fbpx

Läromedel

Läromedel i svenska

Läromedel i svenska är en oumbärlig tillgång för lärare som strävar efter att skapa dynamiska och givande inlärningsmiljöer i svenskämnet. Här är en översikt av NE:S läromedel, från förskoleklass upp till gymnasiet.

Förskoleklass, låg- och mellanstadiet

Läromedel i svenska för de lägre stadierna stimulerar nyfikenhet och viljan att upptäcka och lära sig nya saker varje dag. Det lägger grunden för det livslånga lärandet och för lusten att lära mer på egen hand.

Svenska F-3

Ett läromedel för de yngsta där de kan utforska och utveckla svenska språket på ett lustfyllt, kreativt och pedagogiskt sätt.

Läs mer om Svenska F-3

Svenska 4-6

Ger dig allt från svenskämnets centrala innehåll och hjälper dina elever att utveckla sina kunskaper på ett varierat sätt.

Läs mer om Svenska 4–6

Läromedel i svenska – med stor variation för lustfyllt lärande

Läromedlen erbjuder en omfattande uppsättning resurser som hjälper elever att utveckla sina språkfärdigheter. Genom en balanserad kombination av traditionell grammatik, moderna texter och interaktiva övningar ger du eleverna redskap att bygga starka språkkunskaper och stärker deras förmåga att uttrycka sig tydligt och självsäkert i både tal och skrift. Helt enkelt att bättre bemästra det svenska språket.

Högstadiet

Oslagbara för vetgirighet och fördjupning. Ovärderliga som stöd vid olika behov.

Svenska 7

Svenska 7 ger dina elever de verktyg de behöver för att utveckla de språkliga och kommunikativa förmågor som de använder varje dag.

Läs mer om Svenska 7

Svenska 8

I Svenska 8 får eleverna fortsätta öva på de språkliga förmågor som är nödvändiga när eleverna ska studera vidare på gymnasiet, efter gymnasiet eller i yrkes- och privatlivet.

Läs mer om Svenska 8

Svenska 9

Ett läromedel som ger eleverna möjlighet att öva på muntliga framställningar, föra konstruktiva diskussioner och utforskande samtal samt skriva olika typer av artiklar och argumenterande texter.

Läs mer om Svenska 9

Läromedel i svenska – med fokus på grammatik och stavning

Korrekt grammatik och stavning är fundamentala byggstenar inom svenska. Samtliga läromedel i svenska fokuserar på att stärka elevernas kunskaper i grammatik och stavning och hjälper dem att undvika vanliga fel och missförstånd.

Gymnasiet

Svenska 1 och 2 är ett sammanslaget läromedel som består av tre delar: Litteraturen, Språket samt Texter och tal. Tre delar som tillsammans eller var för sig ger en stabil grund för dina genomgångar och bidrar till fördjupad förståelse.

Svenska 1 och 2 – Litteraturen

I Litteraturen sätts världslitteraturen i en kulturell, samhällelig och historisk kontext. Kursen redogör också utförligt för litterära strömningar, belyser författarskap samt exemplifierar dessa med hjälp av en stor mängd utdrag och tips för vidare läsning.

Läs mer om Svenska 1 och 2 gy – Litteraturen

Svenska 1 och 2 – Språket

Delen Språket behandlar språk i olika sammanhang, bland annat med fokus på tal- och skriftspråk, språken i språket, dialekter och språket i en digital värld. Delen behandlar också språklagstiftning, minoritetsspråk, språkriktighet samt språkliga normer. Språket behandlar slutligen också strategier för lärande samt ordböcker och digitala verktyg.

Läs mer om Svenska 1 och 2 gy – språket

Svenska 1 och 2 – Texter och tal

Texter och tal ger eleverna konkreta genomgångar av typiska drag och användningsområden för olika texter och tal, samtal och presentationer. Delen behandlar också digital publicering och textbehandling, källkritik och källhänvisningar samt strategier för att sammanfatta, bearbeta och ge återkoppling på texter.

Svenska 1 och 2 gy – texter och tal

Läromedel i Svenska – Skrivande och Analys

För att bemästra svenskämnet är förmågan att skriva och analysera texter avgörande. NE:s samtliga läromedel i svenska ger eleverna verktyg att kunna skriva övertygande texter så väl som att kritiskt analysera olika typer av skriven text.

Läromedel för framtiden

Oavsett vilket område du undervisar i inom ämnet svenska, erbjuder NE:s svenska läromedel omfattande, högkvalitativa resurser som stödjer din undervisning och engagerar dina elever. Med NE:s läromedel kan du skapa meningsfulla inlärningsupplevelser och utrusta dina elever med kunskap och färdigheter som kommer att vara till nytta för dem under hela deras liv.