fbpx

Fleranvändare

Allmänna villkor för NE:s produkter och tjänster avseende fleranvändare.

1. Inledning

Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan NE Sverige AB, org nr 556963-6904 (”NE”) och användare (”Kunden”) vid tecknande av avtal för användning av NE:s produkter och tjänster (enskilt en ”Tjänst” och gemensamt ”Tjänsterna”). ”Kunden” avser den skola, kommun, företag eller annan juridisk person som tecknat avtal för en eller flera Tjänster för dess individuella användare, såsom t.ex. elever eller anställd personal (”Användare”) för vilka Kunden ansvarar. Villkoren utgör tillsammans med Kundens beställningsavtal det avtal som slutits mellan Kunden och NE (”Avtalet”). Villkoren gäller även i fall skriftligt beställningsavtal saknas. Genom att godkänna dessa villkor bekräftar Kunden Avtalet samt att detta, när så är tillämpligt, har slutits av behörig företrädare från Kundens sida. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska avtalas skriftligen och undertecknas av behörig företrädare från såväl Kund som NE.

2. Tjänsten och dess innehåll

Med Tjänsten avses det innehåll eller den funktionalitet som NE genom en icke exklusiv och icke överlåtbar licens till Kunden gör tillgängligt för Kunden och dess Användare att använda i utbildningssyfte i enlighet med Avtalet. NE förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra och omstrukturera innehållet i Tjänsten. Inget ansvar kan göras gällande mot NE för sådana åtgärder under förutsättning av att Kundens ändamål och nytta med Tjänsten därigenom inte väsentligen förändras till nackdel för Kunden.

3. Avtalsperiod och avtalets upphörande

Avtalet gäller för den tid som framgår av de villkor som specificeras i Avtalet. Om annat ej avtalats skriftligen förlängs Avtalet automatiskt med ett år i taget, såvida inte Avtalet dessförinnan skriftligen sagts upp av behörig företrädare från någondera part minst sex månader före avtalsperiodens slut. Vardera parten äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte inom två (2) veckor från skriftligt påpekande härom vidtar rättelse. Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om andra parten försätts i konkurs eller på annat sätt befinns vara på obestånd samt om andra parten försätts i likvidation. Efter avtalets upphörande äger Kunden och Användare inte rätt att använda Tjänsten eller innehåll i Tjänsten. Kunden skall därvid tillse att alla eventuella kopior av Tjänsten eller innehåll i Tjänsten, oavsett format, omgående raderas eller förstörs.

4. Betalning

Avgiften faktureras i förskott före påbörjandet av aktuell avtalsperiod med betalning inom 30 dagar efter faktureringsdatum. Avgifter som betalas av Kunden är ej återbetalningsbara. NE förbehåller sig rätten att justera avgiften med anledning av utveckling av Tjänsten, förändrat antal Användare och/eller annars i enlighet med den allmänna prisutvecklingen på marknaden. Eventuella sådana justeringar träder dock i kraft först för nästkommande abonnemangsperiod.

5. Rätt att använda Tjänsten

Kundens rätt till användning av Tjänsten är icke exklusiv, ej överförbar och begränsad till det vid varje tillfälle överenskomna antalet behöriga Användare. Kunden förbinder sig att årligen hålla NE uppdaterat angående antalet Användare. NE har rätt att tillfälligt stänga av eller begränsa tillgången till Tjänsten om Kunden eller annan person som brukar Tjänsten använder denna så att olägenhet uppstår för NE eller annan. NE har rätt att debitera Kunden kostnader för bortkoppling, avstängning eller begränsning på grund av olägenhet samt för återställande av sådan åtgärd.

