Zimbabwe [svenskt uttal simbaʹbvə], stat i södra Östafrika; 391 000 km2, 14,9 miljoner invånare (2020). Zimbabwe

(16 av 108 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Zimbabwe är ett höglänt och bergigt land, särskilt i de mellersta delarna. En markant höjdrygg, Highveld, går genom landet i nordöst–sydvästlig riktning. På båda sidor om denna utbreder

(28 av 198 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Zimbabwe är ett höglänt och bergigt land, särskilt i de mellersta delarna, och visar en tydlig symmetri i uppbyggnaden. En markant höjdrygg, Highveld, går genom landet i nordöst–sydvästlig

(28 av 197 ord)

Klimat

Höjdförhållandena i Zimbabwe medverkar till att klimatet blir subtropiskt och solrikt

(11 av 77 ord)

Växtliv

Vegetationen utgörs huvudsakligen av torra skogar, men små områden med bergsregnskog förekommer också.

(13 av 86 ord)

Djurliv

Faunan är mycket rik med många savann- och skogslevande arter. Det finns ca 270 arter däggdjur, ca 530 arter häckande fåglar, drygt

(22 av 155 ord)

Naturskydd

År 2010 hade Zimbabwe elva nationalparker, varav Hwange längst i väster

(11 av 34 ord)

Befolkning

Zimbabwe har en befolkningstäthet av 38 invånare per km2 (2020), men beroende på den koloniala jordfördelningslagstiftningen är befolkningen mycket ojämnt fördelad. Stora delar av de mer höglänta områdena i de mellersta delarna av landet reserverades för europeiskt ägda storjordbruk och är därför fortfarande ganska glest befolkade. De mer perifera, och mindre bördiga, områdena som avsattes för afrikansk bosättning uppvisar däremot relativt höga befolkningskoncentrationer. I de senare områdena har det ökade trycket genom en hög befolkningstillväxt lett till ökade försörjningsproblem

(79 av 563 ord)

Språk

Engelska är officiellt språk och dominerar inom förvaltning och massmedier, men

(11 av 44 ord)

Religion

I dag uppskattas drygt 80 % av befolkningen vara kristna, och fler än hälften (46 %) av dessa hör till en oberoende kyrka som kan beteckna sig som pentakostal, karismatisk, nykarismatisk, apostolisk eller som en sionistkyrka. Andelen av befolkningen som är protestanter, t.ex. baptister, metodister, lutheraner, presbyterianer och kongregationalister, uppgår till drygt 20 %. Dessa samfund började verka i landet

(60 av 404 ord)

Utbildning

Tack vare regeringens satsningar på utbildningen under 1980-talet har Zimbabwe i dag ett av södra Afrikas bästa utbildningssystem; ca 92 % av den vuxna befolkningen (över 15

(27 av 181 ord)

Sociala förhållanden

När Zimbabwe blev självständigt hade det en relativt välfungerande ekonomi. Paradoxalt nog hade bojkotten mot det dåvarande Rhodesia tvingat landet att bygga upp egen industri och höja utbildningsnivån hos de svarta. De vita farmerna gav exportintäkter från

(37 av 262 ord)

Näringsliv

Åren närmast efter landets självständighet (1980) karakteriserades av mycket snabb ekonomisk tillväxt. Detta förklaras till stor del av att de sanktioner som riktats mot landet under inbördeskriget lyftes och att den på grund därav snabbt ökande utrikeshandeln medförde en stark stimulans av ekonomin. Tillväxten var dock

(46 av 327 ord)

Jordbruk

Zimbabwe har en utbyggd och varierad jordbrukssektor. Av den totala arbetskraften får 2/3 sin utkomst från jordbruk. Det mest anmärkningsvärda med landets jordbrukssektor är de stora skillnaderna mellan det kommersiella jordbruket och det

(33 av 230 ord)

Skogsbruk

Den ojämna befolkningsfördelningen i landet skapar hårt tryck på tillgängliga resurser

(11 av 55 ord)

Mineral

Zimbabwe är rikt på mineral, och gruvindustrin har under lång tid utgjort en viktig del av landets ekonomi. Sedan slutet av

(21 av 145 ord)

Industri

Zimbabwes industrisektor är i jämförelse med många andra afrikanska länders relativt väl utbyggd och svarar för ett brett

(18 av 126 ord)

Utrikeshandel

Sett ur afrikanskt perspektiv uppvisar landet en ovanligt varierad exportsektor där

(11 av 64 ord)

Kommunikationer

I jämförelse med många andra afrikanska länder har landet ett relativt väl utbyggt transportsystem. 2009

(15 av 105 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Zimbabwe är förhållandevis liten (18 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns två större dagstidningar,

(18 av 118 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Sedan självständigheten 1980 är Zimbabwe enligt författningen en demokratisk, parlamentarisk republik. Landet har dock sedan dess styrts av ZANU-PF och fungerat som en enpartistat

(24 av 159 ord)

Ny grundlag reglerar omval av president

Ett förslag till ny författning godkändes i en folkomröstning 2013. Presidenten, som åter blev regeringschef samt överbefälhavare, utses

(18 av 127 ord)

Politik

ZANU (Zimbabwe African National Union) och dess ledare Robert Mugabe har under självständigheten dominerat landets politiska scen och båda segrade stort i de senaste

(24 av 167 ord)

Valfusk och lågt valdeltagande

Inget av de val som har hållits under 2000-talet har kunnat beskrivas som fritt och rättvist. Regimen har systematiskt missbrukat sin ställning och har använt fusk, våld och hot om våld för att påverka

