Poʹrtugal, stat i sydvästra Europa; 92 000 km2, 10,3 miljoner invånare (2020). Portugal omfattar

(14 av 99 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Portugal bildar en fortsättning av de spanska mesetorna och bergryggarna i form av ett sluttningsområde mot Atlanten. I norra delen av landet förekommer mest platåer och bergsryggar. Södra Portugal karakteriseras av vågiga slätter.

(33 av 230 ord)

Administrativ indelning

Portugal är indelat i 18 distrikt, som i sin tur består

(11 av 35 ord)

Natur

(Se även Madeira och Azorerna.)

(5 av 5 ord)

Terrängformer och berggrund

Portugal bildar en fortsättning av de spanska mesetorna och bergryggarna i form av ett sluttningsområde mot Atlanten. Platåer och bergryggar med en längdutsträckning i nordöst–sydvästlig riktning ger en topografisk struktur åt landskapet i stort. Portugals större

(36 av 253 ord)

Klimat

Portugal har ett medelhavslikt klimat modererat av Atlanten, och heta dagar förekommer inte i samma utsträckning som på spanska sydkusten. Det azoriska högtrycket

(23 av 158 ord)

Växt- och djurliv

Portugals natur präglas av närheten till både Medelhavet och Atlanten. Floden Tejo (spanska Tajo), som rinner upp i centrala Spanien och efter en sydvästlig färd mynnar i Atlanten vid Lissabon, brukar användas som gräns vid beskrivning av Portugals geografi. Norr om Tejo domineras landet av en serie bergsryggar och ett fuktigare, nederbördsrikare och svalare klimat, vilket gynnar mer centraleuropeiska växt- och djurarter. Landskapet är ofta småskaligt till följd av många mindre lantegendomar. Söder on Tejo karakteriseras landskapet av böljande slätter

(80 av 1445 ord)

Naturskydd

Portugal har (2012) en nationalpark, Peneda-Gerês i nordligaste delen av landet.

(11 av 36 ord)

Befolkning

Merparten av Portugals befolkning bor i kustdistrikten, särskilt från Setúbal och norrut. Cirka 75 procent av befolkningen bor i städer, av

(21 av 150 ord)

Språk

Officiellt språk är portugisiska. Språkligt sett är Portugal en av Europas

(11 av 37 ord)

Religion

Ca 93 % av befolkningen (1994) tillhör romersk-katolska kyrkan. Bland de ca

(12 av 73 ord)

Utbildning

Utbildningsväsendet under perioden Estado Novo från 1930-talet till revolutionen 1974 präglades av stagnation och stark centralisering. Analfabetismen var högre än i flertalet andra europeiska länder. De utbildningsreformer som lanserades

(29 av 204 ord)

Sociala förhållanden

Portugal drabbades hårt av finanskrisen 2008, vilket lämnande avtryck på landets ekonomi en lång tid efteråt. Arbetslösheten 2016 var ännu hög (11,2 procent), vilket dock var något lägre än i de mest krisdrabbade länderna Grekland och Spanien. Även antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa

(41 av 292 ord)

Mynt

Åren 1910–2002 var Portugals myntsystem 1 escudo = 100 centavos. Den 1 januari 2002

(14 av 44 ord)

Näringsliv och ekonomi

Portugal har sedan revolutionen 1974 och avkoloniseringen utvecklats från ett fattigt fiske- och jordbruksland med stor arbetskraftsutvandring till en modern ekonomi dominerad av tjänstesektorn där turismen utgör en viktig del.

Landet hade en stabil ekonomisk tillväxt från EG-inträdet 1986

(39 av 277 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Omkring 40 procent av landets yta är brukbar jord), varav drygt 3/4 utgör åker och resten permanentkulturer (bland annat olivträd, vin, sydfrukter.). Portugal är känt för sina viner, främst madeira- och portvin, vars druvor odlas på ön Madeira respektive i Douroflodens övre dalgång i norra Portugal. Spannmål

(47 av 331 ord)

Råvarutillgångar

Portugal har betydande tillgångar på flera viktiga mineral och metaller tack vare

(12 av 79 ord)

Energiförsörjning

Portugal saknar olje- och naturgastillgångar och saknar kärnenergi. År 1997 öppnades en rörledning för naturgas från Algeriet (via Marocko och Spanien) till Portugal för att trygga

(26 av 180 ord)

Industri

Portugals omvandling till industriland inleddes tämligen sent. Lätt industri dominerar med textil- och livsmedelsindustri som de traditionellt största

(18 av 125 ord)

Utrikeshandel

Handelsbalansen har under många år varit negativ. De stora exportunderskotten uppvägs

(11 av 58 ord)

Turism och gastronomi

Turismen har stor betydelse för landets ekonomi; näringen bidrar med cirka 15 procent av både BNP och exportintäkter och var sjätte portugis för sin inkomst från näringen. År 2013 besöktes landet av 8,1 miljoner besökare; av dessa dominerar spanjorer, följda av britter, fransmän och tyskar. De främsta resmålen är Lissabon,

(50 av 357 ord)

Transporter

Transportnätet har betydande brister, men en utbyggnad och modernisering pågår. Järnvägsnätet, som

(12 av 81 ord)

Massmedier

TV och nationell radio, med undantag av en katolsk station (RR), förstatligades 1975. Merparten av dagspressen, som ägts av banker och finansföretag, blev också statsägd.

