Brasilien, stat i Sydamerika; 8,6 miljoner km2, 204 miljoner invånare (2023). Brasilien omfattar

(13 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Brasiliens huvuddelar är Amazonbäckenet och Brasilianska höglandet. Amazonområdet är landets största sammanhängande lågland och täcks av en tropisk regnskog. Brasilianska höglandet är en

(23 av 158 ord)

Administrativ indelning

Brasilien är en federal republik som består av 26 delstater samt

(11 av 33 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Den största av Brasiliens landformsregioner är Brasilianska höglandet. Det upptar nära 2/3 av ytan och rymmer i sig flera olika terrängtyper: en platå på 300–900 m ö.h. som utjämnats i paleozoisk tid och sedan höjts, ett kull-landskap och ett dal-landskap med djupt inskurna dalar i en gång mäktiga bergskedjor. Även om inget av bergen nu når upp till 3 000 m ö.h. är reliefen ofta extrem, t.ex. Mantiqueirabergen med Agulhas Negrastoppen (2 787 m ö.h.), Bandeirabergen (2 890

(78 av 509 ord)

Klimat

Brasilien har i större delen ett fuktigt tropiskt eller subtropiskt klimat. Ett undantag härifrån utgör den nordöstligaste delen av landet, som har ett övervägande torrt klimat, med endast 375–750 mm nederbörd per

(32 av 227 ord)

Växt- och djurliv

Brasilien är indelat in 5 ekologiska regioner – Atlantskogen utmed sydöstkusten, Cerrado i centrala Brasilien, Pantanal i sydvästra delen, Amazonas kring Amazonfloden och Caatinga i nordöstra Brasilien.

I sydligaste delen av landet finns en del av Pampas, men eftersom huvudutbredningen ligger i Argentina beskrivs Pampas växt- och djurvärld där.

Atlantskogen

Utmed Brasiliens sydöstkust, från Rio Grande de Norte i norr till Rio Grande do Sul i söder, ligger Atlantskogen, ett av jordens artrikaste naturområden. Regionen består av en 50–100 km

(80 av 1456 ord)

Befolkning

Befolkningstätheten i Brasilien är 25 invånare per km2. Den demografiska utvecklingen har varit densamma som i övriga Latinamerika: höga och långsamt sjunkande födelsetal, relativt snabbt sjunkande dödstal, vilket ger en sjunkande naturlig befolkningstillväxt. Drygt 85 procent av befolkningen bor i städer. En

(42 av 304 ord)

Språk

Officiellt språk och modersmål för mer än 99 % av befolkningen är

(12 av 35 ord)

Religion

Kolonialtidens portugisiska kyrka blev på 1500-talet medansvarig till urbefolkningens lidande. Som motåtgärd byggde jesuiterna, fram till fördrivningen 1759, kollektiva byar, reducciones. Genom slavimporten till Brasilien kom afrikanska religioner, som inkluderar tro på en förfadergud, kosmisk enhet, schamanism och totemkult. Kolonialkyrkan legitimerade tvångskristnandet av slavar,

(44 av 314 ord)

Utbildning

Skolsystemet i Brasilien är präglat av motsägelsefyllda förhållanden. Vad gäller de offentliga skolorna är skillnader i undervisningens kvalitet och i ekonomiska förutsättningar stora mellan regioner och till och med mellan stadsdelar, och härtill kommer de dyra privatskolorna. Liknande skillnader gäller också för universiteten.

(43 av 302 ord)

Sociala förhållanden

Inkomstfördelningen i Brasilien hör till de mest ojämlika i världen, och landet präglas av djupa sociala klyftor. De fattigaste regionerna återfinns i de nordöstra delarna av landet, medan de sydöstra, dit industrin är koncentrerad, har en relativt sett högre levnadsstandard. Migrationen från landsbygden har givit upphov till slumområden, favelas, kring storstäderna som brottas med stora problem i form av organiserad kriminalitet

(61 av 434 ord)

Näringsliv

Fram till 1990 kännetecknades Brasiliens ekonomi av en starkt statsstimulerad utveckling, och landet kallades ibland för världens största kapitalistiska planekonomi. Denna statsledda kapitalism tog sig främst uttryck i kraftiga investeringar i infrastruktur (vägar, kraftverk) och tung basindustri, medan

(38 av 267 ord)

Jordbruk

Brasilien är en av världens största jordbruksnationer. Sysselsättningens andel har sjunkit snabbt under senare decennier, men utvecklingsgraden varierar kraftigt inom landet. Den odlade jorden utgör 6 procent av landytan och återfinns främst längst kusten och utmed Amazonflodens nedre lopp. Brasilien

(40 av 281 ord)

Skogsbruk

Omkring hälften av Brasiliens yta är skogklädd. Skogsröjning har gamla anor i Brasilien. Fram till 1700 hade det smala skogsbältet

