Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa; 110 994 km2, 6,4

(12 av 85 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön. Norra delen består av ett platåland, starkt sönderskuret av bifloder till Donau. Mot söder höjer platålandskapet sig sakta och

(24 av 167 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Trots att Bulgarien har en relativt begränsad areal uppvisar topografin stor variation. En utsträckning i öst–västlig riktning utmärker de flesta landformsregionerna.

Längst i norr utbreder sig Donauslätten på södra sidan av nedre Donau med nära en tredjedel av landets yta. I motsats till slätten på den rumänska, norra

(48 av 332 ord)

Klimat

Bulgarien har i sina norra och nordvästra delar ett kontinentalt klimat, medan klimatet i sydöst är av medelhavstyp och i bergsområdena av övergångstyp. Klimatet är generellt

(26 av 179 ord)

Växt- och djurliv

Flera olika biogeografiska provinser möts i Bulgarien; det innebär att både flora och fauna är förhållandevis artrika. Landet hyser även ett flertal endemiska arter.

Mycket av den ursprungliga vegetationen är ödelagd. I dag är 1/3

(35 av 250 ord)

Naturskydd

Bulgarien har tre nationalparker: Rila (810 km2), Pirin (400 km

(10 av 33 ord)

Befolkning

Nära 90 procent av landets invånare kan klassificeras som bulgarer. De största minoritetsgrupperna är turkar (800 000), som

(18 av 115 ord)

Språk

Officiellt språk är bulgariska, som är modersmål för 85 % av befolkningen. Stora

(13 av 83 ord)

Religion

Sedan 200- och 300-talens kristendom utrotats genom den slaviska erövringen kristnades Bulgarien på nytt år 865, då fursten Boris döptes

(20 av 138 ord)

Utbildning

Bulgarien stod fram till slutet av 1980-talet under Sovjetunionens inflytande. Utbildningssystemet var dittills centraliserat och inriktat på de naturvetenskapliga ämnena, matematik och utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov. Efter 1989 reformerades utbildningssystemet väsentligt. Förändringen omfattade läroplaner, läroböcker,

(36 av 243 ord)

Sociala förhållanden

Statens svarar inte längre för gratis sjukvård eller annan vård. Detta system har ersatts av ett avgiftsfinansierat

(17 av 115 ord)

Näringsliv och ekonomi

Bulgarien var före andra världskriget ett traditionellt jordbruksland. Efter kriget skedde här liksom i övriga östeuropeiska länder en snabb industrialisering med satsning på bland annat den tunga industrin. Två

(29 av 203 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Bulgarien har bördiga jordar. Omkring hälften av landets yta är brukbar jord. Zonerna med mest intensiva jordbruk, med omfattande produktion av majs, vete, korn och sockerbetor, är platålandet längst i norr (övervägande svartjord) och det östrumeliska låglandet kring floden Maritsa (brun- och svartjord). Vingårdar, ofta i privat regi, finns i både norra och södra delen

(55 av 392 ord)

Råvarutillgångar

Bulgarien producerar en stort antal mineral men i en omfattning som är av endast inhemsk eller

(16 av 114 ord)

Energiförsörjning

De inhemska energikällorna täcker ungefär hälften av landets behov och utgörs i huvudsak av kol och kärnenergi. Cirka 10 procent (2009) av elproduktionen kommer från de knappt 100 vattenkraftverken. Värmekraftverk (framför allt

(32 av 219 ord)

Industri

Före andra världskriget var Bulgarien föga industrialiserat. Livsmedels- och textilindustrin svarade för drygt 3/4 av hela industriproduktionen. Under den kommunistiska tiden skedde

(22 av 153 ord)

Utrikeshandel

Bulgarien är kraftigt beroende av sin utrikeshandel, främst av olje- och gasimporten. Varuexport uppväger inte importen, men under

(18 av 122 ord)

