Digitala läromedel för gymnasiet
Samhällskunskap 1, 2 och 3

Samhället förändras ständigt och vår utgångspunkt är att leverera ett läromedel som hjälper elever och lärare att orientera sig i omvärlden och vara deltagande samhällsmedborgare. Samhällskunskapen ska utmana eleverna att reflektera över samband, något som blir allt viktigare i en globaliserad värld. I ett informationssamhälle är förmågan att söka, sortera och värdera information avgörande.

Författare: Johan Eriksson, Leif Jarlén, Henrik Larsson, Per Tedin, Frida Stranne och Andreas Bergh.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Vårt läromedel i samhällskunskap utgår från elevernas livssituation och fokus ligger på ungdomars egna erfarenheter av internet och informationssamhället. Genom att alltid försöka placera kunskap i ett sammanhang och väcka frågor engageras eleverna och de utmanas att dra egna slutsatser. Läromedlet utgår från ämnesplanen och bedömningskriterierna i Gy 2011. Det innebär att såväl elever som lärare enkelt kan följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar och artiklar från vårt uppslagsverk, filmer, tidslinjer, animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar.

Uppdaterat

Samarbeten som EU och NATO expanderar, nya lagar stiftas och konflikter bryter ut. Vi uppdaterar vårt material kontinuerligt för att spegla samhällsförändringarna. Vårt läromedel i samhällskunskap har en unik fördel genom vår möjlighet att koppla begrepp till NE:s stora och ständigt uppdaterade uppslagsverk.

Källkritik

Elever i dag har ett ännu större behov än tidigare generationer av en väl utvecklad källkritisk förmåga. Källkritik är inte en förmåga som tränas separat, utan snarare ett förhållningssätt som alltid ska vara närvarande. Därför finns det särskilda övningar i källkritik kopplade till läromedlets samtliga kursdelar.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

  • Läroplanstäckande text
  • Begreppsövningar
  • Analys- och tolkningsuppgifter
  • Skrivuppgifter
  • Bilder och bildspel
  • Pedagogiska teckningar
  • Filmer
  • Quiz
  • Interaktiva kartor
  • Lärarstöd