(20 av 142 ord)

Fiske

Fisket är en av de mest underutvecklade näringsgrenarna i Brasilien. Fisk är visserligen den viktigaste

(15 av 105 ord)

Mineral

Brasilien är mycket rikt på mineral. Stora avstånd och höga transportkostnader har emellertid verkat hämmande på utvinningen av dessa resurser. Visserligen står gruvsektorn för bara 2 procent av BNP, men

(30 av 203 ord)

Energi

Energibehoven i Brasilien tillgodoses till mer än 90 procent av vattenenergi, till 4 procent av olja, till 2 procent av kol och till 1 procent av kärnkraft. Råoljereserverna beräknas till mer än 12 miljarder fat. Bara

(36 av 223 ord)

Industri

Brasilien är den viktigaste industrinationen i Sydamerika. Tillverkningsindustrin svarar för drygt 20 procent av BNP

(15 av 103 ord)

Utrikeshandel

Brasiliens tidigare stora handelsöverskott byttes under 1990-talet i underskott, främst beroende på importliberalisering och

(14 av 100 ord)

Turism och gastronomi

Turismen har ökat från 1,6 miljoner ankommande turister 1993 till 6,6 miljoner 2016, och utlandsturismen ger landet årligen drygt 5 miljarder US dollar i inkomster. Turisterna kommer främst från övriga Latinamerika, USA, Tyskland och Italien. Brasiliens storlek och variationen i klimat, landskap och kulturtraditioner gör att landet uppvisar en stor mängd olika turistmål.

Ett besök i Brasilien börjar oftast i Rio de Janeiro. Arkitektoniskt är stadens centrum sevärt med barockkyrkor och palats, men än intressantare är stadens enastående läge: utsikten

(80 av 655 ord)

Kommunikationer

Stora avstånd och besvärliga transportförhållanden, till exempel i det glest befolkade Amazonas, har utgjort hinder i Brasiliens ekonomiska utveckling. Järnvägsnätet (totalt 28 900

(23 av 151 ord)

Massmedier

Brasiliens medielandskap kännetecknas av en stor ägarkoncentration. En handfull koncerner dominerar och flera har verksamheter

(15 av 102 ord)

TV och radio

TV är det dominerande mediet i Brasilien, även om internet börjar bli större i vissa grupper, framför allt i storstäderna och bland de yngre. Det

(25 av 176 ord)

Internet och mobiltelefoni

Internetanvändningen har formligen exploderat sedan mitten av 2000-talet, i takt med ökat välstånd, och 2020 hade mer än hälften av befolkningen tillgång till

(23 av 160 ord)

Dagspress och magasin

Tidningsläsningen är förhållandevis låg, men dagspressen som helhet har inte genomgått samma kris som i Europa och USA, främst beroende på ökat välstånd och ökad läskunnighet. Däremot har de mer seriösa morgontidningarna minskat i upplaga, främst

(36 av 253 ord)

Statsskick och politik

Efter det 21 år långa militärstyret (1964–85) har Brasilien successivt demokratiserats

(11 av 31 ord)

Statsskick

Brasilien är en federativ stat bestående av 26 delstater och ett speciellt förbundsdistrikt för huvudstaden Brasília. Delstaterna har en hög grad av självständighet och är i princip kopior av den federala nivån med egna författningar, domstolar och betydande befogenheter i olika avseenden.

Den politiska makten fördelas mellan de verkställande, lagstiftande och dömande

(52 av 365 ord)

Partiväsen

Av tradition har regionala ekonomiska intressen och militären varit starkare än de politiska partierna och det är vanligt att politiker hoppar mellan partier eller bildar nya partigrupperingar. Fram till 1979 existerade bara två partier, regeringspartiet och den tolererade oppositionens parti.

(40 av 277 ord)

Politik

Lula da Silva ställde 2002 upp i ett presidentval för fjärde gången. För varje valrörelse blev han alltmer känd i landet samtidigt som hans budskap rörde sig mot mitten. Den tidigare metallarbetaren segrade när han i den andra valomgången fick 61 procent av rösterna. Arbetarpartiet, som Lula representerar, blev störst i deputeradekammaren, och Lula kunde bilda en instabil koalition med flera mitten- och vänsterpartier.

