« Tillbaka till Om NE.se

Encyklopedi

INGÅR NÄR DU PRENUMERERAR!

Encyklopedin på NE.se innehåller 264 000 vetenskapligt bearbetade artiklar skrivna av oberoende experter och redigerade av vår fasta redaktion. Kärnan av artiklar härstammar från bokverket Nationalencyklopedin i 23 band. Via CD-ROM- och DVD-utgåvor lanserades artikeldatabasen på webben i maj 2000. Sedan dess pågår ständig uppdatering och nya artiklar tillkommer hela tiden.

Samlat vetande som räcker långt

Ambitionen med ett uppslagsverk (encyklopedi) är att sammanfatta allt vetande. Innehållet i encyklopedin är indelat i sju övergripande ämnesområden:

 • Geografi och samhällskunskap
 • Historia, religion och filosofi
 • Idrott och sport
 • Kultur, nöje och fritid
 • Matematik
 • Naturvetenskap, teknik och medicin
 • Svenska, engelska och andra språk

Enbart innehållet inom ämnet medicin har en omfattning som motsvarar ett avancerat medicinskt lexikon och detsamma gäller många andra ämnesområden. Andra världskriget, Kungligt genom tiderna, Fråga experten, Kunskapsjakten och Världens länder är exempel på böcker och spel som gjorts med encyklopedin som källa.

Om uppslagsordets övergripande textstruktur

Uppslagsorden är strukturerade på följande sätt: uppslagsordet är den övergripande rubriken och artikeln den efterföljande texten. Längre artiklar delas upp med mellan- och underrubriker. Artikelns övergripande struktur framgår tydligast i dess innehållsförteckning.

Uppslagsorden följer en viss struktur och innehåller utöver löpande artikeltext uppgifter om exempelvis etymologi (ursprung och historia), uttalsanvisning, definition, och alternativnamn. Varje artikel inleds med en kort och kärnfull definition så att du snabbt får den viktigaste informationen. Därefter kan du läsa mer om bakgrund och fördjupa dig ytterligare.

 »  Så här ser en artikel ut: dinosaurier (förkortad artikel)

Varierande längd och omfattning på artiklar

Artiklarna kan vara av mycket varierande längd och omfattning. De allra enklaste artiklarna består av endast några få rader text. Omfattande artiklar däremot kan utöver en lång text ha en mängd resurser kopplade till sig.

Varje artikel har fyra spalter

Oavsett omfång fördelar sig varje artikel över fyra spalter där andra och tredje spalten är närmast knuten till uppslagsordet.

 • I första spalten visas artikelversionerna lång, kort och enkel med den aktiva versionen svartmarkerad.
 • Andra spalten rymmer själva artikeltexten.
 • Den tredje spalten innehåller de resurser som tillsammans med texten utgör artikeln.
 • I fjärde spalten visas bl.a. närbesläktade uppslagsord och ämnen, UR-program, reportage och tips på annat som har kopplingar till artikeln.

PlayikonInstruktionsfilm: Artikeln

Resurser – även bild, film, illustration, ljud, musik och lästips hör till artikeln!

Det är lätt att tro att en artikel består av endast text – men för de flesta artiklar gäller att de är kompletta först när de är bildsatta och har en tydlig innehållsförteckning. En artikel på NE.se kan dessutom innehålla en mängd digitala resurser som filmer, rörliga illustrationer, ljud ( fåglar, dialekter, djurläten och ljudeffekter) och musikexempel, exempelvis nationalsånger. Även uppräkningar och översikter i form av tabeller, redaktionellt utvalda externa webbplatser, fördjupande litteraturanvisningar och tydliga skribentangivelser räknas till artikelns resurser.

Allt i artikeln är sökbart

All typ av information i artikeln genomsöks när en sökning görs, från uppslagsordens rubriker och tillhörande artikeltexter till andra sökkällor, bilder, tabeller, filmer och ljud där sökordet omnämns.

Artiklarna finns ofta i tre versioner: lång, kort och enkel

Lång artikel     Lång är den fördjupade, encyklopediska versionen som kan kännas igen från det tryckta uppslagsverket.
Se exempel: atom – lång artikel (1–8 av 22 sidor).
Kort artikel     Kort är en komprimerad version som ger en snabb definition av det mest grundläggande som ingår i ett uppslagsord, dess kärnbetydelse.
Se exempel: atom – kort artikel.
Enkel artikel     Den enkla versionen har en enkel meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättfattligt sätt. Se exempel: atom – enkel artikel.

PlayikonInstruktionsfilm: Lång, kort och enkel artikel

Encyklopedin är en av sökkällorna i NE.se

Hela uppslagsverket NE utgörs av ett antal sökkällor (informationsdatabaser), av vilka de största och viktigaste är Encyklopedi, Svensk ordbok och Engelsk ordbok. Om du gör en helt vanlig sökning utan att ange en speciell sökkälla kommer sökningen att omfatta alla sökkällor i NE. Andra källor kan vara Reportage, Pedagogiska reportage, Fråga experten, Läropaket, Läxhjälpen och Temapaket.