6. Användning av Tjänsten

Kunden svarar för att Tjänsten inte utnyttjas i strid med Villkoren, Avtalet eller tillämpliga lagar och föreskrifter. Kunden och dess Användare äger rätt att i utbildningssyfte via dator, datorplatta, mobiltelefon eller liknande anordning ta del av Tjänsten. Användning av Tjänsten kräver inloggning och NE tilldelar Kunden licensuppgifter för aktivering av licenser. Kunden ansvarar gentemot NE för all hantering och alla aktiviteter som förekommer via Kundens konto genom de Användare som genom Kunden registrerat sig för Tjänsten. Det åligger Kunden tillse att NE vid varje tillfälle erhåller korrekta och uppdaterade uppgifter för att Kunden och dennes enskilda Användare ska kunna ges tillgång till Tjänsten. Med undantag för vad som är tillåtet enligt allmänna regelverk och principer inom utbildning, är det inte tillåtet (i) att i någon form eller format kopiera Tjänsten eller innehåll i Tjänsten, (ii) att skapa databas, i elektroniskt eller annat format, genom att ladda ner och spara eller skriva ut Tjänsten eller delar av eller hela innehållet i Tjänsten i annan omfattning än vad som uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor, iii.) att ändra eller reproducera innehåll i eller delar av eller hela Tjänsten; iv.) att låna eller hyra ut, distribuera, vidareförsälja, eller på annat sätt tillhandahålla eller tillgängliggöra Tjänsten eller innehåll i Tjänsten till annan, (v) att kringgå säkerhetssystemet eller försöka testa Tjänstens säkerhet, vi.) att använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten; eller vii.) att försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Kunden eller Användare får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Kunden förbinder sig vidare att tillse att inloggningsuppgifter för användning av Tjänsten inte avslöjas för någon obehörig samt tillse att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till detta. Kunden ska omgående till NE anmäla om det kan misstänkas att någon obehörig har åtkomst till tjänsten eller dess inloggningsuppgifter. eller om Kunden annars blir medveten om säkerhetsproblem rörande Tjänsten. Tjänsten kan inkludera tillgång till externa parters programvaror och länkar till tredje parters webbplatser. Kunden är själv ansvarig för användning av och godkännandet av villkoren för sådana webbplatser. Det material som Kunden ges tillgång till genom Tjänsten, vilket kan innebära texter, fotografier, illustrationer, filmer m.m. (”Materialet”), är skyddat enligt svensk och internationell upphovsrätt. Skyddet innebär bl.a. att Materialet inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Materialet och Tjänsten får endast användas på det sätt och för det antal användare som framgår av Avtalet. Text- och bildmaterial på Tjänsten som är producerat av NE får användas fritt i klassrum. Det innebär att lärare får skriva ut och kopiera valfria sidor till sin klass samt att elever kan använda texter och bilder från Tjänsten i redovisningar. Det är däremot inte tillåtet att t.ex. publicera NE- material på skolans hemsida eller annan nätplats eller att sprida NE:s material i tryckt form utanför klassrummet.

7. Behandling av personuppgifter

NE behandlar personuppgifter avseende Kund eller Användare inom ramen för tillhandahållandet av Tjänster och uppfyllandet av avtalen som tecknats för dessa. I de fall NE kan anses vara personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) förbinder sig NE att följa bestämmelserna i denna eller annan tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Mer om NEs hantering av personuppgifter kan läsas här. Kunden samtycker till att Kundens Användares och kontaktpersoners namn samt övriga kontakt-, leverans- och betalningsuppgifter behandlas av NE med modern informationsteknik. Det primära syftet med sådan behandling är att administrera avtalsrelationen samt att möjliggöra god service till Kunden och dess enskilda Användare under och efter avtalsperioden. Kunden och dess kontaktpersoner och Användare kan när som helst ta del av uppgifterna. För att kunna ge Kundens individuella Användare tillgång till Tjänsten måste Kunden alltid säkerställa att samtycke till viss behandling av personuppgifter inhämtas av målsmän till omyndiga användare. Genom att en Användaren tar Tjänsten i bruk bekräftas att målsmän godkänt sådan behandling av personuppgifter. På Tjänstens webbplats används även s.k. cookies. Syftet med dessa cookies, som kan innehålla personinformation, är att underlätta navigeringen på webbplatsen. Kundens och Användares uppgifter lagras under en period efter att abonnemanget stängts och Kunden fullgjort eventuella betalningsförpliktelser. Kunden kan när som helst kontakta NE:s kundcenter och begära att någon eller alla av dessa uppgifter tas bort.

För det fall Kund hanterar eller lagrar personuppgifter inom ramen för Tjänsten kan NE betraktas som Kundens personuppgiftsbiträde. Kunden är dock alltjämt personuppgiftsansvarig för sådana hanterade eller lagrade personuppgifter. Förutsatt att det inte redan finns ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal mellan NE och Kunden, ska Kunden säkerställa att parterna ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal.

8. Funktionalitet

NE garanterar att funktionaliteten i Tjänsten överensstämmer med vad som presenteras i plattformen och i Avtalet för Tjänsten. För det fall NE genomför eventuella kundspecifika anpassningar av Tjänsten, enligt avtalad specifikation, övertar Kunden ansvaret för funktionaliteten om annat inte skriftligen avtalats.