Trots korruptionsskandaler som ledde till åtal mot flera kongressledamöter och ministrar omvaldes Lula da Silva 2006 överlägset till

(82 av 660 ord)

Rättsväsen

Varje delstat har en egen domstolsorganisation, vartill kommer bl.a. den federala

(11 av 74 ord)

Mänskliga rättigheter

Brasiliens dryga tjugo år av militärdiktatur upphörde 1985 (se Historia) och landet har sedan dess tagit flera steg mot att utrota fattigdomen i landet och utöka de medborgerliga och politiska rättigheterna. Inom de sociala och ekonomiska områdena har framsteg gjorts och miljoner människor har

(44 av 308 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om tolv månader, omfattar ca 300 000 man med 225 000 man i omedelbar reserv. Försvaret kan betraktas som ett

(30 av 196 ord)

Litteratur

Under den första perioden, från 1500-talet till 1700-talets början, bestod den brasilianska litteraturen av beskrivningar av det nya och okända landet, skrivna av krönikörer, och därefter av verk i vilka denna jungfruliga verklighet omskapades till visioner, myter och ett gryende nationellt medvetande. Dessutom skrevs religiösa dikter och skådespel, s.k. autos, av bl.a. José de Anchieta, som en del av missionsarbetet bland ursprungsbefolkningen. Barocken inom den europeiska litteraturen fick sin lokala variant i Brasilien under 1600-talet med två betydande företrädare: Antônio

(80 av 872 ord)

Drama och teater

Teatern i Brasilien har gamla, religiösa anor: jesuiterna använde den för att sprida den katolska läran. Det var dock först efter frigörelsen 1822 som det uppstod

(26 av 182 ord)

Film

De första filmerna spelades in och förevisades av Vittori di Maio 1 maj 1897 på Teatro Casino-Fluminense i Petrópolis, en semesterort nära Rio de Janeiro. Redan 1894 kom dock Edisons Kinetoscope, följd två år senare av Lumières Cinématographe, till Brasiliens metropoler. Samma år som di Maios inspelning öppnande de första fasta biograferna.

Italienska brödraparet och fotograferna Afonso och Paschoal Segreto spelade 1898–1910 in en rad nyhetsfilmer och dokumentärer, och landsmannen Francisco Marzullo (1883–1933) regisserade det

(75 av 531 ord)

Konst

I det nuvarande Brasilien utvecklades under förkolonial tid inga högkulturer i likhet med dem i Anderna och Centralamerika. De gamla urfolkskulturerna uppvisar dock ett högtstående hantverk; det finns exempel på dekorativ keramik, elegant flätade korgar, fantasifulla dansmasker och abstrakt måleri på djurhudar. Denna tradition påverkade knappast den tidiga koloniala konsten. Den förde i stället med sig idéer, stilideal och uttrycksmedel från Europa.

Under hela 1800-talet var den brasilianska konsten fortfarande beroende av förebilder från Europa. En konstakademi instiftades tidigt under

(80 av 601 ord)

Arkitektur

Genom Brasiliens roll som portugisisk koloni och senare genom invandring och inflytande från Europa och Amerika har landet fått ett rikt utbud av olika bebyggelsemönster och byggnadsstilar.

Under kolonialtiden dominerades byggnadskonsten i Brasilien av portugisisk barock- och rokokoarkitektur. Byggnadsverksamheten hade då sitt centrum i São Salvador de Bahia och i städerna i Minas Gerais. Kring 1700-talets mitt inföll höjdpunkten i den

(61 av 435 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Under kolonialtiden kretsade musiklivet i Bahia (nuvarande Salvador), Pernambuco (nuvarande Recife), Rio de Janeiro och São Paulo i första hand kring kyrkorna. Afrobrasilianare och svarta var framstående musiker under den intressanta epok i Minas Gerais

(35 av 236 ord)

Folk- och populärmusik

Folk- och populärmusiken har uppstått ur blandningen av europeiska och afrikanska stilar. Själva blandningen är en viktig del av den nationella självbilden, samtidigt som Brasilien är kulturellt segregerat både socialt och geografiskt. Den kanske tydligaste afrikanska musiken finns i den kultiska candomblétraditionen i Bahia, med rötter i yorubakulturen i nuvarande Nigeria. Typiska afrobrasilianska stilar är côco, dramadansen congada och stridsdansen capoeira. Samba de roda och ciranda är ringdanser. Mer urbana former med rötter i folkmusiken är till exempel maxixe och

(80 av 646 ord)

Förhistoria

Spår av paleoamerikaner samlare har tillsammans med ben av jättesengångare hittats i Rio Grande do Sul i sydvästra Brasilien och daterats till cirka

(23 av 159 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Kolonialtiden

Brasilien upptäcktes 1500 av en portugisisk flotta som var på väg mot Indien under ledning av Pedro Álvares Cabral. Då kunde man konstatera att Sydamerikas östra spets låg inom den del av världen som fördraget mellan Spanien och Portugal 1494 hade reserverat för Portugal. Nuvarande Brasiliens kustland var då främst befolkat av spridda tupítalande stammar.