PlayikonInstruktionsfilm: Sökning, träfflista och källor

Bilder och illustrationer

Artikeltexten kompletteras med bilder, teckningar, foton, diagram, flaggor och kartor, vilka sammantaget utgör artikelns illustrationer. Allt bildmaterial väljs ut och granskas noga av NE:s bild- och ämnesredaktörer.

Kartor och flaggor

Landsartiklarna innehåller alltid landsfakta (med information och statistik i sammandrag), landskarta, lägeskarta och flagga i början av artikeln. Se också Atlassidan och Flaggspelet.

Tabeller

Många artiklar innehåller tabeller med uppställningar, översikter och ibland långa uppräkningar, exempelvis över landsfakta, regentlängder, periodiska systemet, nationalitets- och valutabeteckningar, nobelpristagare, landsskapsöversikter med landsskapsväxter och landsskapsdjur samt uppgifter om längsta floder och högsta berg m.m.

» Exempeltabeller: Oscar (amerikanskt filmpris) | Svenska OS- och VM-segrare

Uttalsljud

För svåruttalade utländska uppslagsord och för svenska ord med tveksamheter kring betoning finns uttalsljud som kompletterar de fonetiska uttalsangivelserna. Ljuden är inlästa av personer från respektive språkområde. I den encyklopediska delen finns 12 000 uttalsljud till ord och namn på 13 olika språk. Ytterligare 12 000 uttalsljud återfinns bland ordboksartiklarna.

Relaterade artiklar och ämnen

Det relaterade materialet hjälper till att hitta sådant som kan vara av intresse. Här ges uppslag och tips på bl.a. angränsande företeelser och närbesläktade artiklar. Vill man forska vidare i ett ämne är den relaterade informationen en mycket bra startpunkt.

Länktips

Länktipsen leder till intressanta webbplatser, och deras innehåll har granskats och godkänts av NE:s ämnesredaktörer. För att uppfylla kvalitetskraven ska länkarna vara sakliga, aktuella, informativa och ha genomgått källkritisk bedömning.

Författare till osignerade artiklar

Alla artiklar är skrivna av våra ämnesexperter och de längre artiklarna (cirka 1 500 tecken eller mer) är signerade. De kortare artiklarna skrivs även de av ämnesexperter och den fortlöpande uppdateringen görs ofta av redaktionen.

Skribenter

Skribenterna anges både i artikeltexten och under rubriken Skribenter på artikelsidan. Om man klickar på ett namn visas en träfflista med samtliga signerade artiklar av en viss skribent.

Navigering inom en artikel

Förflyttning inom en längre artikel görs enklast via innehållsförteckningen. De flesta rubrikerna är klickbara och fungerar som navigering inom artikeln. Varje längre artikeltext avslutas med en Nästa-knapp som leder till nästa sida.

Utskriftsvänlig sida

En webbsida innehåller ofta information som är störande vid utskrift. Vill man ha en ren och snygg utskrift utan överflödiga element kan man välja att skriva ut sidan i utskriftsvänligt format i stället.

Dela upp eller visa hela artikeln

Man kan välja att dela upp artikeln över flera sidor eller se hela artikeln på en enda sida vid behov.

Upphovsrätt

Man får skriva ut och kopiera artiklar för eget bruk. Innehållet är skyddat enligt svensk och internationell lag om upphovsrätt. Användning av innehållet på annat sätt än genom sökning i materialet förutsätter därför att denna är tillåten enligt gällande lag.

» Redaktionella principer: Nationalencyklopedin

Encyklopedi – i korthet


• allt samlat vetande i formen av artiklar
• många artiklar finns i tre olika bearbetade versioner: lång, kort och enkel
• framtaget av 4 500 av Sveriges främsta experter inom olika områden
• redaktion granskar och bearbetar texterna språkligt och innehållsligt
• alla uppgifter faktakontrolleras av redaktionen
• egen bildredaktion som väljer ut och granskar allt bildmaterial
• vetenskapligt korrekt information att lita på
• värdeneutral och objektiv information
• tar hänsyn till svenska förhållanden
• förmedlar forskning ur ett svenskt perspektiv
• databasen uppdateras och kompletteras ständigt av redaktionen
• arbetsprocess som säkrar en pålitlig och trovärdig källa till kunskap
• objektivitet och konsekvens styr urval och omfattning
• alla texter håller samma höga klass och språkliga standard

Encyklopedi – fakta


• 190 000 långa artiklar
• 64 000 korta artiklar
• 10 000 enkla artiklar
• 15 400 bilder till de långa artiklarna
• 5 800 bilder till de korta artiklarna
• 3 600 bilder till de enkla artiklarna
• över 2 000 kartor, varav över 800 interaktiva kartor
• över 3 300 tabeller och textrutor
• ca 7 500 kartreferenser
• ca 16 000 årsboksartiklar 1996–
• över 500 animationer, interaktioner och videor
• ca 700 ljudexempel (musik, fåglar, dialekter, djurläten, nationalsånger, ljudeffekter)
• ca 24 000 uttalsljud
• ca 13 000 artiklar med litteraturanvisning
• ca 2 400 ämnesklasser

 
vit
nästa »