Turism och gastronomi

En omfattande utbyggnad av turistnäringen inleddes under 1960-talet och i dag besöks Bulgarien av ca 6 miljoner utländska turister årligen. Svartahavskusten är ett välbesökt turistmål för främst invånarna i Öst- och Sydösteuropa, och sedan 1980-talet även

(36 av 252 ord)

Transporter

Landtransporterna har traditionellt dominerats av de öst–västliga förbindelselederna från Sofia mot Burgas och Varna

(14 av 93 ord)

Massmedier

Fram till 1989 kontrollerades massmedierna i Bulgarien av kommunistpartiet. Därefter har mediestrukturen förändrats, och flera tidningar och tidskrifter har startats. Viktiga äldre tidningar

(23 av 164 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

En ny, demokratisk författning antogs 1991 och flera ändringar och tillägg har senare gjorts till denna. Enligt författningen ligger den lagstiftande makten hos ett enkammarparlament, nationalförsamlingen. De

(27 av 188 ord)

Politiska partier

Liksom i många tidigare enpartistater har det också i Bulgarien efter kommunistregimens fall tagit tid för ett fungerande flerpartisystem att utvecklas. Det politiska livet har tidvis kännetecknats av instabilitet då nya partier har bildats för att sedan splittras, nybildas eller ingå allianser med andra partier. Skarpa motsättningar mellan vänster och höger skapade en situation med två politiska block, som oftast var ovilliga att samarbeta och hela tiden växlade vid makten. Under 2000-talet har dock helt nya partier uppstått utanför blocken

(80 av 900 ord)

Politik

Med nästan 40 procent av rösterna blev GERB den stora segraren i 2009 års val och Bojko Borisov bildade en minoritetsregering, som fick stöd i parlamentet av Blå koalitionen (se ovan). GERB stärkte sin ställning när partiets kandidat Rosen Plevneliev (född 1964) segrade i presidentvalets andra omgång hösten 2011.

Parlamentsval skulle ha hållits i juni 2013, men efter omfattande gatuprotester från besvikna bulgarer mot regeringens oförmåga att göra någonting åt de usla levnadsvillkoren för många och främst mot de kraftigt höjda elpriserna

(82 av 972 ord)

Rättsväsen

Domstolsväsendet i Bulgarien består av regionaldomstolar, distriktsdomstolar och Högsta domstolen, vartill

(11 av 41 ord)

Mänskliga rättigheter

Den utbredda korruptionen i samhället och rättsväsendet har under de senaste decennierna undergrävt allmänhetens förtroende för politik och myndigheter. Från EU har kritik riktats mot regeringens oförmåga att stävja korruption samt mot bristande

(33 av 234 ord)

Försvar

Försvaret, som 2004 bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om nio månader, omfattar 45 000 man med ca 300 000

(22 av 137 ord)

Litteratur

Den på kyrkslaviska avfattade äldre bulgariska litteraturen upplevde en guldålder redan på 900-talet, under det sedan 865 grekiskt-ortodoxa första bulgariska riket, och fick under det andra riket ett nytt uppsving med kulmen på 1300-talet före den turkiska erövringen 1396. Den litterära verksamheten under dessa skeden var knuten till kyrkan och inriktad på översättning från den bysantinska litteraturens kyrkligt-religiösa genrer, men inrymde också gängse medeltida underhållningslitteratur som Troja- och Alexanderromanerna och andra mer världsligt betonade verk efter bysantinska förebilder. Inslagen av

(80 av 752 ord)

Teater

Kring mitten av 1800-talet uppstod teaterverksamhet som ett led i kampen för kulturellt och politiskt oberoende. I de tidstypiska

(19 av 134 ord)

Film

En sporadisk filmproduktion upprätthölls av pionjärerna Vasil Gendov (1891–1970) och Boris Grezjov (1899–1968) från 1910 till andra världskriget, då det nästan uteslutande gjordes propagandafilmer för axelmakterna, på vilkas

(28 av 196 ord)

Konst

Den i egentlig mening bulgariska konsten uppstod med statsbildningen 679 och fick sin inriktning med införandet av den ortodoxa kyrkan 865. Det bysantinska genre- och stilmässiga inflytandet var påtagligt,

