handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor. Handel är sålunda en överföring av nyttigheter från en säljare till en köpare utan att nyttigheten bearbetas. Handel baseras på avtal om t.ex. pris, kvalitet, mängd och leveranstid. Handelns funktion

(49 av 349 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Handel i traditionella samhällen

I traditionella samhällen, dvs. samhällen som ännu inte har införlivats med världsmarknaden och som saknar pengar i modern bemärkelse, är det svårt att dra en gräns mellan ekonomiskt utbyte och symbolisk kommunikation. Olika typer av handel uttrycker de skilda sorters relationer som förekommer mellan parterna.

I många

(47 av 330 ord)

Handel under antiken

Sjöburen handel tillämpades av egyptierna redan för 5 000 år sedan. Genom att utnyttja årstidsvindar och vattenströmmar nådde man ända ner till södra Afrika, och man hade handelsförbindelser längs kusten norrut mot Libanon. Handel skedde också mellan olika regioner längs Eufrat–Tigris och Persiska viken samt mot Indien utmed

(48 av 333 ord)

Europeisk handel sedan medeltiden

(1 av 1 ord)

Tidig medeltid

Den omfattande handeln i romarriket avtog under senromersk tid. Detta berodde bl.a. på ökad statlig kontroll, på inskränkningar i friheten att utöva näringen samt på ekonomiska och sociala följder av en omfattande krigföring. Efter Västroms sammanbrott 476 e.Kr. var handeln med såväl de östliga riksdelarna som med provinserna i norr begränsad.

Forskningen har ifrågasatt om denna nedgång fortsatte in i den europeiska

(62 av 437 ord)

Högmedeltiden

Inte förrän efter 1000, då en period med stabilare politiska förhållanden initierades, började handelsutbytet i Europa att växa, samtidigt som korstågen (1100- och 1200-talen) efter hand fick starka kommersiella inslag. Befolkningsökningen var stark och efterfrågan på konsumtionsvaror steg, framför allt från städerna i västra Europa.

Förbättringar inom skeppsbyggnad och sjöfart samt av handelns organisation bidrog starkt till expansionen. Den sjöburna handeln mellan medelhavsområdet, med dess lyxbetonade varor, och östersjöområdet, vars handel präglades av livsförnödenheter, växte efter ca

(77 av 548 ord)

Protoindustriell tid

Under senmedeltiden och 1500-talet förändrades förutsättningarna för ekonomisk utveckling i Europa radikalt. Vetskapen om att Östasiens kryddproducerande länder kunde nås sjövägen runt Afrika och att väldiga landmassor fanns på andra sidan Atlanten innebar en vändpunkt för handeln. Västeuropa blev centrum för en kommersiell revolution. Tyngdpunkten försköts ytterligare från Medelhavet norrut. I den framväxande nya handelsstrukturen kom ett antal västeuropeiska länder att bilda basen i ett atlantiskt handelsmönster och ett asiatiskt kolonialvälde. En kolonial handel med vittgående följder för berörda områden började

(81 av 1158 ord)

Handeln i Europa sedan industrialismens genombrott

Både franska och brittiska handelsblockader under Napoleonkrigen hindrade självfallet handelns utveckling, men tvingade den också in i nya kontaktmönster. Storbritanniens handel med Ryssland ökade, och det störda utbytet med centraleuropeiska länder kompenserades med ökad kolonialhandel.

I allt högre grad ifrågasattes merkantilismens ekonomiska program. Adam Smith kritiserade såväl kolonialism som bullionistiska principer och Ricardo klargjorde vinsterna med en fri handel. År 1846 avskaffades spannmålstullarna i Storbritannien, 1849 upphävdes navigationsakten

(68 av 479 ord)

Mellankrigstiden

Den viktigaste effekten av krigshändelserna var en förskjutning av den ekonomiska makten i riktning mot Amerika. År 1913 svarade Amerika för ca 22 % av världshandeln och Europa för 58 %. År 1920 hade den amerikanska andelen stigit till 32 %, medan den europeiska sjunkit till 49 %. Europa lyckades inte

(51 av 330 ord)

Efterkrigstiden

Den europeiska handeln startade efter andra världskriget från en ännu lägre nivå än efter det första. År 1948 var dess andel av världshandeln ca 35 %, att jämföra med 45 % 1938. Mellan samma år ökade Amerikas andel från 27 % till 41 %. Dessutom skedde under de första efterkrigsåren en dramatisk geografisk förskjutning inom europeisk handel. De länder som kom att hamna inom den sovjetiska intressesfären skars av från tidigare handelspartners västerut och inlemmades i ett bilateralt handelsutbyte med Sovjetunionen och det övriga

(84 av 616 ord)

Omvälvningen 1989–90

År 1989 inleddes en ny era i europeisk utrikeshandel. De socialistiska regimernas fall i Östeuropa innebar

(16 av 111 ord)

Handeln på svensk landsbygd i äldre tid

Få områden har i äldre tid varit så omgärdade av bestämmelser som handeln. Direktförsäljning av egna produkter har alltid varit fri, medan handel via mellanhänder före införandet av näringsfrihet 1846 och 1864 i princip var förbehållen städernas borgare. Detta underlättade beskattning och kontroll. Doktrinen försvagades dock av regionala privilegier

(49 av 343 ord)

Medverkande

  • Alf Hornborg
  • Claes-Göran Alvstam
  • Göran Rosander
  • Ingmar Tufvesson
  • Rune Bunte
  • Örjan Wikander

Litteraturanvisning

D.H. Aldcroft, The European Economy 1914–2000 (4:e upplagan 2001);
C.-G. Alvstam & O. Lundin, Världshandelns geografi (3:e upplagan 1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, handel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/handel