Tjeʹckien, stat i Centraleuropa; 78 860 km2, 10,7 miljoner invånare (2020). Tjeckien gränsar i

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Tjeckien upptas till största delen av Böhmens och Mährens bergland. Genom förkastningar avgränsas Tjeckiska bäckenet i landets inre från de stora

(21 av 144 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Tjeckien ligger i huvudsak på ett motståndskraftigt urbergsblock, mestadels bestående av kristallina skiffrar och väl avgränsat genom serier av förkastningar. Topografiskt bildar Tjeckien främst ett stort

(26 av 185 ord)

Klimat

Tjeckien ligger i gränsområdet mellan de varmtempererade och de kalltempererade fuktiga klimatzonerna. Klimatet är ett mellanting mellan ett milt och utjämnat havsklimat och de

(24 av 170 ord)

Växt- och djurliv

Tjeckien är tättbefolkat och vilda djur och växter måste därför i mångt och mycket anpassa sig till ett av människan dominerat landskap. Den västra delen av landet, Böhmen, domineras av lägre, skogsklädda berg omväxlande med jordbruksbygder. Den östra delen av Tjeckien, Mähren, är mer låglänt och uppodlat.

I sydöstra Tjeckien, i gränslandet till Slovakien och Österrike, ligger ett av landets viktigaste naturområden. Här bildar floderna Dyje, Morava och Donau ett ”grönt hjärta” med galleriskogar (dominerade av ek, poppel och al),

(80 av 664 ord)

Naturskydd

Naturskyddet i Tjeckien omfattar dels större arealer i form av nationalparker

(11 av 73 ord)

Befolkning

Tjeckiens befolkningstäthet är 136 invånare per km2. De viktigaste befolkningskoncentrationerna

(10 av 58 ord)

Språk

Officiellt språk är tjeckiska, som talas som modersmål av 95 % av

(12 av 68 ord)

Religion

I november 1989 upphörde statens restriktioner gentemot kyrkorna. Religionsstatistik från den

(11 av 55 ord)

Utbildning

Inom det gamla Tjeckoslovakien har vetenskap och bildning en lång tradition, främst i Böhmen-Mähren; i Prag grundade Karl IV ett universitet (det kända Karlsuniversitetet, grundat 1348, Mellaneuropas äldsta).

(28 av 196 ord)

Sociala förhållanden

Den tjeckoslovakiska sjukvården förstatligades 1948 helt och är i Tjeckien än i dag till största delen en statlig angelägenhet. Sjukvårdsbehandlingar är närmast kostnadsfria och sjukpenning utbetalas. Center–högerregeringen

(27 av 190 ord)

Ekonomi och näringsliv

Tjeckien har numera en stabil marknadsekonomi där drivkraften ligger i en exportinriktad industriproduktion, bland annat stor biltillverkning. Industrin står för 37 procent av BNP. Den ekonomiska utvecklingen är ojämnt fördelad

(30 av 214 ord)

Jordbruk

Tjeckien är Europas största producent av vallmofrö, kanariefrö och humle. Andra viktiga grödor är vete, sockerbetor, korn, raps, majs

(19 av 131 ord)

Skogsbruk

Av Tjeckiens yta är cirka 1/3 skogklädd och skogsbruket är av

(11 av 41 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Produktionen av kol, koks och stål har stor inhemsk och regional betydelse. För stålproduktionen används enbart importerad järnmalm. Tjeckiens viktigaste naturtillgångar är brunkol (med omfattande fyndigheter i

(27 av 192 ord)

Industri

Verkstadsindustrin, med fordonsindustrin som främsta exportindustri, har under lång tid varit ledande industribransch. Under 00-talet hade industrin en stabil produktionsökning fram till 2008 då den internationella

(26 av 183 ord)

Utrikeshandel

Tjeckien har tack vare växande fordonsexport haft en positiv handelsbalans sedan

(11 av 30 ord)

Turism och gastronomi

Tjeckien är ett populärt turistmål och antalet besökare har stadigt ökat. Under 00-talet har landet årligen besökts av 6–6,5 miljoner turister. Främst är det tyskar som besöker Tjeckien, men under senare tid har antalet ryssar och spanjorer ökat.