(29 av 207 ord)

Arkitektur

Bulgariens arkitekturhistoria kan följas tillbaka till antiken, bl.a. genom den nyligen framgrävda och restaurerade teatern i staden Plovdiv. Sedan kristendomens införande år 865 är den bulgariska byggnadstraditionen

(27 av 192 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Folkmusik

Fram till frigörelsen 1878 hade befolkningen i Bulgarien mycket begränsad kontakt med den västerländska musikkulturen. Inom den etniskt mångskiftande bonde- och herdekulturen fanns

(23 av 163 ord)

Klassisk musik

Under den osmanska perioden, då städernas tongivande befolkningsskikt i stor utsträckning var muslimer, odlades den på makamprincipen grundade konstmusik vars viktigaste centrum

(22 av 155 ord)

Populärmusik

En populär musikgenre i Bulgarien är chalga, även kallad pop-folk, som är en dansmusik med förankring i bulgarisk folkmusik men även i grekisk, turkisk, serbisk, romsk och arabisk musik. Likheter finns med grekiska laiko och turkisk arabesk. Under kommuniststyret förbjöds

(40 av 285 ord)

Dans

Den vitala bulgariska folkdansen har i många fall överlevt från 900-talet med den dynamik, fysiska vigör och det rika rörelsematerial som är dess kännetecken. De män och

(27 av 191 ord)

Folkkultur

I Bulgariens traditionella kultur har blandats element från de många folkslag som i tur och ordning bebott landet, men den präglas dock främst av de drag som den delar med övriga balkan- eller sydslaver. Landsbygden, särskilt bergstrakterna, utmärktes länge

(39 av 278 ord)

Förhistoria

Norra delen av Bulgarien, landet kring Donaus nedre lopp, har varit ett viktigt jordbruksområde sedan ca

(16 av 110 ord)

Historia

I början av 500-talet f.Kr. var området främst bebott av thraker. Vid denna tid började skytiska stammar (se skyter) tränga in från nordöst, och grekiska kolonier anlades vid svartahavskusten: Apollonia (Sozopol), Mesambria (Nesebăr), Odessos (Varna). Genom Dareios I

(38 av 265 ord)

Medeltidsrikena

Den bysantinske kejsaren Konstantin IV blev 681 tvungen att erkänna en bulgarisk stat, som omfattade båda stränderna av Donaus nedre lopp. Slaverna i området fick betala skatt till bulgarerna.

Samtidigt som Bulgarien utvidgades i början av 800-talet så att det kom

(41 av 291 ord)

Turkväldet 1396–1877

Efter plundringarna under kriget fick den kristna bondebefolkningen betala personskatt till staten och tionde till turkiska jordägare eller till bulgariska adelsmän som omvänt sig till islam. Majoriteten av befolkningen förblev kristen. Genom kolonisering av turkar ökade det muslimska inslaget. Med undantag för tvånget att skicka vissa pojkar till Konstantinopel för utbildning till janitsjarer slapp de kristna från krigstjänst. Somliga byar kunde erhålla skattebefrielse genom att göra krigstjänst. Landet indelades

(69 av 488 ord)

Monarki 1877–1946

I det nybildade furstendömet kunde ryska ämbetsmän och generaler (fram till 1885 på krigsministerposten) spela ut konservativa och liberala grupper mot varandra. De senare kom att dominera den konstituerande församlingen i Veliko Tărnovo, som genomförde en författning med enkammarsystem, allmän rösträtt från 21 år, press- och mötesfrihet. Med hjälp av bland andra krigsministern, finländaren Casimir Ehrnrooth, kunde den nyvalde fursten, Alexander av Battenberg (Alexander I), driva tillbaka liberalerna. En ny kammare valdes med begränsad rösträtt. Ehrnrooth blev statsminister för en regering

(81 av 601 ord)

