Rumskullaeken: Sveriges äldsta träd

Per Eliasson, fil.dr

På det gamla löjtnantsbostället i Norra Kvill i Rumskulla socken, Vimmerby, står Sveriges största och med all sannolikhet äldsta träd. Det är Rumskullaeken eller Kvilleeken som den också kallas vars ålder uppskattats till cirka tusen år. Den är fridlyst sedan 1924 och numera är det förbjudet att ens vidröra den.

Hur kommer det sig att just den finns kvar när bönderna så gärna en gång i tiden ville bli av med de gamla ekarna? De allra flesta bönder löste in sina ekar redan på 1830-talet. Men på det fåtal hemman där det inte skedde förblev ekarna kronans. Även på kronojord och på boställen var det fortfarande kronan som ägde ekträden. Därför gjordes en större ekinventering av de kvarvarande ekarna på 1860-talet.

Eken som fornlämning

Ekinventeringen på 1860-talet leddes av kaptenlöjtnant Gustav Carl Witt från Karlskrona. När han kom till Norra Kvills löjtnantsboställe i Kalmar län blev han mäkta imponerad av Rumskullaeken som stod där omgiven av ”ett betydligt antal urgamla, stora ihåliga vrakekar”. Redan på 1770-talet hade häradsfogden Magnus Gabriel Craelius beskrivit trädet som då användes som redskapsskjul av bönderna.

Witt var fast besluten att bevara trädet. I journalen från ekbesiktningen står det:

”På boställsegorna finnes ett betydligt antal urgamla, stora ihåliga vrakekar med stammar af ända till 20 fot och deröfver i omkrets, bland hvilka äfven den af Craelius, uti hans år 1774 utgifna Berättelser om Tunaläns, Sevedes och Aspelands härader omtalade Ek, hvilken af honom uppgifves då hålla 22 alnar i omkring bålen. Denne Ek uppmättes nu och befanns stammen vid 2 fots höjd från marken hålla 45 fot i omkrets, hvilken af kapten löjtnant Witt anmärkes under förhoppning, att då vrakekutstämpling blefve bifallen för Quill förrättningsman nen måtte få instruktion att ej vrakstämpla denna märkvärdiga fornlemning.”

Witts förhoppning gick i uppfyllelse och 10 oktober 1862 beslöt Förvaltningen för Sjöärendena att vid kommande utstämplingar ”för sin ovanliga storlek ovannämnda gamla eken i Quills militieboställe icke får uttagas.”

Det är alltså den svenska flottans och kaptenlöjtnant Witts förtjänst att vi i dag fortfarande kan beundra den tusenåriga bjässen i Norra Kvill.

Det kanske är bl.a. den Artur Lundkvist diktar om (”Fotspår i vattnet”, 1949).

Eken:mansträd, Han,grubblare, kämpe, beredd att bli gammal och enstöring,gudaträd och galgträd, älskat av korpar

Extern länk:

Rumskullaeken

(Artikeln publicerad 2002-08-01)

Rumskullaeken: Sveriges äldsta träd
http://www.ne.se/rep/rumskullaeken-sveriges-äldsta-träd
Nationalencyklopedin, 2014-10-21 Kopiera källangivelse

Senast visade | Mest populära

Visste du att ...

den schweizisk-amerikanske naturforskaren Louis Agassiz 1837 kunde visa att norra halvklotet en gång varit täckt av en tjock inlandsis? Teorin ansågs som alltför spekulativ och väckte starkt motstånd. Först under 1870-talet blev den allmänt accepterad.
» Agassiz, Louis

Tipsa och dela

Relaterade artiklar

Relaterade reportage

Relaterade ämnen

Nationalencyklopedin

Kontakt