000 år sedan). Landets sydvästra utkant nåddes av den neolitiska linjebandkeramikkulturen och senare av tripoljekulturen (4000–2800 f.Kr.). De centrala och norra delarna

(29 av 202 ord)

Historia

En av flera förklaringar till namnet Vitryssland, vitryska Belarus, är att förleden precis som ordet ”balt” går tillbaka på det östslaviska ordet för kärr eller sumpmark, baloto. Denna förklaring visar på Vitrysslands långvariga position mellan å ena sidan det baltiska och polska östersjöområdet, å andra sidan det östligare slaviska territorium som från senmedeltiden allt starkare dominerats av Moskva och senare Sankt Petersburg. Gränsområdets vitryssar har genom tiderna lytt under flera olika herrar och har haft påtagliga svårigheter att upprätta en

(80 av 865 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Arne Anderberg
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Callmer
 • Johan Warell
 • Karina Vamling
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Erik Blomqvist
 • Lars Åhlander
 • Lena Jonson
 • Malcolm Dixelius
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Owe Ronström
 • Per Söderberg
 • Sven Behrens
 • Torgny Hinnemo
 • Torsten Kälvemark
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Örjan Sjöberg

Litteraturanvisning

Utbildning:
B. Törnquist-Plewa, Språk och identitet i Vitryssland (1997).
Historia:
I. Lubachko, Belorussia under Soviet Rule 1917–1957 (1972);
Per Anders Rudling, The Rise and Fall of Belarusian Nationalism 1906–1931 (2014);
N. Vakar, Belorussia: The Making of a Nation (1956);
J. Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History (1993).
Statsskick & Politik :
Margarita M. Balmaceda, Independent Belarus: Domestic Determinants, Regional Dynamics, and Implications for the West (2003);
A. Wilson, The Last European Dictatorship (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vitryssland. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vitryssland