Folkrepublik från 1946

Med de ryska trupperna återvände de kommunistiska ledarna, bland andra Georgij Dimitrov. En förföljelse mot politiska motståndare inleddes; de beskylldes antingen för kontrarevolutionär verksamhet eller, efter brytningen med Jugoslavien 1948, för titoism. En ny författning med kollektivisering

(37 av 261 ord)

Kommunistpartiets fall och fria val

Efter förändringarna i andra östeuropeiska länder hösten 1989 avsattes Zjivkov. Vid kommunistpartiets extra 14:e kongress ersattes centralkommittén och politbyrån av ett presidium. Kommunistpartiets ledande roll och partiorganen på arbetsplatserna avskaffades, och partiet bytte namn till Bulgariska socialistpartiet (BSP). Beslut fattades om införande av marknadsekonomi. Fria val utlovades, vilka hölls i juni 1990. Socialistpartiet erhöll då absolut majoritet. Oppositionen, med Demokratiska krafters

(61 av 433 ord)

Inträde i EU och framåt

En av Simeons största framgångar var att han förde Bulgarien in i Nato 2004. Han slutförde också förhandlingarna med EU om medlemskap. Bulgarien kom dock inte med i den stora utvidgningen av EU 2004 när tio länder, de flesta från det gamla Östeuropa, blev medlemmar utan fick vänta till 2007, då det tillsammans med grannlandet Rumänien upptogs som EU-medlem. Anledningen till fördröjningen var kritik från EU mot framför allt den utbredda korruptionen och brottsligheten som man ansåg utgjorde ett hot

(80 av 870 ord)

Medverkande

 • Anders Hammarlund
 • Anders Jönsson
 • Anders Åman
 • Arne Hult
 • Barbro Blomberg
 • Bengt A. Lundberg
 • Dick Harrison
 • Göran Andersson
 • Holger Daun
 • Ingmar Brohed
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Warell
 • Karl Erik Gustafsson
 • Kenneth Nyström
 • Lulli Svedin
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per Söderberg
 • Ragnar Hall
 • Roger Gyllin
 • Sven Behrens
 • Tommy Book
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Örjan Wikander

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
O. Polunin, Flowers of Greece and the Balcans (1980).
Religion:
A.S. Atiya, The History of Eastern Christianity (1980).
Litteratur:
K.L. Black (utgivare), A Biobibliographical Handbook of Bulgarian Authors (1981);
A. Hult, ”Den bulgariska litteraturen”, Artes 1981;
C.A. Moser, A History of Bulgarian Literature 865–1944 (1972);
D. Witschew, H. & I. Neugebauer (utgivare), Literatur Bulgariens: 1944 bis 1980 (1981).
Teater:
L. Sjaulov, The Bulgarian Theatre (1964);
H. Kindermann (utgivare), Theatergeschichte Europas 10 (1974).
Film:
R. Holloway, The Bulgarian Cinema (1986).
Konst:
A. Božkov (Boschkow), La peinture bulgare des origines au XIXe siècle (1974;
på tyska 1969); A. Božkov, Monumentale Wandmalerei Bulgariens (1969);
A. Čilingirov (Tschilingirow), Bulgarien: vom Altertum bis 1878 (1987).
Arkitektur:
K. Mijatev, Die mittelalterliche Baukunst in Bulgarien (1974).
Musik:
D. Zenginow, Bulgarian Composers (1977).
Dans:
J. Gregory, Varna Ballet Olympiad (1983).
Folkkultur:
C. Vakarelski, Bulgarische Volkskunde (1969).
Förhistoria:
R. Hoddinott, Bulgaria in Antiquity: An Archaeological Introduction (1975);
Statens historiska museum (utgivare), Thrakerna (1980);
Moderne Galerie des Saarlands-Museums (utgivare), Macht, Herrschaft und Gold (1988).
Historia:
Frederick B. Chary, The History of Bulgaria (2011);
R.J. Crampton, A Concise History of Bulgaria (1997);
V.A. Vassilev, Bulgaria: 13 Centuries of Existence (1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bulgarien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bulgarien