fbpx

Privat­användare

Allmänna villkor för NE:s produkter och tjänster avseende privatpersoner.

1. Inledning

Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller för privatperson (”Kunden”) som registrerar sig som användare på NE:s Internettjänst, NE.se (”Tjänsten”), som utges av NE Sverige AB (”NE”), och utgör tillsammans med de uppgifter som framgick vid Kundens registrering det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kunden och NE. Genom att godkänna dessa villkor bekräftar jag också att tillstånd från vårdnadshavare har inhämtats om jag som kund är under 18 år.

2. Tjänsten och dess innehåll

Med Tjänsten avses de lösenordsskyddade databaser som NE gjort tillgängliga för Kunden på Tjänstens webbplats i enlighet med Villkoren. NE förbehåller sig rätten att ändra och omstrukturera innehållet i Tjänsten, modifiera eller byta ut söksystemet eller stänga och öppna nya databaser. Inget ansvar kan göras gällande mot NE för sådana åtgärder, under förutsättning att Kundens ändamål och nytta med abonnemanget därigenom inte blir väsentligen förändrade till nackdel för Kunden, i vilket fall Kunden skall vara berättigad till skäligt avdrag på priset för abonnemanget för innevarande abonnemangsperiod.

3. Rätt att använda Tjänsten

Rätt att använda Tjänsten för användare med privatabonnemang tillkommer Kunden och de familjemedlemmar som är permanent bosatta hos Kunden. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk via HTTP.

Kund med privatabonnemang erhåller tillgång till Tjänsten så snart registrering genomförts och Villkoren accepterats. I samband med registreringen erhålls användarnamn och lösenord.

4. Avtalstid och uppsägning av Avtalet

Om inte annat överenskommits är avtalet ett tillsvidareabonnemang som förlängs till dess uppsägning görs från kundens sida. Uppsägningen skall vara NE tillhanda senast sista dagen i den avtalade abonnemangsperioden, i annat fall förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare en abonnemangsperiod av samma längd som föregående period. Utebliven betalning är inte godtagbar grund för uppsägning.

5. Ångerrätt

Kunden har enligt Distansavtalslagen ångerrätt i 14 dagar efter dagen då avtalet om abonnemang ingicks. Genom att logga in på Tjänsten under ångerfristen samtycker Kunden till att ångerrätten går förlorad.

Om Kunden önskar utnyttja ångerrätten skall Kunden kontakta kundcenter via dessa kontaktuppgifter.

6. Betalning

De abonnemangsavgifter som gäller för Kunden finns angivna på Tjänsten. NE förbehåller sig rätten att justera abonnemangsavgiften i enlighet med den allmänna prisutvecklingen på marknaden. Eventuella sådana justeringar träder dock i kraft först avseende nästkommande abonnemangsperiod.

Om avtal tecknas med betalning via faktura skall om inget annat överenskommits i samband med registreringen betalning för abonnemanget på Tjänsten erläggas inom 30 dagar efter den dag då Kunden erhöll en faktura från NE. Fakturan skickas till kund innan en ny abonnemangsperiod påbörjas.

Sker betalning efter förfallodatum debiteras påminnelseavgift och dröjmålsränta enligt gällande lagstiftning.

Om avtal tecknas med betalning via autogiro eller kort kommer avgiften att löpande dras utan avisering från det konto kunden registrerat hos oss. Om betalning ej är möjlig att genomföra kommer NE att avisera kunden motsvarande belopp via faktura.

NE förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroll i samband med att Kunden registrerar sig som användare av Tjänsten.

7. Användning av Tjänsten

Kunden svarar för att Tjänsten inte utnyttjas i strid mot Villkoren eller mot tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kunden förbinder sig vidare härmed att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt tillse att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Kunden skall omgående till NE anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord.