Landets främsta turistmål är huvudstaden Prag,

(44 av 308 ord)

Transporter

Tjeckien har ett väl utbyggt transportnät vad gäller både landsvägar och

(11 av 58 ord)

Massmedier

Massmedierna i Tjeckien har genomgått stora förändringar sedan staten bildades 1993. Demokratisering och privatisering präglade den nya statens första år, medan

(21 av 148 ord)

Internet och mobiltelefoni

Drygt 70 % av hushållen har tillgång till internet, men tillgängligheten ökar kraftigt eftersom

(14 av 86 ord)

TV och radio

Före kommunismens fall fanns det bara ett TV-bolag, statliga Česká Televize (ČT), som började sina sändningar 1953. ČT är i dag ett licensfinansierat public service-bolag med sändningar

(27 av 188 ord)

Dagspress och magasin

Det finns ett 70-tal dagstidningar, varav sju nationella. Ca 80 % av dem ägs av tyska och schweiziska förlagshus. Störst är tabloiden Blesk, samägd av schweizisk-tyska mediehuset Ringier/Axel Springer. Den startades 1992 med tyska Bild

(35 av 242 ord)

Statsskick och politik

Tjeckien bildades vid Tjeckoslovakiens delning 1 januari 1993. Den nya staten ärvde flagga och nationalsång från Tjeckoslovakien. Även konstitutionen,

(19 av 126 ord)

Statsskick

Tjeckien är en parlamentarisk demokrati. Enligt landets författning ligger den lagstiftande makten hos ett parlament med två kamrar. Den huvudsakliga lagstiftande makten återfinns i underhuset

(25 av 177 ord)

Politik

Tjeckisk partipolitik dominerades under lång tid av två stora partier: det liberalkonservativa Občanská demokratická strana (ODS, 'Demokratiska medborgarpartiet') och Česká strana sociálně demokratická (ČSSD, 'Socialdemokratiska partiet'). ODS bildades 1991 av Václav Klaus och har innehaft regeringsmakten, tillsammans med olika koalitionspartier, i tre omgångar: 1992–97, 2006–09 och 2010–13. ODS kombinerar marknadsliberalism med euroskepticism. Partiet stöddes av mellan 20 och 35 procent av väljarna fram till valet 2013, då man störtdök till 7,7 procent. I senaste valet 2017 fick ODS 11,3 procent

(80 av 586 ord)

Rättsväsen

Efter Tjeckoslovakiens delning 1 januari 1993 fortsätter man i Tjeckien att

(11 av 74 ord)

Försvar

Landet ingår sedan 1999 i NATO. Tjeckien och Polen är (2008) inbegripna i en försvarsfråga för hela NATO som gäller utplacering av ett

(23 av 160 ord)

Litteratur

Ursprungligen skrevs litteratur på fornkyrkoslaviska och latin. Till de äldsta tjeckiska texterna hör koralen ”Herre förbarma Dig över oss”, troligen från 900-talet. På 1300-talet skapades en högt utvecklad litteratur, t.ex. Dalimilkrönikan, satiren ”Podkoní a žák” (’Stalldrängen och studenten’), dialogen ”Tkadleček” (’Den lille vävaren’), bibelöversättningar samt verk av Tomáš Štítný ze Štítného. Under 1400-talet nådde reformsträvandena en höjdpunkt i Jan Hus och Petr Chelčickýs verk samt i andliga sånger. Från 1500-talet kan nämnas Hájeks ”Kronika česká” (’Tjeckisk krönika’, 1541),

(78 av 551 ord)

Drama och teater

Teater på tjeckiska spelades redan på 1300-talet, t.ex. farsen ”Mastičkář”. Teatern fick stor betydelse under det nationella uppvaknandet särskilt tack vare Václav Tháms och J.K. Tyls verksamhet. År 1862 öppnades den första permanenta scenen,

(34 av 237 ord)

Film

Den böhmiske fysiologen J.E. von Purkinje räknas till filmpionjärerna genom sina apparater med vilka man kunde projicera rörliga bilder på en duk. År 1898 gjordes de första tjeckiska filmerna, det första produktionsbolaget, Kinofa, bildades 1908 och den första permanenta biografen öppnades i Prag 1907. Grundandet av Tjeckoslovakien 1918 ökade intresset för filmen som en del av den nationella kulturen, och 1923 grundades i Prag ett av världens

(67 av 474 ord)

Konst

Med 1300-talets gotik (Karl IV:s regeringstid och följande decennier) når bildkonsten i Tjeckien sin första höjdpunkt: Peter Parlers porträttskulpturer i Sankt Veitsdomen i Prag, namngivna och okända målare som Theodorik från Prag, mästarna från Vys̆s̆í Brod (Hohenfurt)

(37 av 271 ord)

Arkitektur

Tjeckien har en rik arkitekturtradition inom vilken Prag dominerar men där bebyggelsen över hela området Böhmen–Mähren har en lång och förtätad historia. Viktig var den tidiga anslutningen till katolska kyrkan och till tyska riket: arkitektur och stadsbyggande påverkades framför allt

(40 av 280 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

En i stormähriska riket införd slaviskspråkig kyrkosång undanträngdes på 900-talet av den romerska kyrkans latinska sång men levde under medeltiden kvar i folklig praxis. Samhörigheten med det tysk–romerska riket, liksom den under senmedeltiden allt starkare tyska närvaron, präglade musikkulturen i Böhmen och Mähren. Minnesången odlades vid hovet.