(25 av 177 ord)

Statsskick och politik

Portugal är sedan 1910 republik och sedan 1974 en parlamentarisk demokrati. Två år efter att

(15 av 104 ord)

Statsskick

Presidenten väljs i allmänna val för fem år och kan omväljas en gång. Presidenten är militär överbefälhavare. I presidentens befogenheter ingår bland annat att, med hänsyn tagen till resultat i parlamentsval, tillsätta och

(33 av 230 ord)

Politiska partier

Det äldsta av stora portugisiska partierna är socialistpartiet Partido Socialista (PS) som i början av 1970-talet bildades av portugiser i exil. Partiprogrammet har starka drag av klassisk europeisk socialdemokrati. Partiet är positivt till Portugals medlemskap i EU.

Partido Social Democrata (PSD) är trots sitt

(44 av 314 ord)

Politik

PS innehade regeringsmakten 2005–11, det vill säga under den tid då den ekonomiska och finansiella krisen drabbade många länder, inklusive Portugal, hårt. PS-regeringens åtstramningspolitik mötte stark kritik och partiet förlorade väljarstöd. Efter att ha förlorat flera omröstningar i parlamentet om åtgärder

(41 av 291 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Portugal är i hög grad romersk- och franskinspirerad. Den

(11 av 64 ord)

Försvar

Försvaret bygger på medlemskap i NATO. Portugals territorium är en del av NATO:s omstrukturerade sydkommando med stab i Neapel, Italien. Ett regionalt NATO-ledningsorgan för planering,

(25 av 175 ord)

Litteratur

Poesin, främst kärleksdikter (”cantigas de amor” och ”cantigas de amigo”) och satiriska dikter (”cantigas de escárnio e maldizer”), blomstrade i Portugal på 1200-talet. Mycket av denna poesi skrevs dock på andra språk: den närbesläktade galiciskan, provensalska, italienska. Det spanska inflytandet blev starkt under flera sekler; många portugisiska författare skrev växelvis på spanska och portugisiska under medeltiden och under Spaniens annektering av Portugal 1580–1640. På 1500-talet introducerade Francisco

(67 av 475 ord)

Drama och teater

Gil Vicente, dramatiker vid hovet i början av 1500-talet, var den skrivna teaterns grundare i Portugal. På 1800-talet blev João Baptista

(21 av 145 ord)

Film

Portugals första spelfilm producerades 1918, men en reguljär filmproduktion påbörjades först under fascismens makttillträde på 1930-talet. Under flera decennier dominerade en inhemsk blandning

(23 av 162 ord)

Konst

Portugals konst har sina rötter i den romerska kulturen. Av romarnas långvariga ockupation är dock spåren ganska få, i synnerhet i norra Portugal. Den portugisiska konsten har senare influerats av den moriska kulturen, men i dag är även spåren av morisk konst sällsynta. En portugisisk målarskola växte fram under flamländsk påverkan mot slutet av 1400-talet. Flamländska målare etablerade sig i Portugal och portugisiska målare vistades i Flandern. Under senare delen av 1400-talet uppnådde Nuno Gonçalves, förgrundsgestalt inom det portugisiska måleriet,

(80 av 619 ord)

Arkitektur

Den romerska närvaron i Portugal har lämnat efter sig viktiga byggnadsminnen som golvmosaikerna i Conímbriga samt akvedukten och templet i Évora. Från den moriska tiden finns endast enstaka arkitektoniska inslag bevarade, bl.a. i ombyggda moskéer. Sedan morerna slutgiltigt fördrivits ur Portugal spreds den romanska byggnadsstilen med influenser från bl.a. Burgund och Languedoc över

(53 av 373 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

I den medeltida kyrkan användes den mozarabiska sången, liknande den spanska, tills den ersattes av den gregorianska. Den profana sången representeras bl.a. av

(23 av 164 ord)

Folk- och populärmusik

Arbetssånger förekommer i Portugal i samband med bl.a. plöjning, fiske och husbygge. Vid festligheter som pingst, trettondagen och skördefester kan lyriska sånger framföras, oftast i fyrradig copla-form, med texter som behandlar olika livsaspekter. Andra sångstilar är vaggvisor, despedidas (avsked) och saudades (längtan), liksom ballader

(44 av 318 ord)

Dans

I norra Portugal är folkdanserna kraftfulla med höga hopp, söderut blir

(11 av 74 ord)

Folkkultur

Portugisernas traditionella kultur är givetvis en provinsiell del av den iberiska halvöns och har liksom den spanska sina rötter i forntida iberisk och romersk; influenser från folkvandringstidens germanska kultur och medeltidens moriska (fönsterlösa hus, kvinnor i slöja) är också tydliga. Emellertid har Portugal vänt sin framsida

(46 av 325 ord)

Förhistoria

De äldsta spåren av mänsklig bosättning, flertalet påträffade utmed atlantkusten, tillhör tidigpaleolitikum och beräknas vara omkring en halv miljon år gamla.