9. Underhåll och avbrott

NE förbehåller sig rätten att under avtalstiden tillfälligt begränsa tillgången till Tjänsten för underhåll, support, uppgradering, modifiering samt uppdatering av hård- och mjukvara. NE ska om möjligt underrätta Kunden och Användare före sådant avbrott och vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa avbrottets omfattning samt sträva efter att utföra underhåll och övriga driftsmässiga förbättringsåtgärder under tider då Tjänsten normalt sett har låg belastning. Det föreligger ingen rätt till prisavdrag eller ersättning för sådana avbrott i tillgängligheten till Tjänsten, för skada vid obrukbarhet av Tjänsten eller skada med anledning av Tjänsten beroende på en omständighet utanför NE:s kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, skada som tillfogats Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar NE:s personal eller inte), blixtnedslag, strömavbrott, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken NE inte svarar. NE är befriad från skyldighet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet under den tid sådan omständighet består. Oaktat ovanstående ska Kunden vid en tillgänglighet till Tjänsten under abonnemangsperioden understigande 99%, ges rätt till ett prisavdrag i proportion till sådan understigande del.

10. Support och utbildning

NE tillhandahåller grundsupport avseende Tjänst som administreras av NE. I de fall NE konstaterar att ett eventuellt fel ligger utanför NE:s plattform/Tjänsten har NE inget ansvar att fortsätta felsökning om inte annat skriftligen överenskommits med Kunden. Inrapportering av supportärende ska göras via plattformens/Tjänstens funktion för felhantering. För det fall Kunden själv sköter driften av plattformen för Tjänsten, övergår också ansvaret för förvaring och löpande säkerhetskopiering på Kunden. Supportåtagande ingår ej om inte det regleras i separat skriftligt avtal. Eventuell utbildning i Tjänsten och villkoren för detta regleras i ett separat avtal mellan NE och Kunden.

11. Avtalsbrott

Finns det anledning att misstänka att Kunden eller någon av dennes användare agerat i strid med Villkoren har NE rätt att spärra Kundens eller användarens tillgång till Tjänsten till dess att frågan utretts. I fall då NE kan konstatera att användarnamn och lösenord missbrukats har NE även rätt att tilldela Kunden eller användaren ett nytt användarnamn och lösenord. NE har därutöver rätt att, utöver åtgärder enligt punkten 3 ovan, stänga av Kundens eller användarens anslutning till Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden eller användaren bryter mot Villkoren i något väsentligt hänseende.

12. Ansvarsbegränsning

NE åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i Tjänstens innehåll eller i tillgängligheten till densamma. Varken NE, dess licensgivare eller innehållsleverantörer kan vidare i något fall hållas ansvarig för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten. I den mån annat inte följer av tillämplig tvingande lag ska NE:s och dess licensgivare och innehållsleverantörers totala, sammanlagda ansvar under inga omständigheter överstiga det totala belopp som Kunden erlagt till NE under aktuell abonnemangsperiod. NE dess licensgivare och innehållsleverantörer ansvarar inte under några förhållanden för utebliven vinst eller intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust eller annan indirekt skada om inte NE dess licensgivare och innehållsleverantörer får anses ha handlat grovt vårdslöst.

13. Ändringar

NE förbehåller sig rätten att ändra Villkoren vars senast uppdaterade och publicerade version på NE.se gäller. Ändringar är bindande för Kunden om inte Kunden, senast sju dagar efter det att ändringen publicerats och Kunden meddelats om ändringen via angiven emailadress, meddelar NE att Kunden säger upp Tjänsten till upphörande vid nästa kalendermånadsskifte.

14. Meddelanden

Meddelanden från NE till Kunden som skickats till den av Kunden angivna e-postadressen ska anses ha nått Kunden samma dag som meddelandet skickades. Kunden ansvarar för att hålla dennes och dess Användares kontaktuppgifter uppdaterade.

15. Övrigt

Kunden äger inte utan NEs på förhand lämnade skriftliga medgivande rätt att överlåta, upplåta eller på annat sätt avhända sig sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. NE äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern. NE äger rätt att i marknadsföringsmaterial och på webbsidor samt i pressmeddelanden ange Kundens namn och framhålla sitt samarbete med Kunden.

NE förbehåller sig rätten att kontrollera Kundens och Användares användning av Tjänsterna för att försäkra sig om att Avtalet följs. Parterna skall samarbeta för sådan granskning och NE ska härför erbjudas tillgång till Kundens lokaler, utrustning och material, i sådan omfattning och vid sådana tillfällen som kan anses skäligt för att kunna genomföra sådan kontroll.