Det material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten, såsom texter och fotografier, är skyddat enligt svensk och internationell upphovsrätt. Användning av innehållet i Tjänsten på annat sätt än genom sökning i materialet förutsätter därför att användningen är tillåten enligt tillämplig lag.

Konstverk som finns upptagna i Tjänsten skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket skall BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 08-54 55 33 98 eller e-post bus@bus.se

  1.  Att använda material från Tjänsten i undervisningen

Text- och bildmaterial på Tjänsten som är producerat av NE får användas fritt i klassrummet. Det innebär att lärare får skriva ut och kopiera valfria sidor till sin klass samt att elever kan använda texter och bilder från Tjänsten i redovisningar. Det är däremot inte tillåtet att t.ex. publicera NE-material på skolans hemsida eller annan nätplats eller att sprida NE:s material i tryckt form utanför klassrummet.

Innehåll på Tjänsten som skapats av användare omfattas av Creative Common-licensen ”Erkännande – Icke kommersiell – Dela Lika”. Det innebär att materialet kan kopieras, bearbetas, spridas och framföras fritt så länge upphovsman anges och materialet inte används i kommersiellt syfte. Dela Lika innebär att om materialet bearbetas gäller samma villkor för spridningen som för ursprungsverket. Läs mer här om Creative Commons.

        2. Villkor för att lämna bidrag till Tjänsten

Genom att bidra med material till Tjänsten godkänner jag följande villkor:

  1. Mina personuppgifter kopplas till det material jag levererar. Både av NE utvalda personuppgifter och materialet blir tillgängligt för andra som använder Tjänsten.
  2. Jag ansvarar för att jag själv har skapat materialet och äger rätten att publicera det alternativt har tillstånd av rättighetsägaren att publicera det.
  3. Jag tillåter att allt material som jag lämnar som bidrag licensieras under Creative Commons-licensen ”Erkännande – Icke Kommersiell – Dela Lika” version 3.0.
  4. Jag ansvarar för att personer som medverkar på bilder eller filmer i mitt material har gett sitt tillstånd till att bilden/filmen publiceras på Tjänsten samt att NE har rätt att använda materialet fritt på Tjänsten samt i information eller reklam för tjänsten. Jag intygar också att ingenting på bilden/filmen eller sammanhanget när bilden/filmen togs strider mot svensk lag.
  5. NE förbehåller sig rätten att inte publicera (alternativt ta bort) sådant material som anses olämpligt.
  6. Det material jag lämnar som bidrag har NE rätt att använda fritt på Tjänsten samt i information eller reklam för tjänsten.
  7. För minderårigas godkännande av 1-6 ovan krävs målsmans tillstånd.

NE kommer att granska det användargenererade materialet före publiceringen. Publicering innebär dock inte att NE slutligt godkänt materialet eller ansvarar för dess innehåll. I första hand sker granskningen med målet att se till att inget olämpligt material ska förekomma på Tjänsten. När det gäller kunskapstest kan vi av förklarliga skäl inte fördröja publiceringen för att granska innehållet. Vi förlitar oss därför till rutinmässig efterkontroll samt användarnas hjälp att uppmärksamma felaktigheter.

8. Behandling av personuppgifter

Kunden samtycker härmed till att Kundens namn samt övriga kontakt-, leverans- och betalningsuppgifter behandlas av NE med modern informationsteknik. Det primära syftet med denna behandling är att administrera avtalsrelationen samt att möjliggöra god service till Kunden under och efter abonnemangsperioden.

Kunden och dess kontaktpersoner kan när som helst ta del av uppgifterna.

I de fall personnummer insamlas och behandlas av NE är syftet med detta att göra det möjligt för NE att utföra en säker identifiering av Kunden. Kunden kan när som helst ta del av och justera uppgifterna via funktionen ”Min sida” på Tjänstens webbplats.

