olja (latin oʹleum ’(oliv)olja’, av likabetydande grekiska eʹlaion), benämning på tre i kemiskt hänseende

(14 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kemisk sammansättning

Olja är en typ av petroleum. Det är en naturligt förekommande halmgul, grönskimrande, brun eller svart vätska som till

(19 av 130 ord)

Bildning

Sammansättningen, förekomsten och de optiska egenskaperna tyder på att olja är av organiskt ursprung och en produkt av omvandling av anhopat organiskt material i vissa sedimentära bergarter (se fossila bränslen; se dock djupgasteorin). Dessa s.k. moderbergarter, i regel mörka skiffrar, är ursprungligen finkorniga sediment som avsatts i grundhavsområden

(48 av 339 ord)

Förekomst

Från de finkorniga moderbergarterna har olja och gas långsamt rört sig ut till bergarter med högre porositet och genomsläpplighet (primär migration). Genom de senare vandrar kolvätena uppåt (sekundär migration), antingen tills de fångas upp och ansamlas i en oljefälla, eller de förs vidare till jordytan, där de utsätts för bakteriell

(50 av 357 ord)

Råvara för energianvändning och industriprodukter

Olja är världens viktigaste energiråvara och svarar för den största energiproduktionen, en roll den övertog från kolet på 1960-talet, även om kolet

(22 av 152 ord)

Förädling (raffinering)

Råoljans kemiska sammansättning och andra egenskaper bestämmer i viss mån vilka produkter som kan framställas ur den och vilka egenskaper dessa får. En cykloalkanrik råolja är lämpad som råvara för asfaltprodukter och en alkanrik råolja för framställning av paraffinvaxer. Modern raffineringsteknik gör det möjligt att

(45 av 321 ord)

Produkter och användning

Oljeprodukterna kan indelas i fyra olika kategorier: bränslen, smörjmedel, vaxer och asfalt. Inom var och en av dessa återfinns ett stort antal enskilda produkter. Huvuddelen av all olja används som

(30 av 214 ord)

Miljöaspekter

Olja kan under sin väg från oljekälla till slutlig användning på olika sätt påverka miljön negativt och orsaka föroreningar. Föroreningar i form av små eller stora mängder olja som spills i vatten eller på mark på sådant

(37 av 261 ord)

Produktion och konsumtion

Från 1945 till 1974 mer än sjufaldigades produktionen av råolja i världen. Även oljans betydelse som energiråvara ökade under samma period, från 27 procent till 50 procent. Under denna tid var världsmarknadspriset i stort sett stabilt, men 1973–74 genomfördes stora prishöjningar som ledde till att produktionstillväxten avtog (jämför oljekris). Nya prishöjningar 1978–80 ledde åter till ett stort efterfrågebortfall

(58 av 409 ord)

Oljemarknaden

Oljeanvändningen har ungefär tredubblats sedan 1965. Det land som konsumerade mest olja i världen

(14 av 94 ord)

Priset på olja

Oljepriset bestäms inte bara av produktion och efterfrågan utan även av förväntningar.

(12 av 79 ord)

Styrning av oljepriset

Världens oljereserver är koncentrerade till relativt få länder i världen. OPEC:s medlemsländer kontrollerar över 70 procent av världens oljereserver och står för drygt 30 procent av oljeproduktionen. Det innebär att OPEC kan utöva stort inflytande över oljepriset. Inflytandet är som störst när efterfrågan på olja

(45 av 316 ord)

Oljekriser

Första gången som OPEC använde sin marknadsmakt var vid den så kallade första oljekrisen 1973. Orsaken till krisen var oktoberkriget mellan Israel, Egypten och Syrien. OPEC-länderna

(26 av 182 ord)

Historik

Olja användes för flera hundra år sedan i Mesopotamien, Egypten, Persien, Kina och på andra platser för uppvärmning, belysning, vägbyggen och byggnation. I Europa användes naturgas i Italien på 1200-talet. År 1498 upptäcktes en mindre oljereservoar vid Pechelbronn i Alsace, och ”jordbalsam” omnämns i Polen 1506. Marco Polo omnämner ”oljebrunnar” vid Baku i slutet på 1200-talet. I det

(58 av 408 ord)

Medverkande

  • Bengt Månsson
  • Claes-Göran Alvstam
  • Per Ahlberg
  • Ragnar Ohlson
  • Tobias Persson
  • Ulf Erlandsson

Litteraturanvisning

R.C. Selley, Elements of Petroleum Geology (1985);
B.P. Tissot & D.H. Welte, Petroleum Formation and Occurrence (2:a upplagan 1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, olja. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/olja