Under Luxemburg-dynastin (1310–1437) introducerades den franska ars nova, och under kejsar Karl IV blev

(61 av 433 ord)

Folkmusik

Också folkmusiken präglas av de historiska sambanden med det tyskspråkiga Europa. Repertoaren

(12 av 79 ord)

Populärmusik

Tack vare sin opolitiska karaktär var jazzmusiken den enda typ av populärmusik som tolererades av regimen under 1950-talet och början av 1960-talet. En av de mest kända orkesterledarna från 1940-talet och framåt var Gustav Brom (1921–95). Basisterna Jiří (George) Mráz (född 1944) och Miroslav Vitouš (född 1947) inledde på 1960-talet

(50 av 355 ord)

Dans

Tjeckiska handskrifter har dokumenterat ca 430 folkdanser från Böhmen, 230 från Mähren och 150 från Schlesien. Äldst är rituella danser, som skörde- och bröllopsdanser, och

(25 av 178 ord)

Folkkultur

I den tjeckiska folkkulturen har de ursprungliga, slaviska inslagen i hög grad påverkats av den tyska, vilket är särskilt påtagligt i Böhmen. En livaktig, tysk stadskultur har samtidigt

(28 av 197 ord)

Sport

Fotboll och ishockey är de populäraste idrotterna. I ishockey har Tjeckien tagit OS-guld 1998 och Tjeckoslovakien bl.a. sex VM-guld 1947–85.

(20 av 134 ord)

Förhistoria

Ett rikt material finns från hela paleolitikum (se Dolní Věstonice och Předmostí). Mesolitikum är obetydligt utforskat. Neolitikum (cirka 5000–3000 f.Kr.) inleddes med den åkerbrukande och boskapsskötande

(26 av 183 ord)

Historia

Staten Tjeckien uppstod 1 januari 1993 genom delning av Tjeckoslovakien (se Tjeckoslovakien, Historia).

År 1992 vann Václav Klaus nybildade parti Občanská demokratická strana (ODS, 'Demokratiska medborgarpartiet') valen i den tjeckiska delen av federationen. Som premiärminister (1992–97) var Klaus en central aktör bakom såväl Tjeckoslovakiens delning som den marknadsliberala reformpolitik som Tjeckien genomförde. Trots valseger för ODS 1996 tvingades Klaus avgå året därpå efter en partifinansieringsskandal. Efter nyval 1998 bildade i stället Miloš Zeman en socialdemokratisk minoritetsregering med stöd av ODS.

(80 av 773 ord)

Medverkande

 • Anders Hammarlund
 • Anders Hansson
 • Anders Åman
 • Andreas Bågenholm
 • Andreas Johansson Heinö
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Johan Callmer
 • Johan Warell
 • Jonas Gruvö
 • Karina Vamling
 • Lars Åhlander
 • Magnus Sylvén
 • Mats Braun
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Miloslava Slavícková
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per Beskow
 • Per Söderberg
 • Peter B. Freund
 • Sven Behrens
 • Ted Bjarme
 • Thore Pettersson
 • Tommy Book
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Litteratur:
M. Blekastad, Millom bork og ved (1978);
H. Hertel & T. Liversage (utgivare), Moderne slavisk Litteratur 1945–1970 (1972);
A. Novák, Czech literature (1976).
Drama och teater:
Om teatern (texter ur tidskriften O divadle i svensk översättning, 1988);
M. Goetz-Stankiewitz, The Silenced Theatre (1979).
Musik:
J. Berkovec, Musikens lov: Fem kapitel om tjeckisk musik och musiker (1975).
Historia:
L. Holy, The Little Czech and the Great Czech Nation (1996);
C.S. Leff, The Czech and Slovak Republics (1997);
Kjell Albin Abrahamson, Fakta om Tjeckien och Slovakien (1994);
Robert Cottrell, The Czech Republic (2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tjeckien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tjeckien