För personer under 18 år gäller att genom att användaren godkänner avtalsvillkoren bekräftas att vårdnadshavare accepterar ingånget avtal samt rätten till behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifterna används även för att underlätta administrationen av Kundens abonnemang och betalningar samt för information och erbjudanden från NE och NE:s partner via elektronisk överföring, post och telefon. Om Kunden inte önskar nämnd information från NE eller från NE:s partner kan NE kundcenter spärra Kunden från sådan användning om Kunden meddelar NE detta.

På Tjänstens webbplats används även s.k. cookies. Syftet med dessa cookies, som kan innehålla personinformation, är att underlätta navigeringen på webbplatsen.

Kundens uppgifter lagras under en period efter att abonnemanget stängts och Kunden fullgjort eventuella betalningsförpliktelser. Detta för att NE skall kunna nå den som varit kund med speciellt utvalda erbjudanden. Kunden kan när som helst kontakta NE kundcenter och begära strykning av någon eller av alla dessa uppgifter.

9. Meddelanden

Meddelanden från NE till Kunden som skickats till den av Kunden angivna e-postadressen skall anses ha nått Kunden samma dag som meddelandet skickades. Kunden ansvarar för att hålla kontakt- och adressuppgifter uppdaterade.

10. Avtalsbrott

Finns det anledning att misstänka att Kunden agerar i strid med Villkoren har NE rätt att spärra Kundens tillgång till Tjänsten tills frågan utretts. I fall då NE kan konstatera att Kundens användarnamn och lösenord missbrukas har NE även rätt att tilldela Kunden ett nytt användarnamn och lösenord.

NE har även rätt att stänga av Kundens anslutning till Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Villkoren i något väsentligt hänseende. Härmed avses exempelvis fall av försenad betalning av abonnemangsavgifter samt då Kunden missbrukar sitt lösenord.

11. Underhåll

NE har rätt att tillfälligt begränsa tillgången till Tjänsten för underhåll, support, korrigering av felet, uppgradering samt uppdatering av hård- och mjukvara. NE skall sträva efter att utföra underhåll och övriga driftsmässiga förbättringsåtgärder under tider då Tjänsten normalt sett har låg belastning.

12. Störningar och avbrott

NE åtgärdar störningar och avbrott i tillhandahållna Tjänster inom skälig tid efter felanmälan. Felsökning och avhjälpning av fel sker utan kostnad för Kunden under förutsättning att felet inte beror på vårdslöshet hos Kunden eller annan som Kunden svarar för.

NE ansvarar inte för utebliven vinst eller intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust eller annan indirekt skada om inte NE har handlat grovt vårdslöst.

Det föreligger ingen rätt till prisavdrag och heller ingen rätt till ersättning för skada om obrukbarheten eller skadan beror på en omständighet utanför NE:s kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, skada som tillfogats Kunden av tredje man genom s.k. force majeure, t.ex. arbetskonflikt (oavsett om den omfattar NE:s personal eller inte), blixtnedslag, strömavbrott, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof, handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken NE inte svarar. NE är befriad från skyldighet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet under den tid sådan omständighet består.

13. Ansvarsbegränsning

NE åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i innehållet i Tjänsten eller i tillgängligheten till densamma. NE kan vidare inte i något fall hållas ansvarigt för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten. I den mån annat inte följer av tillämplig tvingande lag skall NE:s totala, sammanlagda ansvar under inga omständigheter överstiga det totala belopp som Kunden erlagt till NE under aktuell abonnemangsperiod.

14. Ändrade villkor

NE förbehåller sig rätten att ändra villkoren vars senast uppdaterade och publicerade version på NE.se gäller. Ändringar är bindande för Kunden om inte ändringen skäligen kan anses innebära väsentlig olägenhet för Kunden och förutsatt att Kunden, senast sju dagar efter det att ändringen publicerats, meddelar NE att Kunden säger upp Tjänsten till upphörande vid nästa kalendermånadsskifte.

15. Tillämplig lag

Tvist med anledning av avtalet mellan NE och Kunden skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.