(34 av 236 ord)

Afrikanisering av tidigare vita företag

Zimbabwes inrikespolitik har under 2000-talet till stor del dominerats av jordfrågan, det vill säga överförandet av jord från vita farmare med stora landarealer till svarta tidigare jordlösa småbrukare. Frustrerade

(29 av 207 ord)

Maktkamp föranledde Mugabes avgång

Under 10-talet präglades den inrikespolitiska situationen av spekulationer om vem som skulle efterträda den åldrige Robert Mugabe. Maktkampen inom regeringspartiet var tidvis hätsk och 2014 avskedades vicepresidenten Joice Mujuru (född 1955), som dittills setts som en möjlig arvtagare, och året efter

(41 av 287 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Zimbabwe bygger i huvudsak på romersk rätt som den

(11 av 41 ord)

Mänskliga rättigheter

Sedan självständigheten 1980 har Zimbabwe kontrollerats av Robert Mugabes auktoritära regim. Med hjälp av säkerhetsstyrkorna kontrolleras och manipuleras den politiska processen i landet, vilket effektivt motverkar medborgarnas rätt att välja sin regering.

Oppositionsmedlemmar

(33 av 232 ord)

Försvar

Försvaret har sedan 1996 minskat med ca 10 000 man och omfattar ca 29 000 man

(16 av 95 ord)

Litteratur

På ndebele- och shonaspråken finns olika former av muntlig litteratur. Kristna missionärer bidrog till att utveckla ett skriftspråk. Den första romanen på shona är Solomon Mutswairos ”Feso” (1956).

(28 av 198 ord)

Arkitektur

År 1890 grundades Fort Salisbury (nuvarande Harare). Marken delades upp i ett rektangulärt rutnät med 2 500

(17 av 111 ord)

Musik

Zimbabwes musik är i första hand shonafolkets musik. Trum- och dansensembler är viktiga inslag i dess musikliv, och flera typer av trummor är vanliga. Trumspel och dans hör så nära samman att ett och samma begrepp, ngoma, används för båda aktiviteterna. Annars är shona mest kända för sin polyfona sång och sitt mbira-spel. Mbira är en lamellofon som

(58 av 415 ord)

Förhistoria

Zimbabwe har ett mycket rikt arkeologiskt material. Från området kring Victoriafallen finns dels fynd som troligen skall räknas till den tidigpaleolitiska oldowankulturen, dels yngre fynd av acheuléentyp som är mellan 1 miljon och

(33 av 222 ord)

Historia

Statsbildningarna med centrum framför allt i Stora Zimbabwe (se avsnittet Förhistoria) efterträddes under 1400-talet av två stater: i väster Butua, vars härskare bar namnet Torwa, i norr Mutapa, som portugiserna kallade Monomotapa, efter härskaren, och beskrev som ett sagolikt guldrike. Riket hade från 1500 livliga handelsförbindelser med portugiserna i Moçambique, vilka alltmer kom att dominera Mutapa. Men vid slutet av 1600-talet tog klanen Changamire och dess bundsförvanter, Rozwi, ledningen i riket och besegrade portugiserna. De erövrade också torwariket i sydväst.

(80 av 597 ord)

Det självständiga Zimbabwe

Självständighetsförhandlingarna hölls i Lancaster House i London hösten 1979. De första allmänna valen hölls i februari 1980. Grundlagen garanterade de vita 20 parlamentsplatser under en tioårsperiod. Av de svartas 80 fick ZANU-PF 57 och ZAPU (under valbeteckningen Patriotic Front) 20 platser. I april 1980 blev Zimbabwe självständigt med Robert Mugabe som premiärminister för en samlingsregering. År 1987 tog Mugabe över även presidentämbetet genom grundlagsändringar som avsevärt stärkte presidentens makt.

Över hälften av de vita i Zimbabwe emigrerade 1975–85. Många hade höga

(81 av 641 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Britta Olinder
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
G. Child, ”Managing Wildlife Successfully in Zimbabwe”, Oryx 1995;
M.P.S. Irwin, The Birds of Zimbabwe (1981);
J. Marais, A Complete Guide to the Snakes of Southern Africa (1993);
Ian Sinclair m.fl., Illustrated Guide to the Birds of Southern Africa (1993).
Befolkning och etnografi:
A. Jacobson-Widding, Chapungu: The Bird That Never Drops a Feather: Male and Female Identities in an African Society (2000);
Statsskick och politik:
D. Durevall, K. Mlambo, Zimbabwe: Inflation and Stabilization Policies in Zimbabwe (1995);
Jonathan N. Moyo, Voting for Democracy: A Study of Electoral Politics in Zimbabwe (1992).
Musik:
P.F. Berliner, The Soul of Mbira: Music and Traditions of the Shona People of Zimbabwe (1979).
Historia:
P. Barclay, Years of Hope and Despair (2010);
D. Beach, The Shona and their Neighbours (1994);
D. Lan, Guns and Rain: Guerillas & Spirit Mediums in Zimbabwe (1985);
D.A. Mungazi, Colonial Policy and Conflict in Zimbabwe: A Study of Cultures in Collision, 1890–1979 (1992);
C. Nyangoni & G. Nyandoro (utgivare), Zimbabwe Independence Movements (1979);
C. van Onselen, Chibaro: African Mine Labour in Southern Rhodesia 1900–1933 (1976);
S. Sandberg & T. Edenborg (utgivare), Zimbabwe: Mellan svart och vitt (1990);
I. Staunton, Mothers of the Revolution (1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Zimbabwe. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/zimbabwe