mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska)

(11 av 40 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund

Människans tidigaste enheter var förmodligen tillfälliga och utan exakthet, t.ex. fot, famn, stenkast, volymen av ett visst kärl och tyngden av en viss sten. De blev mindre tillfälliga när man valde längden av en viss fot och materialiserade den i

(40 av 284 ord)

Begrepp, termer och beteckningar

(1 av 1 ord)

Storheter

Storhet är ett kvantitativt uttryck för en egenskap hos ett föremål, ett ämne eller en företeelse som kan mätas eller beräknas. Många storheter har internationellt standardiserade beteckningar, storhetsbeteckningar. En sådan består av en stor eller liten bokstav ur vårt vanliga alfabet eller, i en del fall, ur det

(48 av 340 ord)

Enheter

Enhet, måttenhet, är ett visst storhetsvärde som har utvalts och fastlagts för att man med dess hjälp kvantitativt skall kunna ange värden för alla storheter av det slag som enheten avser. En primitiv enhet för längd kan vara längden av en viss fot. SI:s längdenhet meter är den sträcka som ljus i tomrum går under en viss tid. Med multiplikatorer i form av prefix (multipelprefix), t.ex. kilo- (k-) för faktorn 1 000, kan man i

(74 av 528 ord)

Mätetal

Mätetal är det tal varmed en enhet skall multipliceras för att

(11 av 32 ord)

SI

(1 av 1 ord)

SI:s status

SI, det internationella enhetssystemet, är en utveckling av metersystemet, som tillkom i slutet av 1700-talet. I SI har man

(19 av 135 ord)

SI:s uppbyggnad

SI består av sju grundenheter och ett icke begränsat antal härledda enheter.

Grundenheterna är meter (m) för längd, kilogram (kg) för massa (vikt), sekund

(24 av 170 ord)

SI:s grundenheter

En meter (m) är längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i tomrum under tiden 1/299 792 458 sekund.

Ett kilogram (kg) är enheten för massa; den är lika med

(28 av 194 ord)

Enheten ett (1)

Denna enhet avser s.k. dimensionslösa storheter, dvs. storheter med dimensionen 1,

(11 av 32 ord)

Vinkelenheterna

För plan vinkel: en radian (rad) är vinkeln mellan två radier

(11 av 71 ord)

Härledda enheter med enkla namn

I tabell ges grundenheterna samt de härledda enheter som har enkla

(11 av 15 ord)

Härledda enheter med sammansatta namn

Dessa enheter är härledda samstämda SI-enheter bildade som produkter eller kvoter av

(12 av 83 ord)

Kompletteringsenheter

CGPM har som komplettering till SI antagit två grupper enheter, den

(11 av 25 ord)

Ett urval enheter inom SI:s område

Dessa anges främst med hänsyn till omräkningsfaktorer.

För tid: år (a), som i tillämpning behöver definieras. Det s.k. tropiska året (atrop) är nu ca 365,242 20 d ≈ 31 556 929 sekunder.

(27 av 194 ord)

Enheter utanför SI:s område

I artikeln logaritmisk storhet anges för sådana storheter tillämpliga enheter, bel

(11 av 53 ord)

Multipelprefix, enhetsprefix

En tabell över existerande multipelprefix, såväl decimala som binära, finns i multipelprefix.

Exempel på användning av prefix är milli- i

(20 av 137 ord)

Precisering av storheter

Vid behov kan varianter och tillämpningsfall av storheter särskiljas genom att storhetens beteckning kompletteras med index. Index

(17 av 115 ord)

Nya SI-definitioner

Den organisation som beslutar om SI-systemet, Conférence Général des Poids et Measures (CGPM, Allmänna konferensen för vikt och mått; se meterkonventionen), avser att under 2018 besluta om en revidering av SI-systemet. Man kommer då att ändra definitionen av fyra av grundenheterna: kilogram, ampere, kelvin och mol. För de tre andra (sekund, meter och candela) gör man vissa preciseringar i definitionens ordalydelse men utan att ändra själva definitionen. De nya definitionerna förväntas träda i kraft 2019.

(75 av 528 ord)

Medverkande

  • Bengt E Y Svensson
  • Olof Bager

Litteraturanvisning

Storheter och enheter – SI måttenheter, STG handbok 103 (2000);
S.O. Jansson, Måttordboken (1995);
R. Ohlon, Gamla mått och nya (1986).
Publikationer från SIS rörande svensk och internationell standard revideras fortlöpande. Upplysningar om utgivning och försäljning lämnas av SIS.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mått. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mått