(55 av 392 ord)

Självständigheten och kejsardömet

Brasiliens väg till självständigheten var unik i Amerika, och till stor del förklarar denna både att landet förblev enat och att det blev ett kejsardöme. När Napoleon 1807 invaderade Portugal lämnade hela hovet (drygt 10 000 personer) landet och kunde tack vare den brittiska flottan nå Brasilien. Härigenom fick den annars administrativt och politiskt föga utvecklade kolonin alla de institutioner som en oberoende stat behövde. På några år trefaldigades

(69 av 476 ord)

Republiken och Vargas

Den 15 november 1889 störtades kejsaren Pedro II i en statskupp, ledd av marskalken Manuel Deodoro da Fonseca (1827–92). Brasilien förvandlades, enligt en författning från 1891, till en förbundsrepublik och fick namnet Brasiliens förenta stater. De olika regionala oligarkierna fick under ”den gamla republiken” (1889–1930) stor handlingsfrihet. Centralregeringen dominerades av de två mäktiga delstaterna São Paulo och Minas Gerais.

(59 av 419 ord)

Civila och militära regimer

Efter Vargas död kom tre populistiska presidenter: Juscelino Kubitschek (1956–61), Jânio Quadros (1961) och João Goulart (1961–64). Kubitscheks tid präglades av snabb ekonomisk tillväxt, stora investeringar och uppbyggandet av den nya huvudstaden Brasília (1957–60), som avsåg att öppna inlandet för utveckling. Dessa projekt ledde emellertid till ekonomisk obalans och tilltagande inflation. Den populäre Quadros drog sig efter bara några månader överraskande tillbaka från makten, och hans vicepresident Goulart fick träda till.

En tid med växande konfrontationer och polarisering följde. Delar

(80 av 640 ord)

Arbetaren Lula da Silva blir president

Avregleringar, omfattande privatiseringar och ökad frihandel stärkte förtroendet hos utländska långivare samtidigt som den inhemska köpkraften ökade. Den sociala situationen fortsatte dock att vara kritisk med stora inkomstskillnader, fattigdom och hög kriminalitet. Det bildade bakgrunden till Arbetarpartiets

(37 av 262 ord)

Kvinnlig president och stora korruptionshärvor

Lula da Silva tilläts inte ställa upp till omval 2010 och förde då fram sin stabschef Dilma Rousseff som partiets kandidat, som efter sin valseger tillträdde som landets första kvinnliga president. Rousseffs kamp mot korruptionen gjorde henne mycket populär bland befolkningen men samtidigt impopulär hos delar av den politiska

(49 av 350 ord)

Bolsonaro omstridd statschef

Inför valet i oktober 2018 utsågs den alltjämt populäre Lula da Silva till Arbetarpartiets presidentkandidat men hans kandidatur stoppades eftersom han fällts för korruption och dömts till fängelse. I hans ställe lanserade Arbetarpartiet Fernando Haddad (född 1963), tidigare utbildningsminister och

(40 av 284 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Ann Moen
 • Dag Retsö
 • Erik Halkjaer
 • Gunnar Alexandersson
 • Göran Andersson
 • Hans Hamber
 • Hans Ponnert
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Jonas Gruvö
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Magnus Sylvén
 • Manfred Hofmann
 • Martin Jonsson
 • Mauricio Rojas
 • Melina Solcà
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Noel Broadbent
 • Pedro van der Lee
 • Per Brunskog
 • Svante Lundberg
 • Sven Behrens
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Befolkning:
S.H. Davis, Victims of the Miracle: Development and the Indians of Brazil (1977);
M. Margolis & W. Carter (utgivare), Brazil: Anthropological Perspectives (1979).
Näringsliv:
W. Baer, The Brazilian Economy: Growth and Development (1983).
Statsskick:
K. Brodda & Å. Magnusson, Blickpunkt Brasilien (1984);
T.E. Skidmore, Politics in Brazil 1930–1964: An Experiment in Democracy (1967);
T.E. Skidmore, The Politics of Military Rule in Brazil, 1964–1985 (1988).
Litteratur, drama och teater:
A. Bosi, História concisa da literatura brasileira (1978; spanskspråkig utgåva 1982);
D.F. Fontana, Literatura brasileira (1965);
A. Lundgren, Från urskog till megastad (1994);
A. Lundgren m.fl., Latinamerikansk teater (1977);
S. Romero, História da literatura brasileira 1–5 (1960).
Konst:
Paulo Venancio Filho & Annika Gunnarsson (utgivare), Time & Place: Rio de Janeiro 1956–1964 (2008).
Arkitektur:
F. Bullrich, New Directions in Latin American Architecture (1969);
H.-R. Hitchcock, Latin America Architecture (1955);
H.E. Mindlin, Modern Architecture in Brazil (1956).
Musik:
D.P. Appleby, The Music of Brazil (1983);
G. Béhague, Music in Latin America (1979).
Historia:
E. Bradford Burns, A History of Brazil (3:e upplagan 1993);
B. Fausto, A Concise History of Brazil (engelsk översättning 1999);
D. Retsö, Brasiliens historia (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Brasilien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brasilien