(21 av 143 ord)

Historia

Den romerska erövringen av Portugal inleddes 194 f.Kr. och avslutades 27

(11 av 50 ord)

Portugals framväxt och kampen mot muslimerna

Från 585 behärskades Portugals nuvarande territorium av visigoterna. Det muslimska väldet, som tog sin början 711, blev i de norra delarna kortvarigt. Portoregionen – Terra Portucalense, senare grevskapet Portucale, från vilket Portugals namn härstammar – återerövrades i slutet av 800-talet av

(41 av 289 ord)

Kolonialväldet växer fram; union med Spanien

Johan I besegrade 1385 kastilianerna vid Aljubarrota (nära Batalha) och slöt året därpå en allians med England. Han inledde Portugals koloniala expansion med Ceutas erövring 1415 och med stöd till upptäcktsfärder. Denna politik, som var starkt präglad av viljan av att föra kampen mot islam vidare, företräddes även av Johans son, Henrik Sjöfararen, och fortsattes med

(56 av 390 ord)

Efter restaurationen (1640–1910)

Efter kungamaktens restauration brottades Portugal inledningsvis med stora diplomatiska, militära och ekonomiska svårigheter. Landet måste föra krig inte bara mot Spanien utan även mot Nederländerna om kolonierna. Portugal förlorade från början av 1600-talet flera kolonier, framför allt i Asien, till Nederländerna och England. Av Portugals stora kolonialvälde återstod till slut Brasilien, Goa, Daman, Diu, Macao, en del av ön Timor, Portugisiska Guinea (Guinea-Bissau), Angola, Moçambique,

(65 av 459 ord)

Republik och diktatur

År 1910 störtades Manuel II, och republik utropades med Teófilo Braga (1843–1924) som provisorisk president. Den nya regimen skilde kyrkan från staten, avskaffade de ärftliga privilegierna och påbörjade ett ambitiöst reformarbete. Likväl fungerade republiken inte väl, bland

(37 av 263 ord)

Efter 1974 års revolution

António de Oliveira Salazars efterträdare Marcelo Caetano försökte rädda regimen med en försiktig liberalisering men störtades likväl i en oblodig militärkupp 1974. ”Nejlikerevolutionen” genomfördes av de väpnade styrkornas rörelse MFA (Movimento das Forças Armadas), en underjordisk grupp av officerare som var missnöjda med kolonialkriget. General António de Spínola blev provisorisk president men ersattes redan i september samma år av general Francisco da Costa Gomes (1914–2001). En misslyckad högerbetonad kupp i mars 1975 ledde till en radikalisering av revolutionen. Förgrundsgestalten under

(80 av 1016 ord)

Medverkande

 • Amadeu Batel
 • Anders Jönsson
 • Anna Greta Ståhle
 • Arne Jakobsson
 • Fernando Amaro
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Ingmar Söhrman
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Johan Warell
 • Karin Winter
 • Karl Erik Gustafsson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Fant
 • Lars Larsson
 • Lars Åhlander
 • Lena Karlsson
 • Magnus Sylvén
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Pau Puig i Scotoni
 • Pedro van der Lee
 • Per Beskow
 • Per Brunskog
 • Per Söderberg
 • Ragnar Hall
 • Rutger Lindahl
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Örjan Wikander

Litteraturanvisning

Litteratur:
C.-H. Frèches, Histoire de la littérature portugaise;
A. Lundgren (utgivare), Portugisiska berättare (svensk översättning 1960);
M. Sandels (utgivare), Smaken av oceanerna: Tjugosju portugisiska 1900-talspoeter (svensk översättning 1982).
Folkkultur:
J. Brøgger, Pre-Bureaucratic Europeans: A Study of a Portugese Fishing Community (1987);
R.A. Gallop, Portugal: A Book of Folkways (1936);
J. de Pina-Cabral, Sons of Adam, Daughters of Eve: The Peasant World­view of the Alto Minho (1986).
Historia:
D. Birmingham, A Concise History of Portugal (1993);
C.R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire (1991);
B. Hatton, The Portugese: A Modern History (2011);
H.V. Livermore, A New History of Portugal (2:a upplagan 1976);
A.H. de Oliveira Marques, History of Portugal 1–2 (1972–76);
S. Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia, 1500–1700 (1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Portugal. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/portugal